Model van concurrerende waarden & OCAI

Concurrerende waarden en kenmerken
Fitte organisaties hebben vaak een cultuur die sterk is afgestemd op de omgeving. De cultuur blijkt dan ook vaak een belangrijk element als het gaat om waarom organisaties goed scoren op zaken zoals kwaliteit, productiviteit, financiële resultaten en klanttevredenheid. Om helderheid te creëren omtrent de exacte positie van een organisatie is het veelal noodzakelijk om kritisch naar de cultuur van een organisatie te kijken (zowel naar de huidige cultuur als naar wat wenselijk is). Cultuur kan ge...
Lees verder

Het FOETSJE-model

FOETSJE-model
Het FOETSJE-model is een model die kan worden ingezet om de strategische opties, voortvloeiend uit de SWOT- en confrontatiematrix, te toetsen. Om te bezien of de opties bijdrage leveren aan de probleemstelling is eerst het noodzakelijk de opties nader te analyseren. De analyse wordt verricht aan de hand van de navolgende criteria: Geschiktheid: Draagt de optie bij aan het verwezenlijken van de doelstelling? Haalbaarheid: is de optie haalbaar? (de haalbaarheid wordt getoetst aan de hand van...
Lees verder

Groeistrategieën van Ansoff

Ansoff plaatje
Het Ansoff-model helpt een organisatie bij het formuleren van groeistrategieën. Groeistrategieën ontstaan door met de sterkten van een organisatie in te spelen op de kansen die zich voor doen in de omgeving. Het model van Ansoff onderscheid een tweetal dimensies, namelijk de markt waar een organisatie zich op wil focussen en de producten of diensten die de organisatie wil aanbieden op die markten. Binnen de dimensies markten en producten/diensten wordt weer een tweedeling gemaakt op basis van be...
Lees verder

Confrontatiematrix

Confronatiematrix
In de confrontatiematrix worden de sterke en zwakke punten uit de interne analyse afgezet tegen de kansen en bedreigingen uit de externe analyse met als doel een strategie te ontwikkelen. De confrontatiematrix komt voort uit de SWOT-analyse en ligt ten grondslag aan de strategie en de bijbehorende implementatie. In de SWOT-analyse worden de drie tot vijf belangrijkste sterke en zwakke punten uit de interne organisatie en drie tot vijf belangrijkste kansen en bedreigingen uit de externe omgevi...
Lees verder

MaBa-analyse

Mabaanalyse
De MaBa-analyse betreft een portfolio-analyse en een uitbreiding van de BCG-matrix. MaBa staat voor Market Attractiveness (aantrekkelijkheid bedrijfstak) en Business Attractiveness (concurrentiekracht van de onderneming). Aan de hand van deze analyse kan worden vastgesteld in welke product-marktcombinaties geïnvesteerd kan worden en in welke niet. Om tot een gedegen keuze te komen dient in eerste instantie de marktaantrekkelijkheid van de branche alsook concurrentiekracht van een onderneming te ...
Lees verder

Abell Diagram

AbellDiagram
Naast het definiëren van de waardepropositie, ofwel welke toegevoegde waarde biedt een organisatie aan middels welke producten en diensten, zal er gedefinieerd moeten worden op welke markten deze waardepropositie aangeboden wordt. Binnen het model Abell Diagram wordt de markt feitelijk afgebakend. Deze afbakening geschiedt middels een drietal aspecten, namelijk afnemersbehoeften, afnemersgroepen en technologieën. Het gaat binnen dit model om de vraag met welke technologieën(producten, diensten o...
Lees verder

Business Model Canvas (BMC)

Business model CANVAS
In dit artikel is beschreven hoe een organisatie of ondernemer het businessmodel kan beschrijven aan de hand van het Business Model Canvas. Het Business Model Canvas wordt in dit artikel aangevuld met een aantal aansluitende andere business gerelateerde modellen. Alvorens het business model canvas te behandelen, is het allereerst noodzakelijk om de criteria van een onderscheidend businessmodel vast te stellen. Een sterk en onderscheidend businessmodel voldoet veelal aan de volgende drie crite...
Lees verder

Waardestrategieën van Treacy en Wiersema

Treacy en Wiersema
Afnemers hebben verschillende behoeften en wensen rondom de waardepropositie van een organisatie. Die behoeften en wensen kunnen verschillen op het gebied van prijs, kwaliteit of service etc. Aan de hand van dit model kan in kaart worden gebracht op welke waarde een onderneming zich wil focussen. Dit model ondersteunt een organisatie bij het definiëren van de waardepropositie en een passende strategie. Op de strategie en de waardepropositie kan vervolgens de interne organisatie worden afgeste...
Lees verder

Concurrentiestrategieën van Porter

Porter MG
Ondernemingen ondervinden binnen de markt concurrentie van andere ondernemingen die relatief gezien de zelfde producten en diensten aanbieden aan de dezelfde doelgroep. Het is voor ondernemingen derhalve zaak om zich te onderscheiden en concurrentievoordeel te creëren. Dit kan worden bewerkstelligd door een unieke concurrentiestrategie te formuleren en te implementeren. Het formuleren van een strategie wordt gedaan door analyses uit te voeren in de externe omgeving. Zo worden de ontwikkelingen e...
Lees verder

PDCA-cyclus

600px-Demingcycle.svg
De PDCA-cyclus bestaat uit de elementen Plan, Do, Check en Act. Het model is een regelkringprincipe en is bedoeld voor (proces)besturing en continue verbetering. Een proces bestaat uit een aantal elementen die gezamenlijk het eindresultaat op moeten leveren. Deze elementen betreffen input, activiteiten, output, controle aan norm en bijsturing. Essentieel hierbij is dat de output of wel het resultaat voldoet aan de normen die zijn vastgesteld. Binnen ondernemingen worden activiteiten of handeling...
Lees verder