VUCA

VUCA staat voor Volatility, Uncertainty, Complexity en Ambiguity, ofwel volatiliteit, onzekerheid, complexiteit en ambiguïteit. Deze term is afkomstig uit de militaire wereld en wordt gebruikt om de vier invalshoeken te beschrijven waarmee wij in het 'nieuwe normaal' te maken hebben.  
Lees verder

Vijf betekenissen van ‘verantwoordelijkheid’ volgens Bovens

Bovens (1989) stelt dat het begrip ‘verantwoordelijkheid’ veelvormig en complex is. Essentieel bij dit begrip is dat het gaat om rekenschap geven, rechtvaardiging ten overstaan van anderen. Bovens laat zich ten aanzien van dit begrip inspireren door rechtsfilosoof Hart en voegt een additionele betekenis toe. De vijf betekenissen van ‘verantwoordelijkheid’ omschrijft Bovens als volgt:1:  Verantwoordelijkheid als oorzaak‘Verantwoordelijkheid voor’ kan in bepaalde gevallen worden vervangen door ‘v...
Lees verder

Validiteiten onderzoeksdesign

A.Interne validiteitIs het bij dit ontwerp mogelijk om aan te tonen dat bij deze proefpersonen in deze onderzoeksomgeving, deze behandeling X invloed heeft gehad op deze O. B.Experimentele construct validiteitExperimenten zijn vaak sterk qua interne validiteit, echter niet altijd op exp. Construct validiteit en externe validiteit. Definitie: Is behandeling (of verschil tussen behandelingen van groepen) een goede weergave van bedoelde exogene variabele geweest? Meet je dus wat je wilt meten?1.Pr...
Lees verder

Onderzoeksbegrippen: betrouwbaarheid en validiteit

Betrouwbaarheid:Geeft de mate aan waarin metingen vrij zijn van de invloed van toevallige factoren. Geeft de consistentie van herhaalde metingen weer.Types van betrouwbaarheidscoëfficiënten: Interitem: correlatie tussen items van één test (consistency), meten met Cronbach’s alpha Test-retest: correlatie tussen twee metingen van dezelfde test (stability) Parallel forms: correlatie tussen twee vormen van dezelfde test Interrater: correlatie tussen twee beoordelaars, meten met Cohen’s Kappa Vali...
Lees verder

Soorten voorraad (Logistiek Management)

Een bedrijf heeft voorraad nodig omdat het KOOP strategie heeft. Er kunnen verschillende soorten voorraad worden onderscheiden: SeriegroottevoorraadDit heeft betrekking op het efficiënt inkopen of produceren in een bepaalde seriegrootte. Dit is een afweging tussen de voorraadkosten en de bestelkosten.VeiligheidsvoorraadDit betreft voorraad om onzekerheden op het gebied van vraag en levertijd op te vangen. Dit hangt af van de mate van onzekerheid en het risico op nee-verkopen.Seizoensvoorraa...
Lees verder

Verticale arbeidsdeling

Dit betreft een strakke scheiding tussen uitvoerend werk aan de ene kant en controleren en regelend werk aan de andere kant. De planning is gecentraliseerd in stafafdelingen. Het achterliggende idee hierbij is dat productieprocessen strakker geplant kunnen worden alsook arbeid beheerst kan worden.
Lees verder

Variantie

Dit betreft de maat voor de spreiding van een reeks waarden. Dat wil zeggen, de mate waarin de waarden onderling afwijken. Hoe groter de variantie, des te meer de afzonderlijke waarden onderling verschillen, en derhalve ook hoe meer de waarden van het gemiddelde afwijken.De variantie wordt dan berekend als (de som van) het verschil tussen de verwachte opbrengst en de werkelijke opbrengst en daarvan het kwadraat te nemen.
Lees verder

Vegetatief productiemiddel

Van grond als vegetatief productiemiddel is sprake in de land- en tuinbouw, waar de grond te beschouwen is als leverancier van agrarische producten. Ook in deze functie is er geen technische slijtage, tenzij er roofbouw (= bebouwing van de grond waarbij men niet of onvoldoende bemest en uitputting van de grond het gevolg is) wordt gepleegd. Economische slijtage is in deze functie in principe ook mogelijk, waardoor de kenmerken vrijwel gelijk zijn aan die van grond als vestigingsplaats.
Lees verder