Irrevocable Tender Undertakings

Irrevocables betreffen overeenkomsten die tussen de bieder en de grootaandeelhouders van de doelvennootschap worden gesloten en bestaan in twee soorten: ‘hard’ irrevocables en ‘soft’ irrevocables. Een hard irrevocable verplicht een grootaandeelhouder om zijn aandelen aan de bieder te verkopen, ongeacht een eventueel hoger bod.Een soft irrevocable verplicht een grootaandeelhouder om zijn aandelen aan de bieder te verkopen, maar biedt de grootaandeelhouder de mogelijkheid om daar van af te zien a...
Lees verder

Humanisering van arbeid

Wanneer wordt gesproken over humanisering van arbeid, dan gaat het om om vervreemding in de arbeid tegen te gaan, door de zingeving en ontwikkeling te bevordering, als aspect van zowel psychosociale als maatschappelijke effectiviteit. Dit is, ten dele, een functioneel perspectief, echter gericht op de functie voor het individu en voor de samenleving als geheel. Wat houdt het in? Humanisering van de arbeid vanuit het oogpunt van fysieke behoeftebevrediging betekent oog hebben voor gezondheid en...
Lees verder

HRIS

Dit betreft de afkorting van Human Ressource Information Systems. Dit betreft een IT-gebaseerde toepassingen waarmee het personeelsmanagement gegevens, databestanden en kennis over de medewerkers op een systematische manier kan opslaan, bewaren en weergeven.
Lees verder

Horizontale arbeidsdeling

Dit betreft complexe uitvoerende taken systematisch opsplitsen in zo klein mogelijke, kortdurende deeltaken. Elke deelbeweging dient zoveel mogelijk door afzonderlijke werknemer te worden verricht. Niet alleen op de werkvloer, maar ook op regelende taken van de stafafdelingen. Lijnmanagers ontlast van tal van regelende taken, opgesplitst in lange rij specialismen zoals logistiek, kwaliteitsbeheer, onderhoud, voorraadbeheer, enzovoorts.
Lees verder

Human-relationsschool

De grondleggers van de Human-relationsschool zijn Mayo en Roethlisberger. De human relationsschool stelt de medewerker en de groep waarin hij werkt centraal bij de bestudering van organisaties. Hierbij werden zogenaamde Hawthorne-expirimenten uitgevoerd, waarbij men de groep waarin men werkt als motivatiefactor ontdekte. Ofwel ontdekte zij dat wanneer mensen in een prettige groep zitten zij ook beter presteren. De visie van deze denkschool is dat mensen van nuture bereid zijn om arbeidsinspannin...
Lees verder

Hawthorne-effect

Het Hawthorne-effect refereert aan het effect van een interventie op een onderzochte persoon, dat uitsluitend te wijten is aan het feit dat deze aan een onderzoek meedoet. Het Hawthorne-effect leert ons dat mensen de behoefte kennen om daadwerkelijk om deel uit te maken van een organisatie (start human relationfase).
Lees verder