Auteurscontractenrecht (gewijzigd per 7 juni 2021)

Per 7 juni jl. is het auteurscontractenrecht gewijzigd. Auteurs, uitvoerende kunstenaars, uitgevers, producenten en opdrachtgevers worden geconfronteerd met nieuwe regels en nieuwe onzekerheden ten gevolge van Europese harmonisatie. Onderstaand zijn de wijzigingen beknopt weergegeven. RECHT OP BILLIJKE VERGOEDINGDe auteur heeft, ten aanzien van het verlenen van exploitatiebevoegdheden, recht op een passende en evenredige vergoeding. De vergoeding dient hierbij in verhouding te staan tot de werk...
Lees verder

Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA)

De Wet homologatie Onderhands Akkoord betreft een Nederlands wetsvoorstel welke onderdeel uitmaakt van de Faillissementswet.Gedurende de coronacrisis is de WHOA versneld doorgevoerd als insolventierechtelijke maatregel. De WHOA als wetgeving stond al enige tijd in de steigers: al sedert 2012 is de wetgever bezig geweest met de modernisering van het insolventierecht, waar de WHOA onderdeel van was. De WHOA dient ter versteviging van de herstructuteringsmogelijkeden binnen de faillissementswet.Al...
Lees verder

Financiering surseance

Er zijn diverse manieren om ‘levend’ uit een surseanceprocedure te komen. Alle manieren hebben één gemeenschappelijke factor: er dienen namelijk financiële middelen komen om de periode te overbruggen of de (gedeeltelijke) voldoening te financieren. Over het algemeen heeft de betreffende onderneming deze financiële middelen niet meer, anders was het evident ook niet in surseance terecht gekomen.Er zijn echter toch verschillende mogelijkheden om de herstructurering via surseance te financieren. E...
Lees verder

Chapter 11

De Amerikaanse Bankruptcy Code kent twee Bankruptcy procedures, namelijk Chapter 7 en Chapter 11. Chapter 7 is gericht op liquidatie en is equivalent met de Nederlandse faillissementsprocedure. De Chapter 11 procedure is echter gericht op reorganisaties. Chapter 11 is derhalve net zoals de Nederlandse surseance gericht op instandhouding en continuïteit van de onderneming. Effecten- en aandelenmakelaren zijn echter uitgesloten van de Chapter 11 procedure.Het doel van Chapter 11 Het US Supreme Co...
Lees verder

Het debtor in possession (‘DIP’)-model

Het pre-insolventieakkoord bevindt zich op het grensvlak van het algemene vermogensrecht en het faillissementsrecht. Tijdens de voorbereiding van het door het vermogensrecht beheerste onderhands akkoord behoudt de schuldenaar het beheer en de beschikking over zijn vermogen. Dat ligt echter anders wanneer een akkoord binnen een formele insolventieprocedure wordt voorbereid.In surseance is de schuldenaar slechts tezamen met de bewindvoerder bevoegd daden van beheer of beschikking te verrichten. N...
Lees verder

Bankruptcy-policy theorie van Elizabeth Warren

De Bankruptcy-policy theory van Elizabeth Warren ontstond in 1987, effectief gezien als reactie op de creditors’ bargain theory van Jackson en Baid. Warren stelt in dit verband dat als het theoretische denken over het insolventierecht wordt gereduceerd tot een debat over allocatieve efficiëntie, het voorbijgaat aan cruciale elementen van het insolventierecht die minder nette wijze in economische modellen kunnen worden vastgelegd.Warren is van mening dat het insolventierecht niet enkel een incas...
Lees verder

Creditors’ Bargain Theory van Jackson & Baird

Thomas H. Jackson stelde in het begin van de jaren tachtig de zogeheten creditors’ bargain theory voor. In 1984 sloot Douglas G. Baird zich bij Jackson aan als belangrijkste voorstander van deze theorie. De creditors’ bargain theory wijkt af van andere normatieve theorieën welke stellen dat het faillissement moet worden beschouwd als een procedure die ertoe dient om een overbelaste schuldenaar te bevrijden van de onderdrukkende schuld. Hoewel de aanvraag van het faillissement in het kader staat...
Lees verder

De problematiek omtrent toepassing van het Weens Koopverdrag

Het Weens Koopverdrag betreft een compromis van koop-en handelsrecht in verschillende landen en heeft als gevolg dat het verdrag gebreken en tegenstrijdigheden bevat.  Dit is echter onvermijdelijk, daar dit verdrag betrekking heeft op een omvangrijk rechtsgebied waarbij veel verdragsluitende staten zijn betrokken die verschillende rechtsstelsels kennen. De opstellers van het verdrag hebben getracht een balans te vinden tussen enerzijds contrasterende ‘civil law’ en ‘common law’ anderzijds. Als ...
Lees verder

Het verloop van de verzoekschriftprocedure

Een verzoekschriftprocedure kent 4 stappen, namelijk (1) het verzoekschrift, (2) het verweerschrift, (3) de mondelinge behandeling en (4) de beschikking.  Deze stappen worden onderstaand beknopt uiteengezet. Stap 1: het verzoekschriftHet verzoekschrift wordt door, de advocaat of gemachtigde van, de verzoeker rechtstreeks ingediend bij de griffie van de bevoegde rechter. Als de civiele kamer bevoegd is, dan moet het verzoekschrift ondertekend worden door een advocaat. Nadat het verzoekschrift is...
Lees verder

Algemene voorwaarden

Bij veel overeenkomsten zijn algemene voorwaarden van toepassing. Deze worden ook wel de “kleine lettertjes” genoemd. De rechtsverhouding tussen de betrokken partijen worden dan niet alleen geregeld door de gesloten overeenkomst maar ook door de inhoud van de algemene voorwaarden. Op welke moment de inhoud van deze algemene voorwaarden in werking treedt, of de inhoud rechtsgeldig is en of de partij waartegen de algemene voorwaarden worden toegepast een juridische actie kunnen ondernemen tegen de...
Lees verder