Het model de relatie tussen HRM en organisatieprestatie van Becker

Het model de relatie tussen HRM en organisatieprestatie van Becker
In het model de relatie tussen HRM en organisatieprestatie van Becker wordt visueel in kaart gebracht wat de relatie is tussen HRM-activiteiten en organisatieprestaties. Kortom worden er een aantal stappen weergegeven die aanduiden hoe de HRM-activiteiten leiden tot organisatieprestaties. Het model onderscheid een zevental stappen, die lopen van de organisatiestrategie tot de uiteindelijke organis...
Lees verder

PRINCE2

PRINCE2
PRINCE 2 (PRojects IN Controlled Enviroments) is een methode voor projectmanagement welke gericht is op het management, de besturing en de organisatie van een project. De naam PRINCE 2 is ontstaan door het feit dat de methode rekening houdt met wisselende factoren uit de omgeving die van invloed kunnen zijn op een project.PRINCE2 heeft de volgende kenmerken: Management: het managen van project...
Lees verder

De innovatieradar

De innovatieradar
Posted on
Innoveren is een steeds belangrijker element geworden binnen het dagelijkse bedrijfsleven. Innovaties zijn nuttige vernieuwingen of verbeteringen. Dit betekent dat iets bijvoorbeeld een product, dienst of proces beter wordt van de verbetering of vernieuwing. Onderstaand wordt het model de innovatieradar uiteengezet. Dit model laat mensen vanuit verschillende invalshoeken over innovaties nadenken. ...
Lees verder

Het GROW coachingmodel

Het GROW coachingmodel
Posted on
Het GROW coachingmodel is een model om structuur aan te brengen in een coachingsgesprek.De kracht van het GROW model is dat het in vier overzichtelijke stappen leidt tot een helder eindresultaat. Doordat de gecoachte zélf actief is in het verhelderen van het probleem en het genereren van ideeën, beklijft de output beter. De gecoachte komt als het ware zélf tot oplossingen.In een vervolgsessie word...
Lees verder

HRM-model van Guest

HRM-model van Guest
In het HRM-model van Guest wordt inzichtelijk gemaakt wat de relatie tussen HRM-beleid en de organisatiestrategie met bijbehorende organisatieresultaten is. Het model onderscheid een zestal blokken met als startpunt de HRM-strategie en als laatste blok de winst en ROI (return on investment) van een organisatie. Bij dit model wordt de HRM-strategie en de HRM-activiteiten afgeleid van de organisatie...
Lees verder

Human Resource Based Theory of the firm van Paauwe

Human Resource Based Theory of the firm van Paauwe
In het model Human Resource Based Theory of the firm van Paauwe wordt het proces beschreven waarin het HRM-beleid binnen een organisatie tot stand kan komen. In het model worden een drietal dimensies onderscheiden die van invloed zijn op het tot stand komen van het HRM-beleid. Dit zijn de product-, markt- en technologiedimensie, de bestuurlijk- en organisatorischedimensie en de sociaal-, cultureel...
Lees verder

De HR-waardeketen

De HR-waardeketen
De HR-waardeketen heeft als doel het in kaart brengen welke toegevoegde waarde HR (Human Resources) levert binnen een organisatie. Het model onderscheid een viertal fasen, namelijk strategische planning, operationele planning, uitvoering en controle. Hieronder wordt het model visueel weergegeven. Daarna wordt er een toelichting gegeven op de vier fasen van de HR-waardeketen. Strategische pl...
Lees verder

HR-rollen volgens Ulrich

HR-rollen volgens Ulrich
In het model HR-rollen volgens Ulrich worden vier HR-rollen die binnen een organisatie voorkomen onderscheiden. Het doel van het model is inzichtelijk maken welke HR-rollen er zijn en welke prestaties en activiteiten bij deze rollen horen. Het model onderscheidt een tweetal dimensies, namelijk focus (korte en lange termijn) en activiteiten (proces en mens georiënteerd). Hierdoor ontstaan een viert...
Lees verder

Model van de Warwick Business School

Model van de Warwick Business School
Het model van de Warwick Business School van Hendry en Pettigrew brengt in kaart hoe het HRM-beleid tot stand komt. Er worden systematisch een aantal processtappen doorlopen die leiden tot het HRM-beleid van een organisatie. Centraal hierbij staat de afstemming tussen strategische veranderingen en het HRM-beleid met bijbehorende activiteiten. Dit gebeurt middels het in kaart brengen van de in- en ...
Lees verder

Het procesmodel van Dyer

Het procesmodel van Dyer
Het procesmodel van Dyer beschrijft het tot stand komen van het HR-beleid. Het tot stand komen van beleid gebeurt volgens dit model door middel van het doorlopen van een beleidvormingsproces, waarin systematisch stappen worden doorlopen om tot een weloverwogen keuze van beleid te komen. Ten grondslag aan het proces ligt een strategisch alternatief, ofwel een verandering in strategie van de organis...
Lees verder