Coöperatieve bestuursmodellen

Coöperatieve bestuursmodellen
Gepubliceerd op
Een coöperatie betreft een vereniging met een bedrijf. In essentie gesteld zijn er een drietal basismodellen welke in dit verband worden gehanteerd, namelijk het (1) basismodel, (2) het RvC+ model, (3) het zandlopermodel en (4) het monistisch bestuursmodel. Dit artikel verschaft een beknopte weergave van de genoemde modellen.  Het basismodelBij het basismodel bestaat het bestuur uit coöperatieled...
Lees verder

Capital Asset Pricing Model (CAPM)

Capital Asset Pricing Model (CAPM)
Gepubliceerd op
Het Capital Asset Pricing Model (CAPM) wordt gebruikt om de cost of capital uit te rekenen. De cost of capital betreft het verwachte rendement van alternatieve investeringen met een vergelijkbaar risico en termijn. Voor risicovolle investeringen bestaat de cost of capital uit de risico-vrije rente, plus een markt risico premie vermenigvuldigd met beta*. De gehanteerde formule van het Capital Asse...
Lees verder

Diagnose van conflicten: het structuur- en procesmodel

Diagnose van conflicten: het structuur- en procesmodel
Gepubliceerd op
Om op juiste wijze te kunnen interveniëren bij een conflict, is het noodzakelijk dat eerst bepaald wordt wat er exact gaande is. Ofwel, er zal een diagnose gesteld moeten worden. Een diagnose van een conflict kan naar twee aspecten worden onderscheiden, namelijk de inhoud en de manier waarop een diagnose wordt uitgevoerd (het wat en hoe). Dit artikel behandeld beknopt de benaderingen welke verbon...
Lees verder

Kohlbergs theorie over morele ontwikkeling en oordeelsstructuren

Kohlbergs theorie over morele ontwikkeling en oordeelsstructuren
Gepubliceerd op
De centrale stelling van Kohlberg (1984) luidt dat de ontwikkeling van morele oordeelstructuren universeel is, inhoudende niet afhankelijk is van culturele factoren, geslacht, sociale klasse en dergelijke. Voorts stelt hij dat deze noodzakelijk en in volgorde verlopen via een zevental stadia.  Kritisch hierbij is dat het indelingscriterium voor afzonderlijke stadia wordt bepaald door de wijze van...
Lees verder

De rol van de trainer volgens Miles

De rol van de trainer volgens Miles
Gepubliceerd op
Volgens Miles (1973) is de trainer een persoon die verantwoordelijk is dat het individu alsook groepsleden van ervaringen leren en dit bevordert. De trainer is in dit verband tevens docent. Ook is de trainer geen groepslid, echter dient de trainer wel een bepaalde band met de groep in stand te houden willen de inspanningen niet verloren gaan. De trainer oefent invloed uit middels handelingen, zod...
Lees verder

Vijf fasen van groepsontwikkeling volgens Pagès

Vijf fasen van groepsontwikkeling volgens Pagès
Gepubliceerd op
Pagès (1968) stelt in zijn theorie aangaande groepsontwikkeling de ervaring centraal. Volgens Pagès valt in grote lijnen de groepsontwikkeling te schetsen als het steeds kleiner worden van de afstand tot de fundamentele ervaring van de situatie. Onderstaand figuur maakt de groepsontwikkeling inzichtelijk, waarbij tevens het continuüm wordt weergegeven van gesloten en open communicatie. In ...
Lees verder

De 6 stappen voor een Search Conference volgens Bunker & Alban

De 6 stappen voor een Search Conference volgens Bunker & Alban
Gepubliceerd op
Een van de eerste methoden voor interventies in grote groepen is de Search Conference. Het doel van een Search Conference is het gezamenlijk creëren van een visie ten aanzien van de toekomst. Dit wordt verricht door draagvlak onder een grote groep te creëren. Op deze wijze participeert de hele gemeenschap. Bunker & Alban definiëren zes stappen die voor een Search Conference van belang zi...
Lees verder

8 Step Change Model: 8 stappen van het veranderproces volgens John Kotter

8 Step Change Model: 8 stappen van het veranderproces volgens John Kotter
Gepubliceerd op
Ten behoeve van een verandering in een organisatie succesvol te implementeren heeft prof. J.P Kotter van de Harvard Business School een achttal succesfactoren voor verandering opgesteld.  Kritisch hierbij is dat de acht factoren, ofwel de fasen, in een logische volgorde worden toegepast.Op grond van de door Kotter acht geformuleerde fases kunnen feitelijk drie hoofdfasen worden onderscheiden...
Lees verder

Pad-doeltheorie van House

Pad-doeltheorie van House
Gepubliceerd op
De theorie van Fiedler heeft inzichtelijk gemaakt dat leiderschap een complex fenomeen is.House (1973) brengt meer complexiteit aan in vergelijking tot Fiedler, middels zijn Pad-doeltheorie, door ook de kenmerken van ondergeschikten te betrekken. In essentie beweert de theorie van House dat ondergeschikten gunstig op een leider reageren wanneer de leider ondergeschikten ondersteunt in het bereike...
Lees verder

Fiedlers leiderschapstheorie

Fiedlers leiderschapstheorie
Gepubliceerd op
Een reeks van onderzoeken in diverse groepen stelde Fiedler (1967, 1978) in staat een complexe en empirische onderbouwde theorie over leiderschap te constitueren. De kern van zijn theorie is dat effectiviteit van een groep bepaald wordt door enerzijds de leiderschapsstijl en anderzijds situatiekenmerken. De leiderschapsstijl bepaalt men door een leidinggevende  te vragen zijn minst gewaardee...
Lees verder