Categorie - W

W Wiki

WACC

WACC staat voor “Weighted Average Cost of Capital” (Gewogen Gemiddelde Kapitaalkosten) en wordt gebruikt in de financiële analyse om de...

W Wiki

WBS

WBS staat voor Work Breakdown Structure. WBS is één van de belangrijkste instrumenten voor een projectmanager om zijn of haar  project te beheersen. Met een...

Q W Wiki

Queuing theory

Dit betreft een wiskundige benadering die willekeurige aankomst en procesactiviteiten modelleert teneinde het gedrag van wachtrijen te voorspellen. Dit wordt...

W Wiki

WOM

WOM is de afkorting voor Word-of-mouth. Het gaat hier om het uitwisselen van de mening van consumenten. Ook wel bekend als ‘mond op mond reclame’.

W Wiki

DuPont-analyse

De DuPont -analyse wordt berekend door de ROI (Return on Investment) als een resultante van het brutowinstmarge. Deze wordt vermenigvuldigd met de...

W Wiki

WMCO

WMCO staat voor Wet melding collectief ontslag. Centraal staat hierin de werkingssfeer van de wet, definitie van een collectief ontslag, informeren en...

W Wiki

Wijzigingsontslag

Een wijzigingsontslag is een ontslag onder gelijktijdige aanbieding van een nieuwe arbeidsovereenkomst met gewijzigde arbeidsvoorwaarden. In de praktijk...

W Wiki

Windmill-doctrine

Een bestuursorgaan voordat het gebruik gaat maken van het privaatrecht (beleidsmatig) moet eerst nagegaan of de wet uitsluitsel biedt omtrent het mogen volgen...

W Wiki

Winstbewijzen

Winstbewijzen geven aan de houders ervan recht op een deel van de winst van een onderneming, maar ze krijgen geen stemrecht zoals aandeelhouders.