Klaver 6 Model

klaver 6 model managementplatform.nl
Het Klaver 6 model is een organisatiemodel om organisatie te analyseren. Hierbij staat het aspect ´Personeel´ centraal. Onderstaand worden de elementen weergegeven alsook wordt aangeven waarop per element moet worden gelet. Soms is het heel goed mogelijk dat eenzelfde fenomeen in verschillende elementen kan worden ondergebracht (bijvoorbeeld de betrokkenheid van medewerkers kan onder “personeel” of onder “cultuur” worden gerubriceerd; de stijl van leidinggeven onder “management”, onder “besturi...
Lees verder

ITIL V3

Zusammenhang der Itil-V3-Buecher
De ontwikkeling en beheer van informatiesystemen is een lange tijd een probleem geweest. Informatiesystemen waren te duur en beheersbare werkzaamheden waren lastig om onder controle te krijgen. Het Central Computer en Telecommunications Agency (CCATA) heeft om die redenen een set ontwikkeld om meer grip te krijgen op de ontwikkeling en beheersing van geautomatiseerde informatiesystemen. ITIL is dan ook de enige consistente en veelomvattende source voor IT Service Management welke bestaat uit...
Lees verder

Weerstandsstrategiemodel van Ezerman

Weerstandsstrategiemodel van Ezerman
De mate waarin de belangen van medewerkers onder druk staan is in zeer sterke mate bepalend voor de veranderingsbereidheid van de medewerkers. Wanneer dit in sterke mate het geval is, dan is de weerstand tegen een gewenste verandering derhalve hoog en de veranderingsbereidheid laag. Er is nog een bepalende factor voor het welslagen van veranderingen en dat is de (communicatieve) reactie van het management op de weerstand. De reactie van het management is een feitelijke keuze uit 7 strategieën d...
Lees verder

Systeemindeling van boulding

Systeemindeling van boulding
Als manager kun je bezig zijn met het werk op hoofdlijnen. Een directeur die leiding geeft hoeft niet exact te weten hoe een bepaald product of dienst tot in detail uiteindelijk leidt tot concrete uitvoer. Iemand die in een productiefabriek op de productielijn werkzaam is moet dit vaak wel weten. Die persoon hoeft op zijn beurt niet volledig te weten hoe de financiële afdeling in elkaar steekt en gerund wordt. Resumerend gesteld: afhankelijk van het niveau in de organisatie is een zekere mate va...
Lees verder

Het procesmodel van Dyer

Dyerproces
Het procesmodel van Dyer beschrijft het tot stand komen van het HR-beleid. Het tot stand komen van beleid gebeurt volgens dit model door middel van het doorlopen van een beleidvormingsproces, waarin systematisch stappen worden doorlopen om tot een weloverwogen keuze van beleid te komen. Ten grondslag aan het proces ligt een strategisch alternatief, ofwel een verandering in strategie van de organisatie, wat gevolgen heeft voor de HR-activiteiten van een organisatie. De gewenste situatie op HR-geb...
Lees verder

Het FOETSJE-model

FOETSJE-model
Het FOETSJE-model is een model die kan worden ingezet om de strategische opties, voortvloeiend uit de SWOT- en confrontatiematrix, te toetsen. Om te bezien of de opties bijdrage leveren aan de probleemstelling is eerst het noodzakelijk de opties nader te analyseren. De analyse wordt verricht aan de hand van de navolgende criteria: Geschiktheid: Draagt de optie bij aan het verwezenlijken van de doelstelling? Haalbaarheid: is de optie haalbaar? (de haalbaarheid wordt getoetst aan de hand van...
Lees verder

Kosten-batenanalyse

Kosten batenanalyse
Organisaties voeren allerlei projecten uit. Deze projecten hebben vaak als doel een bepaalde verandering in een organisatie te realiseren. In het kader van de financiële analyse van een project, wordt er een kosten-batenanalyse uitgevoerd. Hierin wordt bekeken wat de kosten en opbrengsten (baten) zijn die direct met de veranderingen ten gevolge van het project in de organisatie samenhangen. Het is zeer belangrijk om  voordat een project van start gaat vast te stellen of de baten van een project ...
Lees verder

Managerial Grid van Blake en Mouton

Managerial grid
De Managerial Grid is een bekend model als het gaat om leidinggevend gedrag. Het model van Blake en Mouton betreft een gedragsmodel, echter is het later van naam veranderd naar leiderschapsmodel. Het model gaat uit van diverse attitudes in gedrag van managers welke schematisch worden weergeven op twee lijnen, namelijk zorg voor de persoon (relatiegericht) en zorg voor productie (resultaatgericht). Aan iedere attitude wordt een score toegekend van 1 (laag) tot 9 (hoog), waardoor er 81 leiderschap...
Lees verder

Waardestrategieën van Treacy en Wiersema

Treacy en Wiersema
Afnemers hebben verschillende behoeften en wensen rondom de waardepropositie van een organisatie. Die behoeften en wensen kunnen verschillen op het gebied van prijs, kwaliteit of service etc. Aan de hand van dit model kan in kaart worden gebracht op welke waarde een onderneming zich wil focussen. Dit model ondersteunt een organisatie bij het definiëren van de waardepropositie en een passende strategie. Op de strategie en de waardepropositie kan vervolgens de interne organisatie worden afgeste...
Lees verder

Concurrentiestrategieën van Porter

Porter MG
Ondernemingen ondervinden binnen de markt concurrentie van andere ondernemingen die relatief gezien de zelfde producten en diensten aanbieden aan de dezelfde doelgroep. Het is voor ondernemingen derhalve zaak om zich te onderscheiden en concurrentievoordeel te creëren. Dit kan worden bewerkstelligd door een unieke concurrentiestrategie te formuleren en te implementeren. Het formuleren van een strategie wordt gedaan door analyses uit te voeren in de externe omgeving. Zo worden de ontwikkelingen e...
Lees verder