Competentiemanagement

Hands and puzzle isolated on white background
Om werkzaamheden correct uit te voeren is het noodzakelijk dat ondernemingen investeren in haar medewerkers om kennis, ervaring en vaardigheden te optimaliseren. Het totaal aan kennis, ervaring en vaardigheden van medewerkers worden ook wel competenties genoemd. Toepassing Het competentiemodel beschrijft de competenties die medewerkers moeten bezitten om de bedrijfsactiviteiten goed uit te kunnen voeren. Organisaties zetten competentieprofielen op die benodigd zijn voor een bepaalde func...
Lees verder

Balans tussen planmatige en incrementele strategieformatie

Adoptiebeslissing
De literatuur betreffende strategieformatie valt uiteen tussen twee uiteenlopende perspectieven. Ten eerste, strategievorming op een “deliberate” manier, welke is gefocust op het doordacht opzetten van strategische plannen om deze vervolgens te implementeren. Strategie wordt hierbij gevormd middels een intensief proces van onderzoek en het maken van weloverwogen keuzes wat betreft de toekomst van een organisatie. Ten tweede, strategievorming op een “emergent” manier, welke is gefocust op het gel...
Lees verder

Markt-gedreven of organisatie-gedreven strategie

marketsvsresources
Organisaties exploiteren een bepaald business-model om daarmee toegevoegde waarde te creëren voor haar stakeholders. Een business-model kan volgens het Business Model Canvas opgedeeld worden in negen blokken. Ten eerste de waarde-propositie van de organisatie, ofwel de toegevoegde waarde die een organisatie wenst te creëren voor haar stakeholders. Daarnaast bestaat erin het Business Model Canvas een organisatie en een markt gedeelte. Het markt gedeelte bestaat uit de blokken klantsegmenten, klan...
Lees verder

Balans tussen winstmaximalisatie en sociaal verantwoordelijk ondernemen

Winstmaximalisatie
De missie van een organisatie is datgene waar de organisatie voorstaat en wat het wil uitdragen. De missie bestaat uit vier onderdelen namelijk, het organisatiedoel ofwel het geen waar de organisatie haar bestaansrecht aan ontleent, de drijvende gedachten en overtuigingen van de leden van de organisatie, de waarden van de organisatie en haar leden en waar is de organisatie actief, ofwel welke waarde-propositie hanteert het voor welke belanghebbenden. Binnen de missie kan een duidelijke parado...
Lees verder

Strategievorming: intuïtie of logica

logic vs inutitie
Tijdens het strategie-vormingsproces worden een viertal fasen doorlopen, namelijk identificeren, diagnosticeren, bedenken van oplossingen en het realiseren van de geformuleerde strategie. Identificeren heeft betrekking op het vaststellen van de missie en het vaststellen van een probleem of vraagstuk. Tijdens de diagnose-fase wordt een in- en externe analyse uitgevoerd om in kaart te brengen wat er speelt rondom het probleem of vraagstuk, betreffende de kansen, bedreigingen, sterkten en zwakten. ...
Lees verder

Stappenplan voor een HR-scorecard en HR-Strategymap

human-resource-management-hrm-14
De HR-scorecard en de HR-strategymap zijn afgeleid van de Balanced Scorecard en Strategymap. In de Strategymap worden kritische succesfactoren weergeven, ofwel elementen die essentieel zijn voor het behalen van de organisatiestrategie. In de Balanced Scorecard worden deze kritische succesfactoren omgezet en in kritische prestatie indicatoren met bijbehorende normen en doelstellingen. In de Balanced Scorecard en Strategymap wordt een vaste structuur gehanteerd middels een viertal perspectieven, n...
Lees verder

Afnemers betrekken in het innovatieproces

Crowdsourcing
Afnemers betrekken in het innovatieproces is belangrijk, zij bepalen namelijk het succes van de innovatie. Dit wordt ook wel crowdsourcing genoemd. Het innovatieproces bestaat uit vier fasen, namelijk ideegeneratie, selectie, ontwikkeling en diffusie. Afnemers worden vooral betrokken bij het bedenken van ideeën voor nieuwe innovaties. Tegenwoordig worden afnemers ook gebruikt binnen andere fasen van het innovatieproces. Er wordt gekeken wat klanten van het concept vinden, wie de producten/dienst...
Lees verder

Het Stagegateproces

Het Stagegateproces
Het innovatieproces bestaat uit een viertal fasen, namelijk, ideegeneratie, selectie, ontwikkeling en diffusie. Het Stategateproces heeft betrekking op de ontwikkelingsfase. Het gaat hier om de activiteiten die vallen onder de ontwikkelingsfase van het innovatieproces. De gedachte achter het Stagegateproces is dat na elk fase wordt bekeken of het zinvol is de ontwikkeling van een innovatie voor te zetten. Na elke stap wordt er dus een go/no go beslissing gemaakt. Innovaties gaan gepaard met geld...
Lees verder

Adoptiebeslissing

Adoptiebeslissing
Een adoptiebeslissing is de beslissing van een afnemer om een innovatie, wat betreft een product of dienst, ook daadwerkelijk te gaan gebruiken. Een innovatie kan een heel goed idee zijn van een organisatie, maar als de afnemer er het nut niet van inziet en het product of dienst niet af neemt heeft het weinig zin. Daarom is het uiterst noodzakelijk om de innovatie te bekijken vanuit de afnemer. Binnen de adoptiebeslissing worden er vijf factoren onderscheiden die essentieel zijn voor het oordele...
Lees verder

Soorten innovaties

innovatie Managementplatform.nl
Er zijn verschillende soorten innovaties aan te duiden op basis van een drietal tweedelingen. Er wordt onderscheid gemaakt tussen het soort innovatie wat betreft incrementele of radicale verandering, markt of technologie gedreven verandering en een autonome of systeem reikwijdte van de verandering. Onderstaand wordt een toelichting gegeven op de drie tweedelingen als het gaat om soorten innovaties. Incrementele en radicale innovaties Incrementele innovaties hebben betrekking op stapsgewijze ...
Lees verder