Interne controle

Interne controle wordt omschreven als de controle op bestuurlijke en technische activiteiten in een organisatie ten behoeve van de leiding en uitgevoerd door of namens die leiding. Interne controle heeft betrekking op de planning- en controlfunctie van de leiding. Interne controle richt zich op de beoordeling van onder andere het gebruik van bevoegdheden, naleving voorschriften, effectiviteit, doelmatigheid en betrouwbaarheid van de gegevensverstrekking en de beveiliging van waarden. De interne controlefunctie omvat de controle op:

 een juiste, volledige en tijdige vastlegging van de productie;
 een juiste, volledige en tijdige vastlegging van essentiële informatie in de cliëntdossiers;
 een juiste, volledige en tijdige facturering van de productie;
 oplevering periodieke controlerapportages aan het lijnmanagement over de uitgevoerde controles;
 het systematisch vastleggen van gesignaleerde (mogelijke) fouten, de terugkoppeling hiervan naar betrokkenen en het uitvoeren van eventuele correcties in de productieregistratie;

Geef een reactie