KGI’s

KGI’s betreft een afkorting voor ‘Kritische Gedragsindicatoren’. Dit betreffen indicatoren die aangeven in hoeverre het gedrag dat wenselijk is in de organisatie reeds aanwezig is. Omdat deze indicatoren veelal een “leidend” karakter hebben, zijn de indicatoren doorgaans een voorspeller van toekomstige prestaties. Gedrag is een functie van mens en omgeving. De omgeving creëert een prikkelsituatie en het is de menselijke natuur om daarop te reageren. Daarnaast gaat gedrag over emotionele reactie...
Lees verder

KWINT

KWINT is de afkorting voor 'kwalificerende intake'. Dit betreft een analyse van een cliënt ten behoeve van een oordeel vellen over de cliënt. Voorts wordt hierbij vastgesteld welke instrumenten en activiteiten nodig zijn om te kunnen re-integreren. Dit wordt gedaan aan de hand van zeven criteria: - Beroepsperspectief en realiteitszin - Arbeidsmarktoriëntatie - Energie en motivatie - Hanteerbaarheid persoonlijke belemmeringen - Arbeidsprestaties - Zelfredzaamheid op de arbeidsplaats - Zelfstand...
Lees verder

Ketenmanagement

Samen met partners in de voortbrengingsketen wordt gestreefd naar maximale toegevoegde waarde. Per partner wordt bepaald wie het meest geschikt is voor een bepaalde taak. Besturingssystemen worden met elkaar verbonden. Innovatie staat voorop. Of: Het beheersen van de totale keten in de aanbieding van producten en diensten teneinde daar strategisch voordeel uit te behalen.
Lees verder

Koop met eigendomsvoorbehoud

Een koopovereenkomst kan worden gesloten onder eigendomsvoorbehoud. Hierdoor blijft de verkoper die de zaak levert eigenaar, totdat de koopprijs volledig is betaald (art. 3:92 BW). Normaal gesproken wordt de koper eigenaar van de zaak als deze is geleverd. Eigendomsvoorbehoud vervalt door: verwerking (tot een ander produkt), bewerking, vermenging etc.; natrekking
Lees verder

Koop op proef

Koop op proef is een koopovereenkomst onder opschortende voorwaarde, dat de zaak de koper zal bevallen. De koper en verkoper spreken een termijn af waarbinnen de koper de zaak mag uitproberen. Als de koper deze termijn laat verstrijken, dan kan hij de zaak niet meer weigeren (art. 7:45 BW).
Lees verder