Kaizen Management

Kaizen is een Japans woord dat staat voor continue verbetering. Het bestaat effectief uit twee karakters in het Japans, namelijk kai, wat ‘verandering’ betekent, en zen, wat ‘goed’ betekent. Het gaat om lean operations en continu verbeteren. Dit zijn twee factoren die essentieel zijn om effectief te zijn in de hedendaagse economie.Kaizen stelt betrokkenen in staat om deel te nemen aan het identificeren van mogelijke kansen voor verbeteringen en samenhangende oplossingen. Kaizen gaat uit van het...
Lees verder

Scrum-methode

Scrum betreft een agile werkwijze, op gronde van een filosofie (´see-feel-change´), die de wendbaarheid vergroot en het mogelijk maakt om zo goed mogelijk aan te sluiten op de wensen van de doelgroep alsook eindgebruiker. Voorgenoemde wordt verricht door effectief keuzes te maken alsmede efficiënt met tijd en middelen om te gaan. Tevens ook door toepassing van heldere communicatie binnen een zelfsturend team, en flexibiliteit die hiermee gepaard gaat, om gedurende een traject bij te kunnen stur...
Lees verder

Mavim Rules; de 7 stappen ter ondersteuning voor procesmodellering

De meest uitgebreide ondersteuning voor procesmodelleren kan worden aangetroffen in speciale procesmodelleertools, zoals de veelgebruikte Mavim Rules. De in dergelijke software gebruikte kernregels kennen als basis dat zij duidelijk en gemakkelijk te begrijpen moeten zijn en het gebruik van de software een bepaald gemak met zich meebrengt. Hierbij horen de navolgende 7 stappen om processen en specifieke kenmerkenvast te leggen en overzichten te creëren: StructurerenAlle informatie die al bes...
Lees verder

Business Process Redesign/Reengineering (BPR)

De Business Process Reengineering methode (BPR) is door Hammer en Champy gedefinieerd als een fundamentele bezinning en radicaal herontwerp van organisatorische processen teneinde substantiele verbeteringen te realiseren ten aanzien van huidige prestaties in kosten, service en snelheid. Waardecreatie voor de klant is de leidende factor voor BPR en informatietechnologie speelt een kritische rol.   Een zestal stappen voor BPR kunnen worden onderscheiden: 1. ontwikkel een bedrijfs...
Lees verder

Capability Maturity Grid Model (CMM)

Het Capability Maturity Model (CMM) is een organisatiemodel dat 5 ontwikkelingsstadia (levels) beschrijft waarin een organisatie haar processen beheerst. Het model schetst het ontwikkelingsniveau van een organisatie die zich richt op ontwikkeling. Het model geeft ook de concrete stappen aan om van een niveau naar een ander niveau te gaan. Te gebruiken voor Het Capability Maturity Model kan handig zijn voor het bepalen van het ontwikkelingsstadium van een organisatie in het algemeen, en de ...
Lees verder

RASCI-MODEL

RASCI betreft een hulpmiddel om verantwoordelijkheden en bevoegdheden in een organisatie op heldere wijze inzichtelijk te maken. RASCI is gebaseerd op de responsibility charting welke exact aangeeft wat effectief de rolverdeling is tussen personen welke samen een bijdrage in het proces dienen te leveren. RASCI staat voor Responsible, Accountable, Supporting, Consultable en Informable. In het Nederlands vertaald: VEORI (Verantwoordelijk, Eindverantwoordelijk, Ondersteunend, te Raadplegen en te I...
Lees verder

De 9 interventies van de groepsbegeleider volgens Dyler

William G. Dyer (1969), professor in Organisatieverandering en Groepsdynamica, onderscheidt negen categorieën van interventies die iedere teammanager,  teamleider of gespreksleider zou moeten beheersen. De categorieën zijn als volgt: 1. Hoofdaandacht op de inhoud Dit bestaat uit het meedelen van relevante informatie, mening, ervaring en dergelijke. 2. Hoofdaandacht voor het proces De begeleider verlegt de aandacht naar wat er gaande is in de groep zelf. 3. Doorvragen naar gevoe...
Lees verder

Model van concurrerende waarden & OCAI

Fitte organisaties hebben vaak een cultuur die sterk is afgestemd op de omgeving. De cultuur blijkt dan ook vaak een belangrijk element als het gaat om waarom organisaties goed scoren op zaken zoals kwaliteit, productiviteit, financiële resultaten en klanttevredenheid. Om helderheid te creëren omtrent de exacte positie van een organisatie is het veelal noodzakelijk om kritisch naar de cultuur van een organisatie te kijken (zowel naar de huidige cultuur als naar wat wenselijk is). Cultuur kan get...
Lees verder

PDCA-cyclus

De PDCA-cyclus bestaat uit de elementen Plan, Do, Check en Act. Het model is een regelkringprincipe en is bedoeld voor (proces)besturing en continue verbetering. Een proces bestaat uit een aantal elementen die gezamenlijk het eindresultaat op moeten leveren. Deze elementen betreffen input, activiteiten, output, controle aan norm en bijsturing. Essentieel hierbij is dat de output of wel het resultaat voldoet aan de normen die zijn vastgesteld. Binnen ondernemingen worden activiteiten of handeling...
Lees verder

INK-model

Het INK-model is een managementmodel welke bedoeld is ter zelfevaluatie van een organisatie. Het doel van het model is een kwaliteitssysteem voor een onderneming te creëren, zodat de onderneming in staat is te excelleren op het elk gebied en daarmee zich kan onderscheiden van concurrenten. Het model is opgebouwd uit negen aandachtsgebieden, vijf organisatiegebieden, vier resultaatgebieden en het aandachtsgebied ‘verbeteren en vernieuwen’. Toepassing In de organisatiegebieden wordt feitelijk ...
Lees verder