AQ

Naast IQ en EQ wordt AQ (adaptability quotient) steeds belangrijker voor bedrijven bij het aanwerven van nieuw talent. In een sterk veranderde werkomgeving is het immers van belang dat snel geschakeld kan worden en dat een persoon blijvend kan functioneren in tijden van veranderingen en digitalisering.
Lees verder

Afletteren

Afletteren betreft een boekhoudkundig begrip. Concreet gesteld betekent het verwerken of afvinken van betalingen cq. mutaties op een grootboekrekening die bij elkaar horen. Dit kent als doel om een verklaring te verschaffen van het saldo van een rekening, ofwel inzicht te krijgen in wat wel of niet betaald is. Wanneer dit is verricht, dan zal de openstaande in- of verkoopfactuur op ‘betaald’ komen te staan. De factuur valt dan als het ware weg.
Lees verder

Deelnemingsvrijstelling

De deelnemersvrijstelling betreft een vrijstelling voor een aantal bedragen dat een dochteronderneming naar de moederonderneming stort. Dit betreft dus een vrijstelling op de vennootschapsbelasting en kan uitsluitend worden toegepast door vennootschappen, echter niet wanneer sprake is van een fiscale eenheid. Deze vrijstelling is in het leven geroepen om concernwinsten niet dubbel te belasten. Wanneer deze vrijstelling er niet zou zijn, dan zou de dochteronderneming bij het maken van de winst v...
Lees verder

NPS

NPS staat voor Net Promotor Score en betreft een eenvoudig te interpreteren score voor klantloyaliteit. Loyaliteit houdt verband met emotionele binding en is daarom een belangrijke factor.In de praktijk wordt slechts een vraag gesteld zoals: ‘’In welke mate zou u het bedrijf/merk/product X aanbevelen aan anderen?’’NPS = % promotors (9+) - % detractors (6-) 
Lees verder

Goed koopmansgebruik

Dit betreft een begrip uit het belastingrecht teneinde de belastbare winst te bepalen (art. 3.25 WIB 2001). Hiermee wordt geduid dat een ondernemer uit verschillende methoden kan kiezen om de jaarwinst te bepalen zolang het binnen het kader van goed koopmansgebruik blijft. In dit verband stelt de Hoge Raad: ‘’als vaststelling van de winst is gebaseerd op geldende bedrijfseconomische inzichten, tenzij dit in strijd zou zijn met belastingwet’’.Het betreft een dynamisch begrip, inhoudende dat het ...
Lees verder

Fiscale behandeling eigen vermogen en vreemd vermogen

De behandeling van het aantrekken van eigen vermogen en vreemd vermogen is verschillend voor de fiscus. Het aantrekken van eigen vermogen (de eigenaar stort kapitaal) en de vergoeding daarvoor,dividend, is echter niet aftrekbaar; het storten van kapitaal hoort niet bij de winst en is dus ook niet belast, maar het uitkeren van de vergoeding daarvoor is ook niet aftrekbaar. Het aantrekken van vreemd vermogen is daarentegen wel van belang voor de fiscus; de vergoedingdie daarvoor wordt betaald (re...
Lees verder

Rechtsbescherming in belastingzaken

De basis van de rechtsbescherming in belastingzaken ligt in het bestuursrecht, echter wijkt het soms van het  belastingrecht en bestuursrecht af. Een belastingplichtige kan wanneer de persoon het niet eens is met een besluit van de inspecteur de navolgende stappen ondernemen:1. In bezwaar bij de belastingdienst (art. 26 AWR geeft aan dat er beroep bij de rechtbank mogelijk is, echter brengt art. 7:1 Awb mee dat er daaraan voorafgaand bezwaar moet worden gemaakt); bezwaar kan worden ingesteld te...
Lees verder

Structuur van een belastingwet

Een belastingwet is als volgt opgebouwd: Belastingplichtige (wie?): iedereen die belastingplichtig is, moet belasting betalen. Er kunnen echter uitzonderingen zijn, de zogenaamde subjectieve vrijstellingen. Belastinggrondslag (waarover?): ook hier kunnen uitzonderingen op zijn: objectieve vrijstellingen. Tarief (hoeveel?): hoeveel er betaalt moet worden. Dit kan berekent worden door een progressief tarief, proportioneel of degressief. Wijze en periode van heffing (hoe en wanneer?)
Lees verder