Wat is scenarioplanning?

De betekenis van scenario en de meerwaarde van scenarioplanning is het goed kunnen anticiperen op de toekomst. Door relevante ontwikkelingen en trends te herkennen en vervolgens die welke relevant kunnen zijn voor uw bedrijf om te zetten naar reële scenario’s en toekomstbeelden.De stappen in het scenarioplanning proces zien er doorgaans als volgt uit:1. het tijdig herkennen / vinden van relevante trends en ontwikkelingen2. het selecteren van die trends die een hoge kans hebben om zich door te z...
Lees verder

Irrevocable Tender Undertakings

Irrevocables betreffen overeenkomsten die tussen de bieder en de grootaandeelhouders van de doelvennootschap worden gesloten en bestaan in twee soorten: ‘hard’ irrevocables en ‘soft’ irrevocables. Een hard irrevocable verplicht een grootaandeelhouder om zijn aandelen aan de bieder te verkopen, ongeacht een eventueel hoger bod.Een soft irrevocable verplicht een grootaandeelhouder om zijn aandelen aan de bieder te verkopen, maar biedt de grootaandeelhouder de mogelijkheid om daar van af te zien a...
Lees verder

Stakeholder capitalism

Stakeholder capitalism wordt door Klaus Schwab en Peter Vanham als het beste alternatief beschouwd in vergelijking tot state capitalism en stakeholder capitalism. Stakeholder capitalism betreft ook een vorm van kapitalisme: individuen en privébedrijven vormen het grootste deel van de economie. Dit is volgens Schwab en Vanham een vereiste voor een duurzaam economisch systeem. Zij stellen dat particulieren en bedrijven vrij moeten kunnen innoveren en concurreren, aangezien het de creatieve energi...
Lees verder

Basisuitgangspunten van de systeemtheorie

De systeemtheorie is het beste te typeren als een logische denkwijze waarbij men ervan uitgaat dat een systeem of persoon altijd een context heeft. De systeemtheorie is een wijze van denken die in verschillende wetenschappen wordt toegepast die niet perse verbonden is aan de psychologie, psychiatrie, hulpverlening of opvoeding. Het is de manier van kijken naar objecten. Het draait in de systeemtheorie om het grote geheel, zonder de onderdelen uit het oog te verliezen. Het object dat onderzocht...
Lees verder

Overeenkomst sui generis

Met de ontwikkeling van nieuwe instrumenten in het economisch verkeer en de opkomst van nieuwe technologie worden soms overeenkomsten gebruikt die geen expliciete regeling in het BW kennen. Voor deze overeenkomsten geldt dan het algemene overeenkomstenrecht van het BW. (Sui generis = met een eigen aard, niet onder een algemene omschrijving te brengen)
Lees verder

Social selling

Verkopers trachten via sociale media in gesprek te gaan met potentiële klanten, waardoor engagement ontstaat. De focus hierbij is gelegen in het bieden van relevante informatie die aansluit bij de fase van het aankoopproces waar de potentiële klant zich in bevindt.
Lees verder