Strategy Map

Strategy map MP
Voor organisaties is het vaak lastig om beleid te vertalen naar concrete stuurvariabelen. De Balanced Scorecard (BSC) biedt uitkomst en ondersteunt bij het formuleren en vertalen van strategische doelstellingen naar specifieke dimensies van de organisatie, echter leidt alleen de BSC niet tot inzicht voor het management om effectief te kunnen sturen.  De strategy map vormt dan ook de ontbrekende schakel tussen strategie, operationele activiteiten en meetbare indicatoren en bestaat uit vier kritis...
Lees verder

DESTEP-analyse

Destep-analyse
Ondernemingen maken onderscheid tussen de macro, meso en micro-omgeving. De macro-omgeving bestaat uit elementen waar een onderneming nauwelijks of geen invloed op heeft. Deze elementen doen zich meestal voor op landelijk of internationaal niveau. De meso-omgeving bestaat uit elementen waar een onderneming wel invloed op kan uitoefenen, zoals elementen uit de bedrijfstak als leveranciers, afnemers, concurrentie, directe stakeholders en potentiële toetreders tot de bedrijfstak. De micro-omgeving ...
Lees verder

Blue ocean strategy

Blue Ocean.
Bij de blue ocean strategy gaat het om het creëren van een markt, waar nog geen concurrenten aanwezig zijn, door  een baanbrekende waardepropositie of innovatie. De metafoor blue ocean slaat dus op een markt zonder of met weinig concurrenten. Het tegenovergestelde hiervan, de red ocean, wordt gekenmerkt dor een markt met veel concurrenten. De blue ocean strategy is er dan ook op gericht middels baanbrekende waardeproposities nieuwe markten te creëren in plaats van te focussen op bestaande markte...
Lees verder

Cultuurdimensies van Hofstede

002_cultuur_type3_hofstede
Tussen landen en mensen bestaan forse cultuurverschillen. Deze verschillen hebben invloed op de manier van zaken doen tussen mensen uit verschillende landen. Zo heeft elke cultuur eigen normen, waarden en gedragsregels. Naast verschillen op aspecten als demografie, economie, technologie, ecologie en politiek/juridisch zijn er de cultuurverschillen die invloed hebben op het zaken doen en omgaan met mensen uit andere landen. In het kader van internationale bedrijfskunde en handel is dit aspect uit...
Lees verder

Brand Asset Valuator

Brand Young
Merknamen(brands) zijn de namen die bedrijven hanteren voor haar producten en diensten. Een goede merknaam met een goed imago is belangrijk voor een organisatie, omdat dit in de ogen van de afnemer een direct verband heeft met kwaliteit, zekerheid en service. Het kost veel tijd om een goede merknaam op te bouwen. Merknamen worden gebruikt om een extra toegevoegde waarde te leveren aan het product en zich te onderscheiden van concurrerende producten en of diensten. Binnen de methoden van Brand As...
Lees verder

Teamrollen van Belbin

1001004010207712
Mensen leveren verschillende bijdragen aan taken of projecten in groepen of teams. De bijdragen die spelers leveren kunnen elkaar aanvullen en complementair zijn of elkaar juist tegenwerken. De theorie achter de teamrollen van Belbin is dat een bepaalde samenstelling van verschillende rollen in een team tot een goede fit en betere resultaten leidt. Een bepaalde rol in een team is feitelijk het gedrag dat iemand vertoond tijdens samenwerking in teamverband. Elke teamrol is een soort strategie met...
Lees verder

Concurrentiegedrag Kotler

Concurrentiegedrag-Kotler
Ondernemingen hebben vaak te maken met concurrenten. Ondernemingen zullen derhalve moeten reageren op de ontwikkelingen en trends uit de externe omgeving en daarmee ook op de concurrentie uit de markt. Hoe en in welke mate een onderneming kan reageren op veranderingen in de externe omgeving hangt af van de concurrentiepositie en de het marktaandeel. Binnen het model van concurrentiegedrag van Kotler worden vier typering uiteengezet die een onderneming in kan nemen in de markt. Dit zijn marktleid...
Lees verder

BCG-matrix

BCGMatrix
De BCG matrix(BCG) is een portfolioanalyse-model waarbij de product-marktcombinaties van een onderneming worden geanalyseerd en gepositioneerd in één van de vier kwadranten van het model. Het helpt organisaties inzicht te krijgen in welke producten succesvol zijn, welke producten aandacht nodig hebben en welke marketingstrategie er toegepast kan worden op de product-marktcombinaties. Binnen dit model worden producten gepositioneerd op basis van twee indicatoren: op de verticale as staat het perc...
Lees verder

Business Intelligence

Business intelligence
Business intelligence is een continue proces waarmee bedrijven op gerichte wijze data verzamelen, registreren, analyseren en de daaruit resulterende informatie en kennis gebruiken om middels een rationeel besluitvormingsproces de prestaties van de organisatie te verbeteren. Business intelligence bestaat uit zes stappen om de organisatie slimmer te maken, te verbeteren en vooral te leren van het eigen handelen. Besluitvormingsprocessen worden aan de ene kant steeds complexer door de hoeveelheid a...
Lees verder

Cage Distance Framework

Cage gate framework
Als gevolg van globalisering zijn ondernemingen frequent op zoek naar nieuwe afzetmarkten in het buitenland. Om te bepalen of een land interessant is zullen aantal zaken in kaart gebracht moeten worden. Die zaken gaan verder dan het bepalen van de markt en het potentieel voor een product of dienst. Landen verschillen in een groot aantal aspecten van elkaar zoals qua cultuur, politiek/rechtssyteem, valuta, besturing van een organisatie, economie, technologie en demografie. In het CAGE Distance fr...
Lees verder