Entry mode decision

Dit model bepaalt hoe een onderneming start in het buitenland. Het model gaat uit van 16 verschillende factoren die bepalen welke entry mode het beste aansluitend bij de situatie. Het beoordelen van de 16 factoren geschied aan de hand van een plus of een min.De plus duidt de mate van hiërarchische mode aan. De min duidt de mate van export mode aan. De derde entry mode betreft de intermediate mode en ligt feitelijk tussen de hiërarchische mode en export mode. Bij de export mode gaat het om het ex...
Lees verder

Global Sourcing

Door de economische integratie, technologische ontwikkelingen en veranderingen in de informatievoorzieningen worden veel economische activiteiten uitgevoerd in het buitenland. Belangrijke thema’ s hierbij zijn global sourcing, outsourcing en offshoring. Het gaat hier bij om het uitbesteden van activiteiten of processen aan andere ondernemingen in binnen- en buitenland (outsourcing en offshoring) en in het inkopen van producten, kapitaal en arbeid e.d in het buitenland (global sourcing). Hier kun...
Lees verder

Blue ocean strategy

Bij de blue ocean strategy gaat het om het creëren van een markt, waar nog geen concurrenten aanwezig zijn, door  een baanbrekende waardepropositie of innovatie. De metafoor blue ocean slaat dus op een markt zonder of met weinig concurrenten. Het tegenovergestelde hiervan, de red ocean, wordt gekenmerkt dor een markt met veel concurrenten. De blue ocean strategy is er dan ook op gericht middels baanbrekende waardeproposities nieuwe markten te creëren in plaats van te focussen op bestaande markte...
Lees verder

Cultuurdimensies van Hofstede

Tussen landen en mensen bestaan forse cultuurverschillen. Deze verschillen hebben invloed op de manier van zaken doen tussen mensen uit verschillende landen. Zo heeft elke cultuur eigen normen, waarden en gedragsregels. Naast verschillen op aspecten als demografie, economie, technologie, ecologie en politiek/juridisch zijn er de cultuurverschillen die invloed hebben op het zaken doen en omgaan met mensen uit andere landen. In het kader van internationale bedrijfskunde en handel is dit aspect uit...
Lees verder

BCG-matrix

De BCG matrix(BCG) is een portfolioanalyse-model waarbij de product-marktcombinaties van een onderneming worden geanalyseerd en gepositioneerd in één van de vier kwadranten van het model. Het helpt organisaties inzicht te krijgen in welke producten succesvol zijn, welke producten aandacht nodig hebben en welke marketingstrategie er toegepast kan worden op de product-marktcombinaties. Binnen dit model worden producten gepositioneerd op basis van twee indicatoren: op de verticale as staat het perc...
Lees verder

Cage Distance Framework

Als gevolg van globalisering zijn ondernemingen frequent op zoek naar nieuwe afzetmarkten in het buitenland. Om te bepalen of een land interessant is zullen aantal zaken in kaart gebracht moeten worden. Die zaken gaan verder dan het bepalen van de markt en het potentieel voor een product of dienst. Landen verschillen in een groot aantal aspecten van elkaar zoals qua cultuur, politiek/rechtssyteem, valuta, besturing van een organisatie, economie, technologie en demografie. In het CAGE Distance fr...
Lees verder

AAA Triangle

Tussen landen bestaan grote verschillen omtrent cultuur, politiek- en rechtssysteem, machtsafstand, tijdsoriëntatie en economie.  Deze verschillen vormen een barrière voor veel bedrijven om te investeren of economische activiteiten te ontplooien in het buitenland. En als bedrijven dan toch zaken gaan doen in andere landen wordt  er vaak voor een standaardstrategie gekozen die dan in elk land gebruikt wordt. Het doel van dit model is om een competitieve strategie op te zetten en daarmee op de ver...
Lees verder