Two factory theory van Herzberg

HerzbergHerzbergHerzbergGemotiveerde medewerkers zijn cruciaal in een organisatie om duurzaam te presteren. Volgens Herzberg worden medewerkers beïnvloed door een tweetal factoren, namelijk de motiverende factoren en hygiënefactoren.

Motivatiefactoren
Motivatiefactoren zijn factoren die de werktevredenheid en de geestelijke groei van medewerkers beïnvloeden en daarmee tevredenheid van medewerkers stimuleren. Deze factoren hebben doorgaans een forse invloed op de motivatie op langere termijn.

Hygiënefactoren
Hygiënefactoren betreffen factoren die, wanneer sprake van gebrek is, leiden tot ontevredenheid bij medewerkers. Het betreft hier doorgaans factoren die gerelateerd zijn aan de omgeving en derhalve taak-extrinsiek. Opgemerkt dient te worden dat het hier gaat om het voorkomen van ontevredenheid van medewerkers en dus niet het motiveren an sich.

Hygiënefactoren die leiden tot ontevredenheid zijn:

 • Ondernemingsbeleid
 • Supervisie
 • Verhouding met directe leidinggevende
 • Werkomstandigheden
 • Salaris
 • Verhouding met collega’s

Motivatiefactoren die leiden tot tevredenheid zijn:

 • Prestaties
 • Erkenning
 • Het werk zelf
 • Verantwoordelijkheid
 • Ontwikkeling
 • Groei

Om medewerkers te motiveren zullen zij dus in eerste instantie minder ontevreden moeten worden op grond van de hygiënefactoren. Om dit te realiseren zouden beloningen en straffen ingesteld kunnen worden. Dit zijn echter extrinsieke stimulatoren en stimuleert niet de motivatie. Motivatie komt van binnenuit en derhalve intrinsiek. Wil er intrinsieke motivatie ontstaan, dan het management dit stimuleren door taakverrijking toe te passen voor de medewerker. Hierbij dient te worden opgemerkt dat het belangrijk is dat verticale taakverrijking (meer en nieuwe taken) wordt toegepast in plaats van horizontale taakverrijking (verzwaring van bestaande taken).
Concrete maatregelen die een organisatie kan nemen om medewerkers intrinsiek te motiveren betreffen het reduceren van controles, verantwoordelijkheden en bevoegdheden vergroten, mogelijkheid bieden tot specialisatie e.d.

Literatuur
Herzeberg, F. (2008) One more time: How do you motivate employees? Harvard Business Review