De KSP-methode

KSP-methode
De KSP-methode is een manier om ken- en stuur getallen te verzamelen op het HRM-vakgebied. Deze methode hanteert personeelsinformatie voor het besturen van een organisatie en is een handige tool bij het opstellen van ken- en stuurgetallen op basis van HRM-doelstellingen. De methode onderscheid een vijftalstappen die uiteindelijk leiden tot het gewenste dashboard met HRM gerelateerde ken- en stuurgetallen. Onderstaand wordt het stappenplan uiteengezet. Stap 1: bepalen van dominante thema’s De...
Lees verder

Stakeholdersbenadering versus Shareholdersbenadering

stakeholder versus shareholders
Van oudsher zijn de shareholders de belangrijkste betrokken partij bij een organisatie. Sinds de jaren tachtig van de vorige eeuw zijn er echter ook andere stakeholders in opkomst, namelijk de medewerkers, ondernemingsraden, vakbonden, overheden, de markt en het management. De shareholdersbenadering gaat er vanuit dat organisaties streven naar winstmaximalisatie, groei en langetermijn succes om zo een zo groot mogelijke aandeelhouderswaarde te creëren. De Stakeholdersbenadering is er op gericht ...
Lees verder

Cultuurtypologie volgens Harrison

Harrison Cultuur
Volgens Harrison dient een organisatie rekening te houden met tegenstrijdige belangen tussen het individu en de organisatie.  De oplossingen die voor een dergelijk spanningsveld door een organisatie wordt geboden bepalen de cultuur.  Er zijn volgens Harrison (1972) vier soorten organisatieculturen van elkaar te onderscheiden, namelijk de machtscultuur, de rolcultuur, de taakcultuur en de persoonscultuur. Onderstaand een beknopte weergave hiervan. Machtscultuur (baas-gericht) Deze cultuur wor...
Lees verder

Stappenplan interne analyse

Stappenplan interne analyse
In de interne analyse wordt de micro-omgeving van een organisatie, ofwel de organisatie zelf, geanalyseerd. Belangrijk hierbij is dat het gaat om de huidige situatie van een organisatie en niet wat een organisatie wenst te willen zijn. Aanleiding voor het uitvoeren van een interne analyse is het in kaart brengen van de sterkten en zwakten van een organisatie om vervolgens, in relatie met met de kansen en bedreigingen uit de externe analyse, een passende strategie te formuleren. In de interne ana...
Lees verder

ABCD-analyse

abcd-analyse
De meso-analyse heeft als doel de belangrijkste kansen en bedreigingen uit de meso-omgeving die van invloed zijn op een organisatie in kaart te brengen. De meso-omgeving heeft betrekking op aspecten zoals afnemers, bedrijfstak, concurrenten en distributie. In tegenstelling tot de macro-omgeving heeft een organisatie wel enige invloed op de meso-omgeving. De vier aspecten afnemers, bedrijfstak, concurrenten en distributie vormen samen de ABCD-analyse. De belangrijkste bevindingen rondom deze vier...
Lees verder

De strategische alliantie toegelicht

Strategische alliantie
Een strategische alliantie is geen rechtssvorm, maar een verzamelnaam voor vele vormen van samenwerkingsverbanden. Deze samenwerkingverbanden lopen uit van joint ventures tot contracten en zijn van horizontaal tot verticaal ingericht. Zo als gesteld is de strategische alliantie derhalve geen ondernemingsvorm op zich, maar een samenwerkingsverband. Wel is er de mogelijkheid om bijvoorbeeld een joint venture op te richten en een ondernemingsvorm als BV of Coöperatie te hanteren. Hierbij starten tw...
Lees verder

De coöperatie

Coöperatie
De coöperatie is een soort vereniging die overeenkomsten aangaat met en voor haar leden. De coöperatie behartigt zakelijke belangen voor haar leden. Een wezenlijk verschil met de vereniging is dat de coöperatie wel winst mag uitkeren, waar de vereniging dit niet mag. Voor de oprichting van een coöperatie dienen aan een aantal belangrijk voorwaarden voldaan te worden. De belangrijkste voorwaarde is het gemeenschappelijke doel dat te allen tijde centraal dient te staan. De belangrijkste randvoorwa...
Lees verder

Winstverdeling systemen

Winstverdeling
Winstverdeling sytemen worden gebruikt in organisaties waar dit juridisch is toegestaan. Bijvoorbeeld bij de rechtsvormen BV en NV kan een dergelijk systeem niet worden gehanteerd, omdat daar de winst wordt verdeeld op basis van het aantal aandelen dat aandeelhouder bezit. Bij de rechtsvormen coöperatie, vof en maatschap is dit wel te hanteren, omdat daar de winst verdeeld wordt op basis van de prestaties die een partij levert of de investering die een partij doet. Bij een eenmanszaak komt de wi...
Lees verder

Strategisch marketingplan van A tot Z

Marketing business sales
Een marketingplan is een essentieel onderdeel van een businessplan, maar ook voor de formulering van toekomstige marketingactiviteiten van een organisatie. Deze toekomstige marketingactiviteiten dienen aan te sluiten op de daarvoor geformuleerde strategie om zo perfect mogelijk op de in- en externe omgeving van een organisatie in te spelen. Hieronder worden de stappen uiteengezet die essentieel zijn voor een succesvolle invulling van het strategisch marketingplan. Plan van Aanpak In deze sta...
Lees verder

Verandermanagement in 9 stappen

VM
Organisaties moeten inspelen op ontwikkelingen en trends uit de in- en externe omgeving om een goede positie in de markt te onderhouden. Een organisatie dient er voor zorgen dat de inrichting van de organisatie aansluit op wat de strategie vraagt om de doelstellingen en het bijbehorende beleid succesvol te kunnen realiseren. In deze omschrijving zitten de drie bestuurlijke organisatieniveau’ s (strategisch, tactisch en operationeel) verwerkt. Strategisch niveau heeft betrekking op het formuleren...
Lees verder