Wetgeving van Burgerlijke Rechtsvordering

De wetgeving van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv) beschrijft concrete regels voor het voeren van een procedure bij de burgerlijke rechter. Het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering verstrekt het wettelijk kader voor het procederen ten overstaan van de rechtbank, het gerechtshof en de Hoge Raad, evenals voor de gerechtelijke tenuitvoerlegging van uitspraken.
Lees verder

Goodwill

Bij goodwill gaat het om de niet-tastbare meerwaarde van een bedrijf: het is onzichtbaar. Deze waarde is gescheiden van de tastbare waarde van een bedrijf: de activa en passiva. Bepaalde zaken binnen een bedrijf kunnen precies worden berekend, zoals de voorraad. Voor goodwill is dit echter complexer: wanneer uw bedrijf een klantenbestand heeft met loyale klanten, dan heeft dat ook een waarde. Dit is een voorbeeld van goodwill. De waardebepaling hiervan speelt een grote rol bij de verkoopprijs b...
Lees verder

Stakeholder capitalism

Stakeholder capitalism wordt door Klaus Schwab en Peter Vanham als het beste alternatief beschouwd in vergelijking tot state capitalism en stakeholder capitalism. Stakeholder capitalism betreft ook een vorm van kapitalisme: individuen en privébedrijven vormen het grootste deel van de economie. Dit is volgens Schwab en Vanham een vereiste voor een duurzaam economisch systeem. Zij stellen dat particulieren en bedrijven vrij moeten kunnen innoveren en concurreren, aangezien het de creatieve energi...
Lees verder

KGI’s

KGI’s betreft een afkorting voor ‘Kritische Gedragsindicatoren’. Dit betreffen indicatoren die aangeven in hoeverre het gedrag dat wenselijk is in de organisatie reeds aanwezig is. Omdat deze indicatoren veelal een “leidend” karakter hebben, zijn de indicatoren doorgaans een voorspeller van toekomstige prestaties. Gedrag is een functie van mens en omgeving. De omgeving creëert een prikkelsituatie en het is de menselijke natuur om daarop te reageren. Daarnaast gaat gedrag over emotionele reactie...
Lees verder

Basisuitgangspunten van de systeemtheorie

De systeemtheorie is het beste te typeren als een logische denkwijze waarbij men ervan uitgaat dat een systeem of persoon altijd een context heeft. De systeemtheorie is een wijze van denken die in verschillende wetenschappen wordt toegepast die niet perse verbonden is aan de psychologie, psychiatrie, hulpverlening of opvoeding. Het is de manier van kijken naar objecten. Het draait in de systeemtheorie om het grote geheel, zonder de onderdelen uit het oog te verliezen. Het object dat onderzocht...
Lees verder

AQ

Naast IQ en EQ wordt AQ (adaptability quotient) steeds belangrijker voor bedrijven bij het aanwerven van nieuw talent. In een sterk veranderde werkomgeving is het immers van belang dat snel geschakeld kan worden en dat een persoon blijvend kan functioneren in tijden van veranderingen en digitalisering.
Lees verder

Afletteren

Afletteren betreft een boekhoudkundig begrip. Concreet gesteld betekent het verwerken of afvinken van betalingen cq. mutaties op een grootboekrekening die bij elkaar horen. Dit kent als doel om een verklaring te verschaffen van het saldo van een rekening, ofwel inzicht te krijgen in wat wel of niet betaald is. Wanneer dit is verricht, dan zal de openstaande in- of verkoopfactuur op ‘betaald’ komen te staan. De factuur valt dan als het ware weg.
Lees verder