Waarom financieel risicomanagement waarde kan toevoegen aan het bedrijf

In ‘Integrated Risk Management for the Firm: A Senior Manager’s Guide’ zet Lisa Meulbroek (Harvard Business School) uiteen waarom financieel risicomanagement waarde kan toevoegen aan de onderneming. Dit artikel zet beknopt haar argumenten uiteen alsook haar adviezen op welke wijze risico’s gemitigeerd kunnen worden en wat geadresseerd dient te worden.  1: Waarom financieel risicomanagement waarde kan toevoegen aan het bedrijfa) Meulbroek stelt dat het noodzakelijk is risicomanagement te facilit...
Lees verder

Het belang en de werking van cashflows

Cashflow is een zeer belangrijk begrip, en in vele gevallen zelfs belangrijker dan het begrip 'winst'. Het frequent berekenen van de cashflow is dan ook een must, zeker als het gaat om het willen nemen van beslissingen ten aanzien van investeringen. Dit artikel zet beknopt uiteen wat een cashflow is, waarom ze gebruikt moeten worden en welke soorten cashflows onderscheiden kunnen worden. Wat is een cashflow? De Cashflow betreft simpelweg gezegd de nettogeldontvangst. Met maakt de kosten...
Lees verder

Checklist om fouten te voorkomen bij Present Value Calculaties

Onderstaand een handige checklist die gebruikt kan worden om fouten te voorkomen bij het maken van Present Value calculalaties.1. Verdisconteer (discount) cashflows, geen winsten. Cashlfow is simpelweg het verschil tussen cash ontvangsten en cash uitgaven.a. Onthoud dat afschrijving geen cashflow is, alhoewel het wel effect kan hebben op belastingbetalingen.b. Concentreer je op cashflow na de belastingen. Blijf alert op verschillen tussen belastingafschrijvingen en afschrijvingen die worden...
Lees verder

Stappenplan voor een HR-scorecard en HR-Strategymap

De HR-scorecard en de HR-strategymap zijn afgeleid van de Balanced Scorecard en Strategymap. In de Strategymap worden kritische succesfactoren weergeven, ofwel elementen die essentieel zijn voor het behalen van de organisatiestrategie. In de Balanced Scorecard worden deze kritische succesfactoren omgezet en in kritische prestatie indicatoren met bijbehorende normen en doelstellingen. In de Balanced Scorecard en Strategymap wordt een vaste structuur gehanteerd middels een viertal perspectieven, n...
Lees verder

Kengetallen: Rentabiliteit

Rentabiliteit geeft aan in welke mate er winst gemaakt wordt op het geïnvesteerde vermogen. In dit artikel wordt er onderscheid gemaakt tussen drie kengetallen om de rentabiliteit van een organisatie berekenen, namelijk rentabiliteit over het eigen-, vreemde- en totale vermogen. Rentabiliteit is een belangrijke maatstaf voor investeerders om te bepalen wel of niet te investeren in een organisatie. Hieronder worden de drie voorgenoemde kengetallen uiteengezet. Rentabiliteit eigen vermogen Dit...
Lees verder

Kengetallen: solvabiliteit

De solvabiliteit geeft inzicht in de mate waarin organisaties op lange termijn aan hun financiële verplichtingen kunnen voldoen. Concreet gaat het hier om de verhoudingen tussen het eigen- en vreemdvermogen waarmee de vaste en vlottende activa van een onderneming zijn gefinancierd. Aan de hand van solvabiliteitskengetallen kan worden vastgesteld in welke mate organisaties in schulden van het vreemde vermogen kunnen voorzien. In dit artikel worden een drietal kengetallen uiteengezet die wat zegge...
Lees verder

Kengetallen: liquiditeit

Liquiditeit geeft aan in welke mate een organisatie in haar kort vreemd vermogen kan voorzien middels de vlottende activa. Wat betreft de liquiditeit worden er een aantal kengetallen onderscheiden. In dit artikel worden er drie uiteengezet, namelijk de current ratio, de quick ratio en het nettowerkkapitaal/balanstotaal. Current ratio De current ratio is bedoeld om aan te geven in welke mate een organisatie haar kortlopende schulden kan voldoen middels de vlottende activa. Aan de hand van de ...
Lees verder

Stappenplan interne analyse

In de interne analyse wordt de micro-omgeving van een organisatie, ofwel de organisatie zelf, geanalyseerd. Belangrijk hierbij is dat het gaat om de huidige situatie van een organisatie en niet wat een organisatie wenst te willen zijn. Aanleiding voor het uitvoeren van een interne analyse is het in kaart brengen van de sterkten en zwakten van een organisatie om vervolgens, in relatie met met de kansen en bedreigingen uit de externe analyse, een passende strategie te formuleren. In de interne ana...
Lees verder

De coöperatie

De coöperatie is een soort vereniging die overeenkomsten aangaat met en voor haar leden. De coöperatie behartigt zakelijke belangen voor haar leden. Een wezenlijk verschil met de vereniging is dat de coöperatie wel winst mag uitkeren, waar de vereniging dit niet mag. Voor de oprichting van een coöperatie dienen aan een aantal belangrijk voorwaarden voldaan te worden. De belangrijkste voorwaarde is het gemeenschappelijke doel dat te allen tijde centraal dient te staan. De belangrijkste randvoorwa...
Lees verder

Winstverdelingsystemen

Winstverdelingsytemen worden gebruikt in organisaties waar dit juridisch is toegestaan. Bijvoorbeeld bij de rechtsvormen BV en NV kan een dergelijk systeem niet worden gehanteerd, omdat daar de winst wordt verdeeld op basis van het aantal aandelen dat aandeelhouder bezit. Bij de rechtsvormen coöperatie, vof en maatschap is dit wel te hanteren, omdat daar de winst verdeeld wordt op basis van de prestaties die een partij levert of de investering die een partij doet. Bij een eenmanszaak komt de win...
Lees verder