Competentiemanagement

Hands and puzzle isolated on white background
Om werkzaamheden correct uit te voeren is het noodzakelijk dat ondernemingen investeren in haar medewerkers om kennis, ervaring en vaardigheden te optimaliseren. Het totaal aan kennis, ervaring en vaardigheden van medewerkers worden ook wel competenties genoemd. Toepassing Het competentiemodel beschrijft de competenties die medewerkers moeten bezitten om de bedrijfsactiviteiten goed uit te kunnen voeren. Organisaties zetten competentieprofielen op die benodigd zijn voor een bepaalde func...
Lees verder

Balans tussen planmatige en incrementele strategieformatie

Adoptiebeslissing
De literatuur betreffende strategieformatie valt uiteen tussen twee uiteenlopende perspectieven. Ten eerste, strategievorming op een “deliberate” manier, welke is gefocust op het doordacht opzetten van strategische plannen om deze vervolgens te implementeren. Strategie wordt hierbij gevormd middels een intensief proces van onderzoek en het maken van weloverwogen keuzes wat betreft de toekomst van een organisatie. Ten tweede, strategievorming op een “emergent” manier, welke is gefocust op het gel...
Lees verder

Algemene voorwaarden

Legal MP.NL
Bij veel overeenkomsten zijn algemene voorwaarden van toepassing. Deze worden ook wel de “kleine lettertjes” genoemd. De rechtsverhouding tussen de betrokken partijen worden dan niet alleen geregeld door de gesloten overeenkomst maar ook door de inhoud van de algemene voorwaarden. Op welke moment de inhoud van deze algemene voorwaarden in werking treedt, of de inhoud rechtsgeldig is en of de partij waartegen de algemene voorwaarden worden toegepast een juridische actie kunnen ondernemen tegen de...
Lees verder

Overeenkomst- en koop op afstand en overeenkomst op afstand tot het verrichten van diensten

Legal MP.NL
Deze drie onderwerpen staan in art. 7:46a- j BW. In de praktijk spreken we veelal van e-commerce (elektronische handel) of e-business. Het kopen en verkopen van producten en diensten via het internet. Deze interneteconomie groet de laatste jaren gestaag door. Enkele voorbeelden: het kopen van een ticket  voor een voetbalwedstijd,  theatervoorstelling, bootreis, het bestellen van levensmiddelen bij een supermarkt, het inschakelen van zoekmachines om een bepaald product of (gebruiks)voorwerp) te v...
Lees verder

Koop en verkoop op afbetaling, huurkoop

Legal MP.NL
Voor een koper is het niet altijd mogelijk om de koopprijs geheel te betalen. Hij is dan aangewezen op betaling in termijnen. Deze komt in twee vormen voor: Koop en verkoop op afbetaling; huurkoop. De meeste wettelijke regels zijn dwingend recht (art. 7A:1576a BW). Koop en verkoop op afbetaling (art. 7A:1576 BW) Dit is de koop en verkoop waarbij de partijen overeen komen dat de koopprijs wordt betaald in twee of meer termijnen nadat de verkochte zaak aan de koper is afgeleverd. De k...
Lees verder

Rechten van de verkoper, indien de koper zijn verplichtingen schendt.

Legal MP.NL
Als de koper de koopprijs niet betaalt pleegt hij wanprestatie. De verkoper kan dan een beroep doen op zijn rechten in boek 6 en 3 van het BW. Ook mag de verkoper een beroep doen op het recht van reclame (art. 7:39 e.v. BW). Dit betekent, dat de koopovereenkomst door middel van een schriftelijke verklaring van de verkoper wordt ontbonden. Als gevolg hiervan wordt de verkoper weer eigenaar van de zaak en kan hij de zaak als zijn eigendom terugvorderen van de koper (revindiceren, art. 5:2 BW). Het...
Lees verder

Rechten van de koper, indien verkoper zijn verplichtingen schendt

Legal MP.NL
Als de verkoper zijn verplichtingen heeft geschonden, dan heeft de koper op basis van boek 7 BW een aantal mogelijkheden om hiertegen op te treden (art. 7:21 BW). Tevens kan de koper beroep doen op de algemene regels van boek 6 BW volgens art. 7:22 BW. Zie ook de klachttermijn in art. 7:23 BW. Afhankelijk van de situatie kan de koper van de verkoper het volgende eisen: Boek 7 aflevering van ontbrekende onderdelen (art. 7:21 BW) herstel van de afgeleverde zaak vervanging van de afgelev...
Lees verder

Verplichtingen van de verkoper (consumentenkoop)

Legal MP.NL
De verkoper heeft een aantal verplichtingen (art. 7:9 BW) : eigendomsoverdracht; aflevering van de zaak; de afgeleverde zaak moet aan de overeenkomst beantwoorden. 1:Eigendomsoverdracht De verkochte zaak, met toebehoren, moet in eigendom worden overgedragen. Door een levering vindt eigendomsoverdracht plaats (art. 3:84 BW). De levering van een roerende zaak gebeurt door middel van bezitsverschaffing; de levering van een onroerende zaak gebeurt door middel van het inschrijven van de n...
Lees verder

Belang van consumentenkoop

Legal MP.NL
Titel 1 van boek 1 BW is van toepassing op zowel de gewone koop alsmede op de consumentenkoop. Bij de gewone koop zijn veel regels in principe aanvullend recht en bij de consumentenkoop zien we dat veel regels in principe dwingend recht zijn, met enkele uitzonderingen, waarbij dan sprake is van aanvullend recht.Uit het oogpunt van consumentenbescherming meldt artikel 7:6 BW dat de artikelen 1 tot en met 38 van boek 7 in zoverre dwingend recht zijn, dat er wel van mag worden afgeweken, maar niet ...
Lees verder

Consumentenkoop en gewone koop

Juridisch Maangementplatform
Een koopovereenkomst wordt niet strikt ingevuld door de wet. In het contractenrecht (overeenkomstenrecht) geldt partijautonomie: partijen zijn voor een groot deel vrij om inhoud te geven aan hun overeenkomst, dus ook bij een koopovereenkomst. De wetgever heeft echter bij enkele overeenkomsten nadere regels in het wetboek opgenomen ter bescherming van de “zwakkere” contractspartij. Deze nadere regels komen we onder andere tegen bij de consumentenkoopovereenkomst. Wettelijk kader Artikel 5 ...
Lees verder