Corporate antropologie volgens Braun & Kramer

Teneinde te begrijpen hoe organisaties bewegen, is het noodzakelijk naar de belangrijkste bouwstenen van deze constructen te kijken: de mens. En dan niet alleen naar de psychologische, individuele mens, maar vooral ook naar de mens als groepsdier. Organisaties bestaan immers uit groepen mensen. Of antropologisch gesteld: uit allerlei tribes, elk met eigen stamhoofd, eigen rituelen en spelregels. Willen we groepen begrijpen, beinvloeden, veranderen alsook sturen, dan zullen we moeten kijken hoe ...
Lees verder

Adverse selection

Dit betreft een probleem dat ontstaat door asymmetrische informatie voordat de transactie optreed. De lender heeft asymmetrische informatie over de leners. Er is sprake van veel risicovolle leners en delenders kiezen ervoor om geen leningen te verstrekken, ook al zijn er ook goede leners aanwezig. De lender weet alleen niet wie wel en wie geen goede lender is. Het betreft dan ook opportunistisch gedrag voor de transactie.
Lees verder

Blokkeringsregeling

De BV kent een besloten kring van aandeelhouders. Om de beslotenheid te handhaven eiste de wet in het verleden dat de vrije overdracht van de aandelen werd voorkomen. In de statuten van de BV dient te allen tijde een blokkeringsregeling worden opgenomen. Door de wet Flex BV is dit echter geen dwingend recht meer: u mag het nog wel bepalen. Voor de NV was het altijd al facultatief. Als een vennootschap een blokkeringsregeling heeft dan is de persoon altijd te vinden in de statuten en ziet er als...
Lees verder

AQ

Naast IQ en EQ wordt AQ (adaptability quotient) steeds belangrijker voor bedrijven bij het aanwerven van nieuw talent. In een sterk veranderde werkomgeving is het immers van belang dat snel geschakeld kan worden en dat een persoon blijvend kan functioneren in tijden van veranderingen en digitalisering.
Lees verder

Afletteren

Afletteren betreft een boekhoudkundig begrip. Concreet gesteld betekent het verwerken of afvinken van betalingen cq. mutaties op een grootboekrekening die bij elkaar horen. Dit kent als doel om een verklaring te verschaffen van het saldo van een rekening, ofwel inzicht te krijgen in wat wel of niet betaald is. Wanneer dit is verricht, dan zal de openstaande in- of verkoopfactuur op ‘betaald’ komen te staan. De factuur valt dan als het ware weg.
Lees verder

Amplitie

Amplitie betreft een term die is afgeleid van het Latijnse woord ‘amplio’ dat ‘versterken’, ‘vergroten’ en ‘vermeerderen’ betekent. In tegenstelling tot preventief en curatief, wat voorkomen en behandelen inhoudt is amplitie gericht op het bevorderen van positieve psychologische toestanden. Amplitie heeft een groter bereik omdat het zich niet alleen beperkt tot bepaalde risicogroepen maar van toepassing is op alle medewerkers.Ten aanzien van positieve psychologie, waar het mensbeeld volstaat da...
Lees verder

AVV

De invulling van de definitie van een AVV (Algemeen Verbindend Voorschrift) is niet nader uitgewerkt in de AwB en is aan de wetgever overgelaten. Wel bekend is dat AVV’s afkomstig zijn van bestuursorganen (bestuurswetgeving) en en heeft de navolgende kenmerken:AlgemeenAlgemeenheid naar tijd (het moet niet ingetrokken zijn), persoon en rechtsfeit. De norm is derhalve gericht op een open groep mensen en is voor herhaling vatbaar. VerbindendEr mag geenszins van worden afgeweken in tegenstelling to...
Lees verder

Application controls

Dit betreffen geautomatiseerde controles in de software zelf om de kans op fouten te reduceren. Dit zijn naast zichtbare controls zoals verplichte invulling van velden, maar ook niet zichtbare controls op bijvoorbeeld een betrouwbare datacommunicatie of een integere database.Onderstaand enkele application contols met voorbeelden: Application controlToelichtingBoundary controlsGericht op de identificatie, authenticatie en autorisatie van gebruikersInput controlsGeprogrammeerde controls die de...
Lees verder