Consumentenkoop Juridisch Kennisbank

Overeenkomst- en koop op afstand en overeenkomst op afstand tot het verrichten van diensten

Deze drie onderwerpen staan in art. 7:46a- j BW. In de praktijk spreken we veelal van e-commerce (elektronische handel) of e-business. Het kopen en verkopen van producten en diensten via het internet. Deze interneteconomie groet de laatste jaren gestaag door. Enkele voorbeelden: het kopen van een ticket  voor een voetbalwedstijd,  theatervoorstelling, bootreis, het bestellen van levensmiddelen bij een supermarkt, het inschakelen van zoekmachines om een bepaald product of (gebruiks)voorwerp) te vinden en eventueel te kopen, het boeken van een vakantie en tot slot het kopen van producten via internetveilingen.

Afdeling 9A.  Overeenkomsten op afstand
Artikel 46a:

In deze afdeling wordt verstaan onder:

 1. overeenkomst op afstand: de overeenkomst waarbij, in het kader van een door de verkoper of dienstverlener georganiseerd systeem voor verkoop of dienstverlening op afstand, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 2. koop op afstand: de overeenkomst op afstand die een consumentenkoop is;
 3. overeenkomst op afstand tot het verrichten van diensten: de tot het verrichten van diensten strekkende overeenkomst op afstand tussen een dienstverlener die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en een wederpartij, natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf;
 4. techniek voor communicatie op afstand: een middel dat zonder gelijktijdige persoonlijke aanwezigheid van partijen kan worden gebruikt voor het sluiten van de overeenkomst op afstand;
 5. communicatietechniekexploitant: een natuurlijke persoon of rechtspersoon die zijn bedrijf maakt van het ter beschikking stellen van één of meer technieken voor communicatie op afstand aan verkopers of dienstverleners;
 6. richtlijn: richtlijn nr. 97/7/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 20 mei 1997 betreffende de bescherming van de consument bij op afstand gesloten overeenkomsten (PbEG L 144).

Bij deze drie overeenkomsten wordt de overeenkomst gesloten door middel van communicatie op afstand. Zie art. 7:46a sub d BW. Volgens de Europese Richtlijn moet daarbij onder meer gedacht worden aan de overeenkomst gesloten via drukwerk, standaardbrief, telefoon, epost, televisie of fax.

Tijdig voordat de koop op afstand wordt gesloten, moeten aan de wederpartij met alle aan de gebruikte techniek voor communicatie op afstand aangepaste middelen en op duidelijke en begrijpelijke wijze, de volgende gegevens worden verstrekt, waarvan het commerciële oogmerk ondubbelzinnig moet blijken:

 • de identiteit en, indien de koop op afstand verplicht tot vooruitbetaling van de prijs of een gedeelte daarvan, het adres van de verkoper;
 • de belangrijkste kenmerken van de zaak;
 • de prijs, met inbegrip van alle belastingen, van de zaak;
 • voor zover van toepassing: de kosten van aflevering;
 • de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de koop op afstand;
 • het al dan niet van toepassing zijn van de mogelijkheid van ontbinding overeenkomstig de artikelen 46d lid 1 en 46e;
 • indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het basistarief: de hoogte van het geldende tarief;
 • de termijn voor de aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn voor het gestand doen van de prijs;
 • voor zover van toepassing, in geval van een koop op afstand die strekt tot voortdurende of periodieke aflevering van zaken: de minimale duur van de overeenkomst.

Kern van de regeling is dat in geval van een koop of dienstverleningsovereenkomst op afstand gesloten tussen een professionele verkoper of dienstverlener enerzijds en een consument anderzijds, de consument het recht heeft om de overeenkomst gedurende zeven werkdagen zonder opgave van redenen te ontbinden waarbij de consument geen vergoeding verschuldigd is aan zijn wederpartij  (art 7:46d BW). Die termijn gaat bij koop in op het moment van ontvangst van de zaak, bij dienstverlening op het moment dat de overeenkomst is gesloten (art. 7:46i lid 6 BW).De regeling gaat ver: de consument heeft bij de overeenkomst die hij in de praktijk het meeste sluit (koop of dienstverlening) een recht op ontbinding zonder dat voldaan hoeft te zijn aan de eisen van art. 6:265 BW.

Het ontbindingsrecht kent echter enkele uitzonderingen:

Art. 7:46d lid 4:

De leden 1–3 zijn niet van toepassing op de koop op afstand:

 1. van zaken waarvan de prijs gebonden is aan de schommelingen op de financiële markt, waarop de verkoper geen invloed heeft;
 2. van zaken die:

1°.       zijn tot stand gebracht overeenkomstig specificaties van de koper;

2°.       duidelijk persoonlijk van aard zijn;

3°.       door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;

4°.       snel kunnen bederven of verouderen;

 1. van audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur, indien de koper hun verzegeling heeft verbroken;
 2. van kranten en tijdschriften.
Wat is kopen op afstand?

Als u iets koopt op afstand, gaat u niet naar een echte winkel. U koopt dan iets via internet, telefoon, fax of via een bestelbon uit een catalogus. In de wet staat dat u zeven werkdagen bedenktijd krijgt als u een product op afstand koopt. U kunt het product dan thuis bekijken en bedenken of het product echt wel is wat u wilt hebben. Wilt u het product toch niet hebben? Dan kunt u uw geld terugkrijgen als u het product tijdens de bedenktijd terugstuurt. Deze bedenktijd heet ook wel zichttermijn.

Wanneer gaat uw bedenktijd in?

Uw bedenktijd gaat in als u het product thuis krijgt. Koopt u geen product maar een dienst? Dan gaat de bedenktijd in op het moment dat u de dienst bestelt.

Let op:

Niet elke aankoop via de telefoon of internet is een koop op afstand. Belt u een winkel in de plaats waar u woont om een koelkast te bestellen? Dan is dat waarschijnlijk geen koop op afstand. De zeven werkdagen bedenktijd geldt alleen voor producten die u koopt bij een bedrijf dat normaal gesproken alleen verkoopt via telefoon, internet, televisie of catalogus.

Bij welke producten krijg ik geen bedenktijd?

U krijgt geen bedenktijd als u een van de volgende producten op afstand koopt:

 • reizen die u op internet boekt
 • tijdsgebonden producten, bijvoorbeeld kaartjes voor een concert of tijdschriften
 • producten die u speciaal laat maken, bijvoorbeeld een maatpak
 • producten die snel kunnen bederven, zoals eten of bloemen

Cd’s en dvd’s zijn vaak verzegeld. U mag deze producten alleen terugsturen als u de verzegeling niet hebt opengemaakt.

Moet de verkoper mij informatie geven over de bedenktijd?

Een verkoper moet u altijd informatie geven over de bedenktijd. En hij moet het adres of telefoonnummer van een helpdesk geven, zodat u weet wie u kan helpen als u een vraagt hebt. Doet de verkoper dit niet, dan krijgt u drie maanden extra bedenktijd. En let op: geeft de verkoper u deze informatie pas later? Dan hebt u vanaf dat moment weer een bedenktijd van zeven werkdagen.

Wat moet ik doen als ik een product wil terugsturen?

Wilt u een product terugsturen? Laat dit dan binnen de zeven werkdagen aan het bedrijf weten, voordat u het terugstuurt. Tip: bewaar altijd een bewijs als u een product terugstuurt. Bijvoorbeeld een bewijs van terugzending van het postkantoor.

Laat u binnen de zeven werkdagen weten dat u het product terugstuurt? Dan moet het bedrijf uiterlijk binnen dertig dagen uw geld terugbetalen.

 

 

Deel dit artikel

Over de auteur

Redactie

Voor vragen kunt u contact opnemen met de redactie via info[at]managementplatform.nl of bel +(31)6-57912496.

Hebt u inhoudelijke vragen en/of zoekt u ondersteuning bij een organisatievraagstuk?
Neem ook dan gerust contact met ons op. Een team van adviseurs staat u voor u klaar.

Reageer op dit bericht

Klik hier om een reactie achter te laten