Bestuursmodellen

Binnen ieder bestuur zijn er frequent discussies over het functioneren van het bestuur zelf, in het bijzonder de vraag welke bestuursvorm wenselijk dan wel noodzakelijk is. Dit artikel verschaft verschillende vormen van bestuur: Het beleidsvormende bestuurIn deze bestuursvorm maakt het bestuur het beleid en laat dit door de organisatie uitvoeren. Het beleidsbepalende bestuurBij deze vorm van bestuur stelt het bestuur het beleid vast op voordracht van de organisatie. De staf maakt vervolgens ee...
Lees verder

Besluitvormingsregels bij groepsbesluiten

Wanneer een groep een besluitvormingsproces doorloopt, dan is het van belang dat van tevoren vaststaat op welke wijze later de beslissing genomen gaat worden. Hiertoe zijn besluitvormingsregels geformuleerd en worden beknopt weergegeven: Vetorecht: bij vetorecht heeft ieder groepslid het recht op een bepaalde beslissing tegen te houden door zijn vetorecht te gebruiken. Unanimiteitsregel: de beslissing is uitsluitend geldig indien alle groepsleden er achter staan. Dit veroorzaakt echter vaak ee...
Lees verder

Onderzoeksbegrippen: betrouwbaarheid en validiteit

Betrouwbaarheid:Geeft de mate aan waarin metingen vrij zijn van de invloed van toevallige factoren. Geeft de consistentie van herhaalde metingen weer.Types van betrouwbaarheidscoëfficiënten: Interitem: correlatie tussen items van één test (consistency), meten met Cronbach’s alpha Test-retest: correlatie tussen twee metingen van dezelfde test (stability) Parallel forms: correlatie tussen twee vormen van dezelfde test Interrater: correlatie tussen twee beoordelaars, meten met Cohen’s Kappa Vali...
Lees verder

Beleidsargumentatie

Onderstaand een beknopt aantal punten waar rekening mee dient te worden gehouden als het gaat beleidsargumentatie: Bij beschrijving en analyse huidige situatie: met bronnen, voorbeelden, cijfermateriaal etc. de inventarisatie en de analyse goed met feitenmateriaal ondersteunen en met argumenten aannemelijk maken dat het  echt noodzakelijk is om nieuw beleid te gaan ontwikkelen. Bij het uiteindelijke beleidsadvies aannemelijk maken dat de gekozen maatregelen/middelen de problemen inderda...
Lees verder

Bestelmethoden

Bestelmethoden zijn ontwikkeld teneinde voorraden te beheersen. Voorraadaanvullingen zijn afhankelijk van de kosten van de hoeveelheid die men logischerwijs nodig heeft. Om de kosten te dekken is het van belang dat er een optimale bestelgrootte is. Leveranciersgebruiken hiertoe restricties (bepaalde hoeveelheid per afname). Leveranciers die bijvoorbeeld de schappen vullen, stellen een bepaalde bovengrens in plaats van een bestelgrens. Dit wordt ook wel jackrobbers genoemd.Wanneer een bestelling...
Lees verder

BIV & Boekhouden

Het doel van boekhouden is het verstrekken van financiële informatie door middel van het registreren en verwerken van financiële feiten. Boekhouden vormt de basis voor financiële informatieverzorging. Een adequate systematiek bij de indeling van de grootboekrekeningen zal er dan ook toe moeten leiden dat de gebruiker de gewenste informatie over de activa en passiva van de organisatie en verklaringen voor die veranderingen tot zijn beschikking heeft. Tot financiële informatieverzorging behoren h...
Lees verder