IDS (Informatiedeelsysteem)

Dit betreft een begrip uit de ISAC-methodiek. Een van de kenmerken van een IDS is dat het een alleen gegevensverwerkende activiteit is. Ofwel een activiteit waarvan zowel in- als uitvoer louter gegevensverzamelingen zijn. Bij de classificatie van activiteiten kent ISAC op het hoogste niveau, naast alleen gegevensverwerkende activiteiten, ook nog reële (materiele) activiteiten.
Lees verder

Imprévision

Een bijzondere rechtsgang voor de wijzigingen van een overeenkomst is neergelegd in art. 6:258 BW. De rechter kan op verlangen van een der partijen van de arbeidsovereenkomst de gevolgen van een overeenkomst wijzigen of deze geheel ontbinden. Dit kan de rechter op grond van omstandigheden welke van dien aard zijn dat de wederpartij naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst niet mag verwachten.
Lees verder

Incorporatiebeding

Dit is een beding waarmee een algemene arbeidsvoorwaardenregeling in zijn geheel in de arbeidsovereenkomst wordt opgenomen. Dit kan betrekking hebben op een cao, maar ook op een interne arbeidsvoorwaardenregeling van de onderneming of bijvoorbeeld pensioenregeling.
Lees verder

ISIN-code

International Security IdentificatioN code. De internationale administratiecode die aan een effect wordt toegekend. De ISIN-code bestaat uit een landencode en een uniek nummer, de code voor het fonds Koninklijke Olie is bijvoorbeeld NL0000009470.
Lees verder

Introductie

De eerste uitgifte van aandelen of obligaties die vervolgens verhandelbaar zijn op een effectenbeurs. Na introductie van de aandelen is een onderneming beursgenoteerd. Er wordt een onderscheid gemaakt naar introductie door emissie (bij nieuwe aandelen of obligaties) en introductie door verhandeling (bij al bestaande maar nog niet verhandelde aandelen of obligaties). De introductie van aandelen of obligaties wordt ook wel een primaire markttransactie genoemd.
Lees verder

Intrinsieke waarde

Bij aandelen: de theoretische waarde van het aandeel, gebaseerd op de waarde van de bezittingen van een onderneming minus de eventuele schulden.Bij callopties: de koers van de onderliggende waarde minus de uitoefenprijs. Als aandeel ABC € 55 noteert, dan heeft een calloptie met uitoefenprijs van € 50 een intrinsieke waarde van € 5 (€ 55 min € 50 = € 5). Bij putopties: de uitoefenprijs minus de koers van de onderliggende waarde. Als het aandeel XYZ € 60 noteert, dan heeft een putoptie met een uit...
Lees verder