Pseudo-transformationeel leiderschap

Wanneer wordt gesproken over pseudo-transformationeel leiders, dan wordt gesproken over leiders die egocentrisch van aard zijn, anderen (stelselmatig) uitbuiten, machtsgericht zijn en betwijfelbare morele waarden hebben. Dergelijke leiders denken uitsluitend aan zichzelf, aan eigen belangen en vinden de belangen van anderen onbelangrijk.
Lees verder

Vijf soorten macht

Wanneer we spreken over macht, dan hebben we het over het vermogen om anderen te beïnvloeden.  Er kunnen in dit verband vijf soorten van macht worden onderscheiden, namelijk: 1. Referent powerDeze vorm van macht is gebaseerd op het feit dat volgers zich met de leider identificeren en hem of haar leuk vinden. Een voorbeeld is een leraar die leuk wordt gevonden door leerlingen heeft deze vorm van macht. 2. Expert powerDeze vorm van macht is gebaseerd op percepties over de bekwaamheid van de leide...
Lees verder

Bestuursmodellen

Binnen ieder bestuur zijn er frequent discussies over het functioneren van het bestuur zelf, in het bijzonder de vraag welke bestuursvorm wenselijk dan wel noodzakelijk is. Dit artikel verschaft verschillende vormen van bestuur: Het beleidsvormende bestuurIn deze bestuursvorm maakt het bestuur het beleid en laat dit door de organisatie uitvoeren. Het beleidsbepalende bestuurBij deze vorm van bestuur stelt het bestuur het beleid vast op voordracht van de organisatie. De staf maakt vervolgens ee...
Lees verder

Besluitvormingsregels bij groepsbesluiten

Wanneer een groep een besluitvormingsproces doorloopt, dan is het van belang dat van tevoren vaststaat op welke wijze later de beslissing genomen gaat worden. Hiertoe zijn besluitvormingsregels geformuleerd en worden beknopt weergegeven: Vetorecht: bij vetorecht heeft ieder groepslid het recht op een bepaalde beslissing tegen te houden door zijn vetorecht te gebruiken. Unanimiteitsregel: de beslissing is uitsluitend geldig indien alle groepsleden er achter staan. Dit veroorzaakt echter vaak ee...
Lees verder

Delphi-techniek

De Delphi-techniek betreft een besluitvormingstechniek voor groepen zonder dat de leden van de groep bij elkaar hoeven te komen. De navolgende stappen worden door de Delphi-groep doorgaans uitgevoerd: Het probleem wordt geïdentificeerd en de groepsleden worden gevraagd, geheel onafhankelijk van elkaar, mogelijke oplossingen voor het probleem aan te reiken aan de hand van speciaal daarvoor vervaardigde enquêteformulieren. Ieder lid vult zelfstandig en volstrekt anoniem het eerste formulier in. ...
Lees verder

Nominale groepstechniek

De nominale groepstechniek betreft een gestructureerde vergadertechniek welke discussie en communicatie inperkt gedurende de besluitfase. De nominale groepstechniek verloopt doorgaans als volgt: De groep komt bijeen en het probleem dat opgelost dient te worden wordt aangegeven. Zonder dat het verder door de groep besproken wordt, schrijft iedereen zijn ideeën en samenhangende oplossingen op. Iedereen deelt zijn oplossingen mee aan de groep. Zolang nog niet iedereen aan de beurt is geweest, w...
Lees verder

Consolidatiemethoden

De RJ onderscheidt twee consolidatiemethoden, namelijk de integrale consolidatiemethode en de proportionele consolidatiemethode (RL 217.501). In de meeste gevallen zal gebruik worden gemaakt van de integrale consolidatiemethode. Een uitzondering op deze hoofdregel is vastgelegd in artikel 409 titel 9 BW2, namelijk:Artikel 409: Financiële gegevens van een rechtspersoon of vennootschap mogen in de geconsolideerde jaarrekening worden opgenomen naar evenredigheid tot het daarin gehouden belang, ind...
Lees verder

TEM

TEM staat voor Totale Effectieve Markt. Bij de marktvraag is de TEM het belangrijkst, dat wil zeggen de vraag in een bepaalde periode. TEM voor duurzame consumptie goederen De TEM voor dcg’s zijn opgebouwd uit drie onderdelen, namelijk (1) de initiële vraag, (2) de additionele vraag en (3) de vervangingsvraag. Ofwel: TEM dcg = initiële vraag + additionele vraag + vervangingsvraag. TEM fast moving consumer goods De TEM voor fmcg’s wordt bepaald aan de hand van het aantal gebruikers in een bepaal...
Lees verder

Amplitie

Amplitie betreft een term die is afgeleid van het Latijnse woord ‘amplio’ dat ‘versterken’, ‘vergroten’ en ‘vermeerderen’ betekent. In tegenstelling tot preventief en curatief, wat voorkomen en behandelen inhoudt is amplitie gericht op het bevorderen van positieve psychologische toestanden. Amplitie heeft een groter bereik omdat het zich niet alleen beperkt tot bepaalde risicogroepen maar van toepassing is op alle medewerkers Ten aanzien van positieve psychologie, waar het mensbeeld volstaat da...
Lees verder

Humanisering van arbeid

Wanneer wordt gesproken over humanisering van arbeid, dan gaat het om om vervreemding in de arbeid tegen te gaan, door de zingeving en ontwikkeling te bevordering, als aspect van zowel psychosociale als maatschappelijke effectiviteit. Dit is, ten dele, een functioneel perspectief, echter gericht op de functie voor het individu en voor de samenleving als geheel. Wat houdt het in? Humanisering van de arbeid vanuit het oogpunt van fysieke behoeftebevrediging betekent oog hebben voor gezondheid en...
Lees verder