Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA)

De Wet homologatie Onderhands Akkoord betreft een Nederlands wetsvoorstel welke onderdeel uitmaakt van de Faillissementswet.Gedurende de coronacrisis is de WHOA versneld doorgevoerd als insolventierechtelijke maatregel. De WHOA als wetgeving stond al enige tijd in de steigers: al sedert 2012 is de wetgever bezig geweest met de modernisering van het insolventierecht, waar de WHOA onderdeel van was. De WHOA dient ter versteviging van de herstructuteringsmogelijkeden binnen de faillissementswet.Al...
Lees verder

Wettelijke rangorde schuldeisers

In Nederland zijn diverse schuldeisers te identificeren, namelijk preferente schuldeisers, concurrente schuldeisers, achtergestelde schuldeisers, pand- en hypotheekhouders en andere zekerheidshouders. Artikel 3:279 BW bepaalt dat pand- en hypotheekhouders voorrang hebben op andere voorrechten, tenzij de wet anders aangeeft. Daarnaast ontstaan er na het uitspreken van het faillissement/surseance boedelschulden, welke voorrang hebben op alle andere schuldeisers. Deze bedoelschulden kunnen dan wee...
Lees verder

Wetgeving van Burgerlijke Rechtsvordering

De wetgeving van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv) beschrijft concrete regels voor het voeren van een procedure bij de burgerlijke rechter. Het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering verstrekt het wettelijk kader voor het procederen ten overstaan van de rechtbank, het gerechtshof en de Hoge Raad, evenals voor de gerechtelijke tenuitvoerlegging van uitspraken.
Lees verder