Loonheffingskorting

Bij inhouding van loonbelasting wordt enkel rekening gehouden met de standaard loonheffingskorting (art. 21a en 21c wet LB). De loonheffing betreft het gezamenlijk bedrag van de navolgende heffingskortingen: - Algemene heffingskorting (art. 22 wet LB) - Arbeidskorting (art. 22a wet LB) - Jonggehandicaptenkorting (art. 22aa wet LB) - Ouderenkorting (art. 22b wet LB) - Alleenstaande ouderenkorting (art. 22c wet LB) Als de werknemer tegelijkertijd meer dan één dienstbetrekking heeft, dan kan hij ...
Lees verder

LIFO

Betreft een variant van het historische kostenstelsel waarbij verondersteld wordt dat de jongste voorraden het eerst worden verkocht.
Lees verder

Leermoeilijkheden

Om tot een gedegen analyse te komen aangaande het leergedrag en eventuele leerfouten binnen een organisatie, is het noodzakelijk om leermoeilijkheden aan te duiden en te omschrijven. Leermoeilijkheden kunnen worden belicht vanuit drie dimensies, namelijk moeilijkheden op individueel niveau, team- en groepsniveau en organisatieniveau. 1: Leermoeilijkheden op individueel niveau Er kunnen verschillende redenen zijn die verband houden met leermoeilijkheden op individueel niveau. Deze zijn het ni...
Lees verder

Leervermogen – vijf leerslagen

Effectief kunnen vijf leerslagen worden onderscheiden, namelijk nulslag leren, enkelslag leren, dubbelslag leren, drieslag leren en meta-leren of deutero-leren genoemd. Nulslag leren houdt in dat in geval val nieuwe uitdagingen en/of problemen correctieve acties achterwege laten en er feitelijk niet wordt geleerd. Hierbij ontbreekt vrijwel elk leerrendement ,fouten worden op geoefende wijze gereproduceerd en verantwoordelijkheden worden afgeschoven. Enkelslag leren wordt gekenmerkt door het vol...
Lees verder

Leerbevorderende structuren en taakkenmerken

Leren is gekoppeld aan werken, is daarop georiënteerd en vindt werkende weg plaats, incidenteel zowel als intentioneel. Een werkplek moet tevens een leersituatie zijn en taakuitvoering een oefening om het beter te doen. Nodig daarvoor is een organisatie die voor leren is ingericht met structuren die leren mogelijk maken door: taken die uitnodigen tot leren door denken en doen niet te scheiden maar te verbinden via bezinnen en beslissen, dus bestaan uit complexe en afwisselende, zichtbare, er...
Lees verder

Lease

Een lease‑overeenkomst is een overeenkomst waarbij de ene partij het genot van een zaak verschaft aan de andere partij, tegen betaling in termijnen. Het is geen zuivere koopovereenkomst. De lease‑overeenkomst bevat elementen van huurkoop en huur. De lease‑overeenkomst is een onbenoemde overeenkomst: zij staat niet beschreven in het BW. Het is niet noodzakelijk dat na betaling van de laatste leasetermijn, de betalende partij eigenaar wordt. Er zijn twee vormen van lease: operational lea...
Lees verder

Legaliteitsbeginsel

Op de wet berusten de bestuursbevoegdheden (normaal in een democratische rechtstaat). Dus mogen de bestuursbevoegdheden alleen uitgeoefend worden door de bestuursorganen volgens de daarvoor geldende wettelijke regels en rechtsbeginselen. Dit betekent dat de overheid alleen dan de burger iets kan gebieden of verbieden als de wet dat uitdrukkelijk toelaat.
Lees verder

Loting

Door een lotingsysteem wordt bepaald welke schrijver van een optie zal worden aangewezen om bij uitoefening de onderliggende waarde te leveren dan wel af te nemen. Door loting kan worden bepaald welke obligatiehouders in welk jaar een deel van de hoofdsom krijgen afgelost of wie een premie ontvangt (bij premieobligaties).  
Lees verder