Master strategisch human resource management

logo-uuWat kan een organisatie doen om goed te presteren? De beste medewerkers werven, investeren in opleiding en ontwikkeling, coachend managen, het werk zo organiseren dat medewerkers de mogelijkheden hebben om professioneel te werken, goed belonen – of een slimme combinatie van al deze elementen? Hoe gaan organisaties om met hun omgeving? Nemen ze hun maatschappelijke verantwoordelijkheid? Wat is de publieke dimensie van human resource management? Als dergelijke vragen je interesseren, ben je aan het goede adres bij het masterprogramma Strategisch human resource management (SHRM).

Studieprogramma
HR-beleid in organisaties heeft te maken met ontwikkelingen in de interne organisatie en de externe omgeving. De samenhang in dat beleid en de afstemming op deze ontwikkelingen maken het beleid strategisch. Dat is het domein van het masterprogramma Strategisch human resource management.

Op het gebied van arbeid en personeel hebben organisaties te maken met overheidsregels. Er zijn regels rond werktijden, arbeidsomstandigheden, beloning, medezeggenschap, gelijke behandeling (non-discriminatie), levensloop, ziekte, arbeidsongeschiktheid, enzovoorts. En ook met EU-beleid op economisch en sociaal gebied zullen organisaties in de publieke en private sectore rekening moeten houden, ook in hun eigen personeelsbeleid.

Daarnaast hebben organisaties ook te maken met andere maatschappelijke ontwikkelingen. De beroepsbevolking wordt diverser. Medewerkers verschillen naar etnische afkomst, sexe, leeftijd, individuele leefstijlen en hebben diverse wensen ten aanzien van werken en leven.
Maatschappelijke diversiteit, individualisering, ontgroening en vergrijzing confronteren organisaties met de noodzaak van management van diversiteit en leeftijdsbewust personeelsbeleid. Maar is het uitsluitend eigenbelang dat organisaties zich in hun HR-beleid op deze maatschappelijke ontwikkelingen instellen of erkennen ze (ook) hun maatschappelijke verantwoordelijkheid, bijvoorbeeld om kansen te scheppen voor zwakkere groepen op de arbeidsmarkt?
Opereren in een veranderende omgeving heeft veel organisaties aangezet tot interne veranderingen in hun structuren en functioneren. Externe turbulentie roept om organisatieflexibiliteit. Minder bureaucratie, plattere organisaties, concentreren op kerntaken, uitbesteding, verzelfstandiging, zelfsturende teams, kerncompetenties, lerende organisaties en performance management zijn voorbeelden van dergelijke veranderingen.

Strategisch HRM
Strategisch human resource management is strategisch in de zin dat het HR-beleid niet opvat als zelfstandig beleidsdomein, maar maatschappelijke ontwikkelingen en ontwikkelingen binnen de organisatie verwerkt en integreert in het management van die organisatie.

In de master SHRM wordt vanuit dit perspectief op HR-beleid gekeken naar externe en interne ontwikkelingen. In het programma wordt studie gemaakt van concrete onderdelen van HR-beleid, bijvoorbeeld op het gebied van opleiding en ontwikkeling, wordt kennis genomen van theorie en onderzoek op dit gebied en wordt deze kennis toegepast in analyse van beleidsvragen waar organisaties in hun omgeving mee te maken hebben.

Waarom deze master in Utrecht?

  • B&O, dus: brede benadering van HRM
  • Multidisciplinair karakter
  • Vraagstukken uit de praktijk, voorbereiding op de praktijk

B&O, dus: brede benadering van HRM
Het masterprogramma strategisch human resource management wordt aangeboden binnen de opleiding bestuurs- en organisatiewetenschap. Die onderscheidt zich door de combinatie van bestuurskunde en organisatiewetenschap. Daarnaast is de opleiding praktijkgericht: je werkt met actuele casussen en door het doen van onderzoek maak je kennis met de praktijk. Het programma is gebaseerd op een didactisch concept van taak- en competentiegericht onderwijs: aan de hand van taken verwerf je competenties ten behoeve van de toekomstige beroepsuitoefening. Ten slotte is de kleinschaligheid van de opleiding bijzonder; onze werkwijze kenmerkt zich door persoonlijke betrokkenheid en interactiviteit. Je werkt in groepen van maximaal 25 studenten die intensief begeleid worden door een vaste begeleider.

Strategisch human resource management is een brede generalistische opleiding gericht op vraagstukken van human resource management die van belang zijn voor het strategisch beleid. Kennis van publiek management en organisatiewetenschap zijn geïntegreerd in het programma. De publieke dimensie van het HR-beleid krijgt bijzondere aandacht omdat die niet alleen voor organisaties in de publieke sector maar voor alle organisaties van belang is.

Multidisciplinair karakter
Daarnaast heeft het programma een multidisciplinair karakter. Naast de inbreng van bestuurs- en organisatiewetenschap kent het programma psychologisch en sociologische accenten en wordt een van de keuzecursussen ingevuld met Arbeidsrecht of Innovatief HRM.

Vraagstukken uit de praktijk, voorbereiding op de praktijk
In het masterprogramma staan opdrachten die beleidspraktijkonderzoekers of HR-adviseurs (zouden kunnen) krijgen, centraal. Daarbij worden theoretische kennis, professionele vaardigheden en beleidsvraagstukken uit de praktijk gecombineerd. Ondertussen ontwikkel je professionele vaardigheden op het gebied van advies, beleid, management en onderzoek.

Onze verwachtingen
Uitgangspunt van de masterprogramma’s van de bestuurs- en organisatiewetenschap is dat studenten al veel kennis in huis hebben. Wij willen die kennis activeren en aanvullen. Een nieuwsgierige, actieve studiehouding is dan ook belangrijk.

De Universiteit Utrecht stelt hoge eisen aan haar masteronderwijs. U mag rekenen op kleinschalig en uitdagend onderwijs, goede begeleiding en inspirerende experts die graag hun vakkennis met je delen. De Universiteit Utrecht verwacht daarvoor ook iets van uw betrokkenheid, inzet en de ambitie om het beste uit uzelf te halen. Eigenlijk draait alles om wederzijds commitment.

Toelating
Je komt in aanmerking voor toelating tot het masterprogramma Strategisch human resource management als je beschikt over:

  • een universitair bachelordiploma bestuurs- en organisatiewetenschap of bestuurskunde elders behaald in Nederland;
  • een universitair bachelordiploma van overige opleidingen, aangevuld met de minor bestuurs- en organisatiewetenschap.

Je komt niet in aanmerking voor toelating als je beschikt over een hbo-bachelordiploma. Er is één uitzondering: met de Hogeschool Utrecht (HU) zijn afspraken gemaakt over toelating van een beperkt aantal studenten. Studeer je aan de HU, dan kun je in de laatste studiejaren van de richting personeel en arbeid van de HU ook extra vakken volgen om toegang te krijgen tot de master Strategisch human resource management. Wil je daar meer over weten? Informeer dan bij de Hogeschool Utrecht.

Ingangseisen
Studenten bestuurs- en organisatiewetenschap en bestuurskunde krijgen voorrang bij toelating tot het programma. Voor plaatsen die nog open staan, komen studenten van overige bacheloropleidingen, aangevuld met de minor bestuurs- en organisatiewetenschap, in aanmerking. Er geldt een maximale groepsgrootte van 25 studenten.

Beschik je niet over een universitair bachelordiploma in de bestuurs- en organisatiewetenschap of bestuurskunde, dan zul je de minor bestuurs- en organisatiewetenschap moeten volgen, bijvoorbeeld in de profileringsruimte van je bacheloropleiding.

Meer weten? Download hier de brochure!