Ruil

Ruil is de overeenkomst waarbij beide partijen zich verplichten een zaak in de plaats van een andere zaak te geven. Op de ruilovereenkomst zijn de bepalingen van de koopovereenkomst van toepassing (art. 7:50 BW).
Lees verder

Retributies

Betreffen heffingen voor specifieke overheidsprestaties die aan individuen c.q. bedrijven kunnen worden toegerekend. Voorbeelden hiervan zijn de kosten van kentekenbewijzen,  rijbewijzen, uittreksels uit het bevolkingsregister en bestemmingsheffingen, hieronder vallen milieuheffingen zoals in verband met water- en luchtverontreiniging.
Lees verder

Retailgrens

Aandelenorders beneden een bepaalde volumegrens. Aandelenorders boven die volumegrens worden aangeduid met de term wholesale. De volumegrens kan per fonds verschillen. Orders onder de retail- grens zijn meestal van particuliere beleggers.
Lees verder

Rendement

De winst die wordt behaald op geïnvesteerd vermogen. Als een belegger € 100 rente ontvangt over een tegoed van € 1000 dan bedraagt het rendement op zijn belegging 10%.  
Lees verder