De vereniging nader toegelicht

Een vereniging is een samenwerkingsvorm tussen twee of meer personen om een bepaald doel te bereiken. Dit doel is overigens geen winst maken, maar een maatschappelijk doel. Een vereniging mag dan ook geen winst uitkeren, maar altijd weer investeren in de eigen organisatie. De hoogste macht ligt bij de ledenvergadering, waarbij elk lid één stem heeft. De ledenvergadering stelt het bestuur samen.

Oprichting
Er kan onderscheid worden gemaakt tussen twee soorten verenigingen, namelijk die met rechtsbevoegdheid en die zonder rechtsbevoegdheid. De vereniging met rechtsbevoegdheid dient te worden opgericht middels een notariële akte en inschrijving in het handelsregister van de kamer van koophandel. In de notariële akte worden zaken opgenomen voor wat betreft naam en vestigingsplaats, het doel, hoe de algemene ledenvergadering bijeen wordt geroepen, verplichtingen van leden, hoe de benoeming en het ontslag van bestuurders is geregeld en afspraken met betrekking tot ontbinding van de vereniging. De statuten zijn alleen te wijzigen via de notaris. Een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid heeft dezelfde rechten en kan de zelfde overeenkomsten aangaan als iedere burger. Een vereniging kan dan onroerende en roerende zaken die bij het kadaster staan ingeschreven aanschaffen, erfgenaam zijn en overeenkomsten aangaan met banken.

Een vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid is opgericht zonder een notariële akte, ofwel opgestelde statuten met daarin het reglement waar de bestuurders en leden zich aan dienen te houden. De beperkte rechtsbevoegdheid van de vereniging bestaat uit een drietal elementen, namelijk dat de vereniging geen registergoederen kan aanschaffen, geen erfgenaam kan zijn en dat bestuurders aansprakelijk gesteld kunnen worden voor wat betreft hun privévermogen.

Aansprakelijkheid
Bij een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid kan een bestuurder niet met het privévermogen aansprakelijk worden gesteld, alleen de vereniging zelf is aansprakelijk voor de overeenkomsten die de vereniging is aangegaan. Bij een vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid zijn de bestuurders wel aansprakelijk met betrekking tot het privévermogen.

Belasting
Een vereniging is belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting als het als onderneming wordt aangemerkt. De vereniging betaalt dan vennootschapsbelasting over de gemaakte winst. Sommige verenigingen hoeven alleen in bepaalde gevallen vennootschapsbelasting te betalen. Dit wordt ook wel beperkte belastingplicht genoemd. Voorbeelden hiervan zijn organisatoren van sportevenementen, sportclubs, algemeen nut en beogende instellingen, culturele instellingen en kerkgenootschappen. Een vereniging betaalt alleen vennootschapsbelasting als met de vereniging middels de economische activiteiten naar winst gestreefd wordt en activiteiten ontplooit waarmee geconcurreerd wordt met andere ondernemingen.

Als vereniging is het mogelijk om werknemers in dienst te hebben. Daarnaast maakt elke vereniging gebruik van vrijwilligers. Soms krijgen vrijwilligers een vergoeding voor verrichtte werkzaamheden. Wanneer er sprake is van een dienstbetrekking is de vereniging genoodzaakt loonheffing in te houden en te betalen. Voor vrijwilligers gelden andere regelingen voor wat betreft loonheffing, voor meer informatie over vrijstellingen en loonheffing wordt verwezen naar de website van de belastingdienst.

Of de vereniging Btw moet afdragen is afhankelijk van een aantal criteria die bepalen of de vereniging ondernemer is voor de Btw. De belastingdienst heeft vier criteria vastgesteld die bepalen of de vereniging Btw-plichtig is:

-Het zelfstandig uitoefenen van een beroep of bedrijf. Wanneer iemand zelfstandig werkt en daar inkomsten uithaalt, wordt hij of zij aangemerkt als ondernemer voor de btw.
-Als er regelmatig inkomsten worden gemaakt. Het maakt hierbij niet uit of de organisatie winst nastreeft of niet.
-Over inkomsten naast het werk in vaste dienst dient Btw te worden afgedragen.
-Wanneer u een vermogensbestanddeel of een recht exploiteert.

Voor wat betreft de verenigingen en stichtingen kan er gebruikt worden gemaakt van vrijstellingen voor de Btw. De vrijstelling hangt echter van een aantal zaken af. Zo wordt er onderscheid gemaakt tussen verschillende typen verenigingen, namelijk sport verenigingen en andere verenigingen. De andere verenigingen kunnen gebruik maken van de kantineregeling en zijn vrijgesteld van btw wanneer de ontvangsten inclusief BTW niet meer bedragen dan €68.067 per jaar. Echter mag dan ook geen BTW voor inkoop verrekend worden. Sportverenigingen vallen sinds 1 januari 2014 onder een andere regeling namelijk die voor fondsenwervende goederen en diensten. Activiteiten om extra inkomsten voor uw organisatie te krijgen, zijn vrijgesteld als u deze maximumbedragen niet overschrijdt:

  • goederenleveringen € 68.067 per jaar
  • diensten € 22.689 per jaar
  • diensten door sportclubs € 50.000 per jaar

Wanneer deze bedragen overschreden worden is het volledige bedrag belast met BTW. Het is dan wel toegestaan om BTW over kosten voor deze activiteiten als voorbelasting af te trekken. De maximumbedragen voor goederenleveringen en diensten staan los van elkaar. Zo is het mogelijk dat de vereniging over de ene post wel BTW betaalt en over de ander niet. De belastingdienst heeft een vast BTW-tarief van 11,5% vastgesteld voor de kantine-ontvangsten van sportverenigingen. Voor meer informatie over BTW bij sportverenigingen wordt geadviseerd de site van de belastingdienst te raadplegen.

Sociale zekerheid
Bestuurders en vrijwilligers zijn niet in loondienst en hebben daarom geen recht op werknemersverzekeringen. Verenigingen kunnen echter wel werknemers in dienst hebben, voor deze groep gelden de werknemersverzekeringen wel.

Bijzondere zaken vereniging
Een vereniging houdt op te bestaan als de algemene ledenvergadering dit beslist met betrekking tot een gebrek aan leden of bij faillissement van de vereniging.

Geef een reactie