Verschillende betekenissen van flexibiliteit

Flexibiliteit kan worden gedefinieerd in relatie tot een entiteit (werknemer, organisatie of contract). Flexibiliteit  kan echter ook worden beschouwd als een kenmerk van een baan of van werkgelegenheid, zoals flexibiliteit in banen, flexibele werkgelegenheid of flexibele loopbanen. Aan de ene kant kan flexibiliteit dus worden beschreven in termen van flexibiliteit van de werknemer, inhoudende dat het individu flexibel is in het hebben van aanpasbare handelingsrepertoires en daarmee instrumente...
Lees verder

Formele reorganisatieprocessen

Formele reorganisatieprocessen vinden doorgaans plaats onder rechterlijk toezicht en gaan gepaard met openbaarheid en de benoeming van een insolventiefunctionaris, die het vermogen van de vennootschap (mede) beheert. Formele reorganisaties kunnen gepaard gaan met een wettelijke afkoelingsperiode, een periode waarin schuldeisers niet over kunnen gaan tot verhaal. Een dergelijke adempauze is bevorderlijk voor de herstructurering. Bovendien is in formele procedures doorgaans een bepaalde mate van ...
Lees verder

Financiële reorganisatie

Het gaat bij financiële reorganisatie om het wijzigen van bestaande aanspraken van vermogensverschaffers en, indien mogelijk, om het verkrijgen van additionele financiering. De kern van financiële herstructurering wordt volgens Adriaanse e.a. gevormd door “het uit- of afstellen van bestaande financiële verplichtingen, alsmede het genereren van additionele liquiditeit”. Voorbeelden van maatregelen in het kader van financiële herstructurering zijn het uitstellen, verlagen of kwijtschelden van afl...
Lees verder

Fiduciary outs

Een fiduciary out betreft een contractuele bepaling die  het bestuur en de RvC in staat stelt specifieke contractuele verplichtingen naast zich neer te leggen gebaseerd op hun fiduciary duty. Een fiduciary out verschaft de mogelijkheid in te spelen op veranderende omstandigheden, zoals een hoger bod van een derde, zonder wanprestatie te hoeven plegen.
Lees verder

Fiscale behandeling eigen vermogen en vreemd vermogen

De behandeling van het aantrekken van eigen vermogen en vreemd vermogen is verschillend voor de fiscus. Het aantrekken van eigen vermogen (de eigenaar stort kapitaal) en de vergoeding daarvoor,dividend, is echter niet aftrekbaar; het storten van kapitaal hoort niet bij de winst en is dus ook niet belast, maar het uitkeren van de vergoeding daarvoor is ook niet aftrekbaar. Het aantrekken van vreemd vermogen is daarentegen wel van belang voor de fiscus; de vergoedingdie daarvoor wordt betaald (re...
Lees verder

Functieclassificatie

Bij functieclassificatie gaat het om het ordenen en/of groeperen van de functies van een land, een streek, een sector, een bedrijf of een afdeling naar onderlinge verwantschap volgens één of meer gegeven criteria. Gebruikte categoriseringscriteria worden bepaald door het uiteindelijke doel van de functieclassificatie. Bij de analyse gebruikte criteria spelen hierbij een kritische rol.
Lees verder

Functieanalyse

Dit betreft het nauwkeurig en systematisch bepalen van alle eisen die een functie aan een beoefenaar stelt, samen met het vaststellen van de mate waarin de eisen gesteld worden. Doorgaans steunt een functieanalyse op de in de functiebeschrijving opgenomen descriptieve gegevens. De termen waarin de bevindingen worden uitgedrukt, zijn bij een functieanalyse gericht op de menselijke kwaliteiten, terwijl op het niveau van de functiestudie alles nog uitgedrukt is in te verrichten activiteiten. Het m...
Lees verder

Profit Wheel

Hierbij wordt concreet gekeken naar de waardecreatie welke wordt gemeten aan de hand van de winst. Hierbij worden de verwachte inkomsten en uitgaven bepaald. Hierna wordt in het Cash Wheel en in het ROE Wheel beoordeeld of er genoeg middelen zijn of kunnen worden aangetrokken om de strategie met de verwachte inkomsten en uitgaven te kunnen volbrengen. Om de inkomsten en uitgaven te kunnen becijferen aan de hand van verwachtingen worden de navolgende 5 stappen doorlopen: 1. Schatten van de verko...
Lees verder