Chapter 11

De Amerikaanse Bankruptcy Code kent twee Bankruptcy procedures, namelijk Chapter 7 en Chapter 11. Chapter 7 is gericht op liquidatie en is equivalent met de Nederlandse faillissementsprocedure. De Chapter 11 procedure is echter gericht op reorganisaties. Chapter 11 is derhalve net zoals de Nederlandse surseance gericht op instandhouding en continuïteit van de onderneming. Effecten- en aandelenmakelaren zijn echter uitgesloten van de Chapter 11 procedure.Het doel van Chapter 11 Het US Supreme Co...
Lees verder

Blokkeringsregeling

De BV kent een besloten kring van aandeelhouders. Om de beslotenheid te handhaven eiste de wet in het verleden dat de vrije overdracht van de aandelen werd voorkomen. In de statuten van de BV dient te allen tijde een blokkeringsregeling worden opgenomen. Door de wet Flex BV is dit echter geen dwingend recht meer: u mag het nog wel bepalen. Voor de NV was het altijd al facultatief. Als een vennootschap een blokkeringsregeling heeft dan is de persoon altijd te vinden in de statuten en ziet er als...
Lees verder

Structuur van een belastingwet

Een belastingwet is als volgt opgebouwd: Belastingplichtige (wie?): iedereen die belastingplichtig is, moet belasting betalen. Er kunnen echter uitzonderingen zijn, de zogenaamde subjectieve vrijstellingen. Belastinggrondslag (waarover?): ook hier kunnen uitzonderingen op zijn: objectieve vrijstellingen. Tarief (hoeveel?): hoeveel er betaalt moet worden. Dit kan berekent worden door een progressief tarief, proportioneel of degressief. Wijze en periode van heffing (hoe en wanneer?)
Lees verder

Belastingbeginselen

Er dient rekening worden gehouden met allerlei beginselen bij het bepalen van het belastingrecht, namelijk: Doelmatigheid: het moet zo efficiënt mogelijk worden geheven. Gelijkheidsbeginsel: gelijke gevallen gelijk behandelen. Draagkrachtbeginsel: de sterkste schouders dragen de zwaarste lasten. Hierbij moet rekening worden gehouden met persoonlijke omstandigheden (uitvloeisel van het gelijkheidsbeginsel). Profijtbeginsel: belastingen heffen van mensen die van overheidsdiensten profiteren en n...
Lees verder

Bestuursmodellen

Binnen ieder bestuur zijn er frequent discussies over het functioneren van het bestuur zelf, in het bijzonder de vraag welke bestuursvorm wenselijk dan wel noodzakelijk is. Dit artikel verschaft verschillende vormen van bestuur: Het beleidsvormende bestuurIn deze bestuursvorm maakt het bestuur het beleid en laat dit door de organisatie uitvoeren. Het beleidsbepalende bestuurBij deze vorm van bestuur stelt het bestuur het beleid vast op voordracht van de organisatie. De staf maakt vervolgens ee...
Lees verder

Besluitvormingsregels bij groepsbesluiten

Wanneer een groep een besluitvormingsproces doorloopt, dan is het van belang dat van tevoren vaststaat op welke wijze later de beslissing genomen gaat worden. Hiertoe zijn besluitvormingsregels geformuleerd en worden beknopt weergegeven: Vetorecht: bij vetorecht heeft ieder groepslid het recht op een bepaalde beslissing tegen te houden door zijn vetorecht te gebruiken. Unanimiteitsregel: de beslissing is uitsluitend geldig indien alle groepsleden er achter staan. Dit veroorzaakt echter vaak ee...
Lees verder

Onderzoeksbegrippen: betrouwbaarheid en validiteit

Betrouwbaarheid:Geeft de mate aan waarin metingen vrij zijn van de invloed van toevallige factoren. Geeft de consistentie van herhaalde metingen weer.Types van betrouwbaarheidscoëfficiënten: Interitem: correlatie tussen items van één test (consistency), meten met Cronbach’s alpha Test-retest: correlatie tussen twee metingen van dezelfde test (stability) Parallel forms: correlatie tussen twee vormen van dezelfde test Interrater: correlatie tussen twee beoordelaars, meten met Cohen’s Kappa Vali...
Lees verder