Consolidatiemethoden

De RJ onderscheidt twee consolidatiemethoden, namelijk de integrale consolidatiemethode en de proportionele consolidatiemethode (RL 217.501). In de meeste gevallen zal gebruik worden gemaakt van de integrale consolidatiemethode. Een uitzondering op deze hoofdregel is vastgelegd in artikel 409 titel 9 BW2, namelijk:Artikel 409: Financiële gegevens van een rechtspersoon of vennootschap mogen in de geconsolideerde jaarrekening worden opgenomen naar evenredigheid tot het daarin gehouden belang, ind...
Lees verder

Formule van Camp

Met de formule van Camp kan de optimale bestelhoeveelheid worden berekend:Q = bestelhoeveelheidD = de jaarvraag van het productF = bestel-/omstelkostenP = prijs van het productH = kosten van voorraad houden als percentage van de prijs van het productTK = totale kostenDe formule kent de navolgende aannames:- De toekomstige vraag is bekend en constant- Levertijden zijn bekend en constant- Bestelkosten zijn bekend en constant- Kosten van voorraad zijn bekend en constantVier factoren kunnen worden ...
Lees verder

Contingentiefactoren

Betreffen de factoren die bepalend zijn voor de inrichting van een organisatie en daarmee ook voor de plannen. De belangrijkste factoren voor planning betreffen: het niveau in de organisatie, de mate van onzekerheid in de omgeving van de organisatie en het tijdsbestek waarover de planning moet gaan.
Lees verder

Het belang van cashflows

Cashflow is een zeer belangrijk begrip, en in vele gevallen zelfs belangrijker dan het begrip 'winst'. Het frequent berekenen van de cashflow is dan ook een must, zeker als het gaat om het willen nemen van beslissingen ten aanzien van investeringen. Dit artikel zet beknopt uiteen wat een cashflow is, waarom ze gebruikt moeten worden en welke soorten cashflows onderscheiden kunnen worden. Wat is een cashflow? De Cashflow betreft simpelweg gezegd de nettogeldontvangst. Met maakt de kosten...
Lees verder

Conditio sine qua non

Conditio sine qua non betreft een Latijnse uitdrukking, inhoudende een voorwaarde zonder welke (het gevolg) niet (zou ingetreden zijn)”.Het is een in de juridische wereld veel gebruikte term om het causaal verband tussen een schadeveroorzakende gedraging en de schade aan te geven.Het causaal verband is in het burgerlijk recht van belang om te bepalen in hoeverre schade toegerekend kan worden aan de schuldenaar. Als een condicio-sine-qua-nonverband bestaat, kan schade in een zodanig ver verwijde...
Lees verder

Contingentietheorie van Fiedler

Een theorie over de effectiviteit van leiderschap. Belangrijkste bevinding was dat effectiviteit van leiderschap afhankelijk is van kenmerken van de leider en van de situatie waarin hij optreedt. Verschillende situaties in de mate waarin zij het de leider mogelijk maken om invloed uit te oefenen op een groep. Verschillen worden bepaald door drie factoren: De sfeer binnen het bedrijf De structuur van de taak die door de groep moet worden uitgevoerd Positionele macht, de mate waarin d...
Lees verder

Corporate Governance Code

De Corporate Governance Code ziet kort gezegd op Nederlandse beursgenoteerde vennootschappen en is gebaseerd op het principe van comply or explain. Het bestuur geeft in het bestuursverslag aan of de Corporate Governance Code door de vennootschap wordt nageleefd. Deze verplichting is vastgelegd in art. 2:391 lid 5 van het Burgerlijk Wetboek (BW). Als er (op bepaalde punten) van de Code is afgeweken of de vennootschap van plan is dat te gaan doen, dan dient dat gemotiveerd te worden aangegeven. De...
Lees verder