Earnings management

earnings-management-managementplatform.nl
Earnings management: dit betreft de keuze van een manager van waarderingsgrondslagen, of echte acties, om de winst te beinvloeden en zo specifieke doelen te behalen. Soorten earnings management: 1. Taking a bath: na herstructurering schoon schip maken. 2. Income minimization: minder extreem dan punt 1. Wordt vaak gedaan bij politieke issues,wanneer de onderneming scherp in de gaten wordt gehouden (bv. sneller afschrijven, research en development). 3. Income maximization: voor bonusdoeleind...
Lees verder

Extended ISO-model

Het betreft een raamwerk dat mogelijk maakt om gewenste eigenschappen van een informatiesysteem bespreekbaar en hanteerbaar te maken.  Het is het resultaat van het toevoegen van een aantal eigenschappen aan de standaard ISO9126. De 6 hoofdeigenschappen uit het Extended ISO-model betreffen: onderhoudbaarheid, efficiency, effectiviteit bruikbaarheid, portabiliteit, en betrouwbaarheid. Door voorgenoemde hoofdeigenschappen onder te verdele in eigenschappen onstaat een model dat in de praktijk hant...
Lees verder

Extractief productiemiddel

Als grond een extractief productiemiddel is voor bedrijven, gaat het om de stoffen die zich in de bodem bevinden, zoals aardolie, steenkool, metalen en aardgas. Voor de kostencalculatie is in dit geval van belang dat de grond wel aan technische slijtage onderhevig is: de waarde vermindert naarmate de in de grond aanwezige hoeveelheid delfstoffen afneemt. Daarnaast kan zich in deze functie eveneens economische slijtage voordoen als gevolg van technische ontwikkeling of verandering van de vraag. Z...
Lees verder

Ex tunc

Toetsing naar de stand van het recht ten tijden van het aan hem ter toetsing voorgelegde besluit. Het bezwaar wordt beoordeeld aan de toenmalige wetgeving die gold op moment van het indienen van het bezwaar.
Lees verder

Expiratiedatum

De datum waarop een optie of een future ophoudt te bestaan. Doorgaans is dit de zaterdag na de derde vrijdag van de desbetreffende handelsmaand. Tot op dat moment kunnen de aan de optie verbonden rechten door de belegger worden uitgeoefend.
Lees verder

Expiratiecyclus

Opties, financiële futures en agrarische termijn- contracten expireren op vaste data die tezamen een cyclus vormen. Bij Euronext Amsterdam expireren aandelenopties volgens de zogeheten jajo-cyclus: januari, april, juli,oktober.
Lees verder

Expiratie

Het ophouden te bestaan,‘expireren’, van een optie of een future. Een optie heeft altijd een beperkte looptijd, na het bereiken van de einddatum (expiratie- datum) bestaat de optie niet meer.
Lees verder