Remisier

Een toegelaten instelling van Euronext Amsterdam die bemiddelt tussen klanten en commissionairs maar niet zelf deelneemt aan de handel. Oude benaming voor een niet-handelend commissionair.
Lees verder

Redenominatie

Het veranderen van de nominale waarde van een aandeel of een obligatie. Dit gebeurt vrijwel uitsluitend als de uitgevende instelling in financiële moeilijkheden verkeert. Redenominatie wordt ook wel afstempelen genoemd.
Lees verder

Recepissen

Recepissen zijn voorlopige effecten die kunnen worden uitgegeven als bij een emissie de (fysieke) stukken nog niet beschikbaar zijn. Tegen inwisseling van de recepissen ontvangt men dan te zijner tijd de eigenlijke stukken. Door het girale karakter van de effectenhandel komt uitgifte van recepissen tegen- woordig bijna niet meer voor.
Lees verder

Rating

Een uitgevende instelling of een obligatielening kan een rating krijgen van een zogeheten ‘credit rating agency’ zoals Moody’s, Duff & Phelp’s of Standard’s& Poor. Een rating is te beschouwen als een kwaliteitskeurmerk. Ratings worden uitgedrukt in een combinatie van letters en cijfers, een Triple A (‘AAA’) rating is de hoogst mogelijke. Hoe hoger de rating, hoe lager het kredietrisico voor de belegger. De Staat der Nederlanden heeft een Triple A rating, de Republiek Argentinië B1.
Lees verder

Rapportagelimiet

De rapportagelimiet gaat in voordat een positielimiet wordt bereikt. Hierdoor wordt de clearing gewaarschuwd voor het mogelijke naderen of overschrijden van een positielimiet. Voor de belegger gelden in dit geval nog geen beperkingen. De rapportage-limiet kan worden beschouwd als een oranje stoplicht.
Lees verder

Rentabiliteit totale vermogen

Rentabiliteit totale vermogen = winst voor interest en belasting (brutowinst of ebit) / gemiddeld totale vermogen x 100% Het kengetal rentabiliteit totale vermogen weergeeft hoeveel winst een onderneming maakt in verhouding tot het totale vermogen van een organisatie. Het totale vermogen staat gelijk aan het totaal van vaste en vlottende activa of het totaal van eigen en vreemd vermogen.
Lees verder