Irrevocable Tender Undertakings

Irrevocables betreffen overeenkomsten die tussen de bieder en de grootaandeelhouders van de doelvennootschap worden gesloten en bestaan in twee soorten: ‘hard’ irrevocables en ‘soft’ irrevocables. Een hard irrevocable verplicht een grootaandeelhouder om zijn aandelen aan de bieder te verkopen, ongeacht een eventueel hoger bod.Een soft irrevocable verplicht een grootaandeelhouder om zijn aandelen aan de bieder te verkopen, maar biedt de grootaandeelhouder de mogelijkheid om daar van af te zien a...
Lees verder

Indemniteitsbeginsel

Bij schadeverzekeringen hanteert de wetgever het uitgangspunt dat de verzekerde door de uitkering op grond van een verzekering niet in een duidelijk voordeligere positie mag komen te verkeren. Het beginsel dat verzekering niet tot financieel voordeel mag leiden wordt het indemniteitsbeginsel genoemd en is vastgelegd in art. 7:960 BW. Het idee achter het indemniteitsbeginsel is dat verzekerden er geen belang bij krijgen dat het risico (de diefstal, brand en dergelijke) dat zij hebben verzekerd i...
Lees verder

Institutionele theorie (arbeidsrecht)

Volgens deze theorie wordt de inhoud van de wederzijdse rechten en verplichtingen niet zozeer bepaald door hetgeen contractueel is vastgelegd, maar meer door hetgeen voor een goed functionerende werkorganisatie noodzakelijk is. De theorie gaat ervan uit dat een arbeidsovereenkomst niet louter een individuele zaak tussen één werkgever en één werknemer is, maar dat de werknemer toetreedt tot een samenwerkingsverband, de onderneming.
Lees verder

Initiële analyse

Met de initiële analyse wordt onderzocht of er daadwerkelijk vraag is naar een product en/of dienst. In de context van internationaal ondernemen, wordt deze analyse verricht voordat er überhaupt een omgevingsanalyse wordt verricht.De initiële analyse kent drie onderdelen:1. Business Environment Risk Index (BERI-index)Hierbij gaat het om het onderzoeken van de kwaliteit en eventuele risico’s van het land waar men zaken wenst te doen.2. Basisbehoefte-analyseHierbij wordt uitgezocht of de vraag/be...
Lees verder

IDS (Informatiedeelsysteem)

Dit betreft een begrip uit de ISAC-methodiek. Een van de kenmerken van een IDS is dat het een alleen gegevensverwerkende activiteit is. Ofwel een activiteit waarvan zowel in- als uitvoer louter gegevensverzamelingen zijn. Bij de classificatie van activiteiten kent ISAC op het hoogste niveau, naast alleen gegevensverwerkende activiteiten, ook nog reële (materiele) activiteiten.
Lees verder