RNA-norm

In 2003 heeft de Hoge Raad in de RNA/Westfield beschikking maatgevende normen verschaft inzake toelaatbaarheid van (het inzetten van) beschermingsconstructies. Alhoewel het in de RNA-zaak gaat om de uitgifte van gewone aandelen, wordt in de literatuur veronderstelt dat dit tevens geldt voor (ad-hoc) beschermingsconstructies in het algemeen. De Hoge Raad maakt in dit verband onderscheid tussen het inroepen/treffen van ad-hoc beschermingsconstructies en het handhaven van beschermingsconstructies....
Lees verder

Wettelijke rangorde schuldeisers

In Nederland zijn diverse schuldeisers te identificeren, namelijk preferente schuldeisers, concurrente schuldeisers, achtergestelde schuldeisers, pand- en hypotheekhouders en andere zekerheidshouders. Artikel 3:279 BW bepaalt dat pand- en hypotheekhouders voorrang hebben op andere voorrechten, tenzij de wet anders aangeeft. Daarnaast ontstaan er na het uitspreken van het faillissement/surseance boedelschulden, welke voorrang hebben op alle andere schuldeisers. Deze bedoelschulden kunnen dan wee...
Lees verder

Rechtsbescherming in belastingzaken

De basis van de rechtsbescherming in belastingzaken ligt in het bestuursrecht, echter wijkt het soms van het  belastingrecht en bestuursrecht af. Een belastingplichtige kan wanneer de persoon het niet eens is met een besluit van de inspecteur de navolgende stappen ondernemen:1. In bezwaar bij de belastingdienst (art. 26 AWR geeft aan dat er beroep bij de rechtbank mogelijk is, echter brengt art. 7:1 Awb mee dat er daaraan voorafgaand bezwaar moet worden gemaakt); bezwaar kan worden ingesteld te...
Lees verder

ROA Gedragscode

De gedragsregels die de leden van de Raad van Organisatie Adviesbureaus (ROA) onderschrijven zijn er om de belangen van een opdrachtgever te beschermen. Centraal hierbij staat het waarborgen van een hoge mate van kwaliteit.  Bureaus die lid zijn van ROA onderwerpen zich aan de gedragscode. Een belangrijk uitgangspunt in het dagelijkse werk voor hen is de ‘kerncode voor kennisintensieve dienstverlening’. Alle adviseurs die bij dat bureau werken onderschrijven deze gedragscode met de vier...
Lees verder

Roper Consumer Style-groepen

Dit betreft de clustering van acht Roper Consumer Style-groepen met vier uitersten, namelijk: (1) materialistisch, (2) intellectueel, (3) avontuurlijk en non-conformisme en (4) traditioneel en harmonie. De Roper Consumer Style-groepen betreffen: (1) settled, (2) homebodies, (3) dreamers, (4) adventurers, (5) open minded, (6) organics, (7) rational-realists, (8) demanding.
Lees verder

Responsibility centres [Management Accounting & Control]

Responsibility centres: 1.Cost or expense centres; Responsibility centres waar managers verantwoordelijk zijn van allen die kosten die onder hun verantwoordelijkheid vallen. Onderscheid tussen standard cost centres (waarbij de output gemeten kan worden en de benodigde input gespecificeerd kan worden, verschil analyse) en discretionary expense centres (waarbij input en output geen duidelijke relatie hebben en output niet in financiële termen kan worden omgezet, methode; binnen de begroting ...
Lees verder