Capital Asset Pricing Model (CAPM)

Het Capital Asset Pricing Model (CAPM) wordt gebruikt om de cost of capital uit te rekenen. De cost of capital betreft het verwachte rendement van alternatieve investeringen met een vergelijkbaar risico en termijn. Voor risicovolle investeringen bestaat de cost of capital uit de risico-vrije rente, plus een markt risico premie vermenigvuldigd met beta*. De gehanteerde formule van het Capital Asset Pricing Model is als volgt: Ri = Rf + ßi * (E[Rmkt] - Rf). Theoretisch bezien horen Epsilon en Alp...
Lees verder

Overhead Value Analysis

Overhead Value Analysis (OVA) is bedoeld om de interne dienstverlening ten behoeve van andere afdelingen binnen een organisatie te beoordelen. Naast het puur beoordelen vormt efficiëntieverbetering en kostenreductie het uitgangspunt van OVA. Interne afdelingen zoals inkoop, personeel & organisatie, financieel economische zaken, secretariaat en administratie leveren diensten aan de direct productieve afdelingen. De financiële lasten van deze dienstverlening worden meestal integraal doorbereke...
Lees verder

Kosten-batenanalyse

Organisaties voeren allerlei projecten uit. Deze projecten hebben vaak als doel een bepaalde verandering in een organisatie te realiseren. In het kader van de financiële analyse van een project, wordt er een kosten-batenanalyse uitgevoerd. Hierin wordt bekeken wat de kosten en opbrengsten (baten) zijn die direct met de veranderingen ten gevolge van het project in de organisatie samenhangen. Het is zeer belangrijk om  voordat een project van start gaat vast te stellen of de baten van een project ...
Lees verder

Beoordelen van investeringsvoorstellen: nettocontantewaarde-methode

Een investeringsproject is het totaal van investeringen in vaste en vlottende activa dat nodig is om een bepaalde investeringsbeslissing uit te voeren. Ondernemingen selecteren en beoordelen investeringsprojecten op basis van de in- en uitgaande geldstromen. Dit wordt gedaan door de ingaande geldstromen als gevolg van de investering, dus de inkomsten die extra worden gegenereerd als gevolg van de investering, en dus niet de inkomsten die al gemaakt werden voor de investering, te vergelijken met ...
Lees verder