Wat legt u vast in een individueel re-integratietraject?

RijksoverheidEen individueel re-integratietraject is, het woord zegt het al, geen concreet, vastomlijnd product. De inhoud, duur en prijs van een individueel re-integratietraject bepaalt u zelf, in samenspraak met uw werknemer. In dit traject legt u samen met uw werknemer zo concreet mogelijk afspraken en doelen vast, en ook de specifieke rechten en plichten van alle betrokkenen.

Besluit is beschikking
Welk traject het ook wordt, als eigenrisicodrager wordt u voor al uw beslissingen in het kader van re-integratie en de Wet WIA aangemerkt als een ‘bestuursorgaan’ in de zin van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Dat heeft tot gevolg, dat uw besluit op een re-integratietraject van uw werknemer een ‘beschikking’ is volgens de Algemene wet bestuursrecht(Awb) en dus ook aan de eisen van deze wet moet voldoen. Dat betekent onder andere dat het besluit zorgvuldig genomen moet worden en goed gemotiveerd moet zijn. Het belang voor zowel de werkgever als de werknemer moet aantoonbaar zijn.

Een werknemer die het niet eens is met uw besluit, kan op grond van de Awb bezwaar aantekenen en vervolgens in beroep gaan bij de rechter. Deze juridische stappen kunnen echter vaak voorkomen worden door van begin af samen goed te overleggen en duidelijke afspraken te maken.

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (2014)

Geef een reactie