Human-relationsschool

De grondleggers van de Human-relationsschool zijn Mayo en Roethlisberger. De human relationsschool stelt de medewerker en de groep waarin hij werkt centraal bij de bestudering van organisaties. Hierbij werden zogenaamde Hawthorne-expirimenten uitgevoerd, waarbij men de groep waarin men werkt als motivatiefactor ontdekte. Ofwel ontdekte zij dat wanneer mensen in een prettige groep zitten zij ook beter presteren. De visie van deze denkschool is dat mensen van nuture bereid zijn om arbeidsinspannin...
Lees verder

Hawthorne-effect

Het Hawthorne-effect refereert aan het effect van een interventie op een onderzochte persoon, dat uitsluitend te wijten is aan het feit dat deze aan een onderzoek meedoet. Het Hawthorne-effect leert ons dat mensen de behoefte kennen om daadwerkelijk om deel uit te maken van een organisatie (start human relationfase).
Lees verder

Huurkoop (art. 7A:1576 h BW)

Huurkoop is de koop en verkoop op afbetaling, waarbij de partijen afspreken dat de verkochte zaak niet door aflevering in eigendom overgaat, maar door betaling van het totaal verschuldigde (= koopprijs, rente en eventueel bijkomende kosten). Voorbeeld: K koopt een stereoset in huurkoop. Het totaal verschuldigde bedrag bij huurkoop is € 1.300,–. Zij betaalt in de winkel € 300,–. Het restant betaalt K in tien maandelijkse termijnen van € 100,–. Als de zaak wordt afgeleverd, is K niet de nieuwe ...
Lees verder

Harmonisatie van arbeidsvoorwaarden

Harmonisatie van de arbeidsvoorwaarden betekent dat de arbeidsvoorwaarden van twee bedrijven die bij bijvoorbeeld door een overname samen worden gevormd tot één pakket. Op welke wijze kan harmonisatie van arbeidsvoorwaarden tot stand komen? De werkgever kan dan de nieuwe arbeidsvoorwaarden zelf ontwikkelen en daarna ter goedkeuring voorleggen aan de ondernemingsraad, maar er kan ook voor gekozen worden om de vakbonden een voorstel te doen om nieuwe arbeidsvoorwaarden te ontwikkelen. Indien d...
Lees verder

Houdstermaatschappij

Een vennootschap die geen andere activiteit heeft dan het beheren van een (doorgaans groot) pakket aandelen van een andere firma. Voorbeelden van beursgenoteerde houdstermaatschappijen zijn Calvé- Delft (houdstermaatschappij van Unilever), Moeara- Enim, Dordtsche Petroleum en Maxwell Petroleum (houdstermaatschappijen van Koninklijke Olie). Houdstermaatschappijen zijn doorgaans onder- nemingen die zijn overgenomen en waarbij de overnamesom is voldaan in de vorm van aandelen.
Lees verder

Hoofdfonds

De aandelen waarin op de effectenbeurs structureel de meeste omzet is worden hoofdfondsen genoemd. Voorbeelden van op Euronext genoteerde hoofd- fondsen zijn onder andere Koninklijke Olie, France Telecom, Dexia, Carrefour en Ahold. Hoofdfondsen worden ook wel goudgerande aandelen of blue chips genoemd.
Lees verder

Hoekman

Een toegelaten instelling van Euronext Amsterdam die voor eigen rekening en risico handelt in aandelen en obligaties via het Open Trading System Amsterdam (Open TSA). Een hoekman handelt uitsluitend met andere toegelaten instellingen en heeft de verplich- ting doorlopend een tweezijdige markt af te geven in de hem toegewezen fondsen. Een hoekman heeft een liquiditeitsbevorderende functie. De hoekman is als enige toegelaten instelling fysiek aanwezig op de vloer van de effectenbeurs van Euronext ...
Lees verder

Historische beweeglijkheid

De beweeglijkheid van een onderliggende waarde over een bepaalde periode; te vergelijken met de relatieve spreiding van koersen ten opzichte vanhet gemiddelde in die periode. Het gebruik van historische beweeglijkheid (of historic volatility) is gebaseerd op het idee dat men vanuit de beweeglijk- heid of volatiliteit van een fonds in een voorbije periode conclusies zou kunnen trekken voor de toekomst.
Lees verder

Hit- en liftfunctie

Optiebeurs: met deze functie van het SWITCH- systeem kunnen Floor Brokers en Market Makers zonder tussenkomst van een Order Book Official een limietorder uit het public limit order book verhandelen zonder dat deze order eerst in open outcry is aangekondigd. De uitvoering en de afwikkeling van de transactie gaan volledig elektronisch.
Lees verder