MARS-model

Het MARS-model, ook wel bekend als het ‘MARS Model of Individual Behaviour’, geeft weer op welke wijze motivation (motivatie), ability (vaardigheden), role perceptions (rolperspectief) en situational factors (situationele factoren) gedrag en prestaties beïnvloeden. Gesteld wordt dat wanneer bij één of meerdere van voorgenoemde aspecten iets niet op orde is, dat dit negatief effectueert op de prestatie(s) en welzijn van de werknemer. Onderstaand zijn de aspecten beknopt uiteengezet.     1.Motiv...
Lees verder

Demand-Induced Strain Compensation Model (DISC-Model)

Demand-Induced Strain Compensation Model, ook wel het Hoofd (mentaal)-Hart (emotioneel)-Hand (fysiek)-Model genoemd, is ontwikkeld door Jan de Jonge en Christian Dormann. Het betreft een model voor werkstress en arbeidsmotivatie dat tracht de positieve en negatieve gevolgen van de werkomgeving op de gezondheid én het welbevinden van werknemers te verklaren. Het model richt zich daarbij op twee cruciale componenten van de werkomgeving namelijk, (1) taakeisen en (2) werkhulpbronnen. De kerngedach...
Lees verder

Psychologisch Empowerment Model

Psychologisch empowerment wordt gedefinieerd als een motivationeel construct dat zich primair richt op de percepties die een empowered individu heeft (Spreitzer, 1995). Deze motivationele benadering werd geïntroduceerd door Conger and Kanungo (1988), die empowerment dan ook definiëren als ‘een proces van verhoogde gevoelens van self-efficacy bij leden van de organisatie’. Met self-efficacy wordt het vertrouwen dat een medewerker in zichzelf heeft om bijvoorbeeld een taak of een probleem op te l...
Lees verder

Driecomponentenmodel van organizational commitment

Er zijn veel verschillende definities van organizational commitment vast te stellen in de literatuur. Allen en Meyer (1990) omschrijven organizational commitment als ‘een psychologische staat die een medewerker aan de organisatie verbindt’. Traditioneel werd binnen de vele definities een onderscheid gemaakt tussen ‘behavioral commitment’ en ‘attitudinal commitment’. De eerste vorm kijkt hoe een medewerker op basis van zijn gedrag een mate van betrokkenheid ontwikkelt. De tweede vorm stelt dat d...
Lees verder

Bal’s model van waardigheid op het werk

Waardigheid is een concept dat min of meer afwezig is in de HRM-litera­tuur. Echter, het begrip kan invulling geven aan de ethische rol van HRM in organisaties. In veel HRM-onderzoek wordt de ethische rol genegeerd maar dit bete­kent niet dat deze afwezig is. Wanneer gesteld wordt dat de primaire func­tie van HRM het bevorderen van organisatieprestatie is, dan volgt dit uit een instrumentele, utilitaire ethiek. Dit heeft tot gevolg dat mens, dier, milieu, en elke hulpbron die de aarde in zich h...
Lees verder

Six Component Model

In ‘Strategic human resource management: A balanced approach’ (2010) zet Paul Boselie het Six Component Model, ook wel bekend als het 6 krachten model, uiteen welke organisaties ondersteunt om inzicht te krijgen in de factoren die invloed kunnen op de omgeving van de organisatie. De factoren moeten in dit verband als voorwaardelijk voor de HR-strategie worden beschouwd: HR kan immers uitsluitend een bijdrage leveren aan de organisatie wanneer de HR-strategie samenhangt met de organisatiestrateg...
Lees verder

Leercyclus van Kolb

Mensen verschillen nogal in de wijze waarop ze leren. Leren is op te vatten als een proces dat uiteindelijk leidt tot gedragsverandering. In dit proces zijn verschillende fasen te onderscheiden, zoals het verzamelen van informatie, het toetsen van nieuwe inzichten of het nadenken over dingen die je overkomen. De psycholoog Kolb deed onderzoek naar de fasen in het leergedrag van mensen en hij vond vier fasen. Deze vier leerfasen kunnen worden beschreven in termen van de vaardigheden die bij die...
Lees verder

Conceptueel model van de theorie van belasting en belastbaarheid

Ten aanzien van het begrip werkdruk wordt in diverse wetenschappelijke literatuur geen eenduidige definitie gehanteerd. Zo wordt in relatie tot werkdruk frequent gesproken over werkstress, werkbelasting, taakeisen, psychische belasting alsook welzijn, echter wordt niet altijd hetzelfde bedoeld. Zo hanteren Rekum en Gouw (2005) in dit verband het begrip ‘werkbelasting’, inhoudende een beroep op de lichamelijke, geestelijke en emotionele capaciteiten van een medewerker om informatie te verwerken ...
Lees verder

Model van concurrerende waarden & OCAI

Fitte organisaties hebben vaak een cultuur die sterk is afgestemd op de omgeving. De cultuur blijkt dan ook vaak een belangrijk element als het gaat om waarom organisaties goed scoren op zaken zoals kwaliteit, productiviteit, financiële resultaten en klanttevredenheid. Om helderheid te creëren omtrent de exacte positie van een organisatie is het veelal noodzakelijk om kritisch naar de cultuur van een organisatie te kijken (zowel naar de huidige cultuur als naar wat wenselijk is). Cultuur kan get...
Lees verder

Het model de relatie tussen HRM en organisatieprestatie van Becker

In het model de relatie tussen HRM en organisatieprestatie van Becker wordt visueel in kaart gebracht wat de relatie is tussen HRM-activiteiten en organisatieprestaties. Kortom worden er een aantal stappen weergegeven die aanduiden hoe de HRM-activiteiten leiden tot organisatieprestaties. Het model onderscheid een zevental stappen, die lopen van de organisatiestrategie tot de uiteindelijke organisatieprestaties. Onderstaand wordt het model visueel weergegeven. Het model start met het blok bed...
Lees verder