Het Three Lines Model

Organisaties hebben te maken met een wereld welke steeds onzekerder, complexer, meer onderling verbonden en volatiel wordt. Doorgaans hebben ze te maken met meerdere stakeholders en hebben te maken met verschillende, veranderende en soms tegengestelde belangen. Stakeholders vertrouwen het toezicht op de organisatie toe aan een bestuursorgaan, dat op zijn beurt middelen en bevoegdheden aan het management delegeert om passende actie te ondernemen, met inbegrip van risicomanagement. Hierdoor hebbe...
Lees verder

Corporate antropologie volgens Braun & Kramer

Teneinde te begrijpen hoe organisaties bewegen, is het noodzakelijk naar de belangrijkste bouwstenen van deze constructen te kijken: de mens. En dan niet alleen naar de psychologische, individuele mens, maar vooral ook naar de mens als groepsdier. Organisaties bestaan immers uit groepen mensen. Of antropologisch gesteld: uit allerlei tribes, elk met eigen stamhoofd, eigen rituelen en spelregels. Willen we groepen begrijpen, beinvloeden, veranderen alsook sturen, dan zullen we moeten kijken hoe ...
Lees verder

SiD-methode

Systeemdenken wordt door sommigen als één van de belangrijkste managementvaardigheden van de 21 e eeuw beschouwd. Een toename van ‘wicked’ uitdagingen alsook de transitie naar een circulaire economie duiden op de nut en noodzaak van systeemdenken.   Met een systeem wordt bedoeld het geheel die meer is dan de som der delen.Bij het bestuderen van alle onderdelen apart zonder samenhang begrijpen we niet hoe het systeem in elkaar zit. Wanneer verschillende delen niet met elkaar interacteren spreken...
Lees verder

Kaizen Management

Kaizen is een Japans woord dat staat voor continue verbetering. Het bestaat effectief uit twee karakters in het Japans, namelijk kai, wat ‘verandering’ betekent, en zen, wat ‘goed’ betekent. Het gaat om lean operations en continu verbeteren. Dit zijn twee factoren die essentieel zijn om effectief te zijn in de hedendaagse economie.Kaizen stelt betrokkenen in staat om deel te nemen aan het identificeren van mogelijke kansen voor verbeteringen en samenhangende oplossingen. Kaizen gaat uit van het...
Lees verder

Scrum-methode

Scrum betreft een agile werkwijze, op gronde van een filosofie (´see-feel-change´), die de wendbaarheid vergroot en het mogelijk maakt om zo goed mogelijk aan te sluiten op de wensen van de doelgroep alsook eindgebruiker. Voorgenoemde wordt verricht door effectief keuzes te maken alsmede efficiënt met tijd en middelen om te gaan. Tevens ook door toepassing van heldere communicatie binnen een zelfsturend team, en flexibiliteit die hiermee gepaard gaat, om gedurende een traject bij te kunnen stur...
Lees verder

Dienaarsleiderschap (servant leadership) volgens Spears

Bij dienaarsleiderschap, ook wel bekend als servant leadership, gaat het erom dat leiders zijn of haar volgers centraal stelt. Zijn of haar ethiek en wijze van leiden is het beste voor de organisatie, de leefgemeenschap en maatschappij in het algemeen.Spears heeft in de werken van Greenleaf tien kenmerken gedestilleerd van een dienaars leider. Deze kenmerken vormen het model van dienaars leiderschap, worden onderstaand weergegeven alsook beknopt uiteengezet.  Luisteren (‘listening’) Inlevingsv...
Lees verder

Agile leadership

Agile leadership wordt door velen beschouwd als het antwoord op toenemende organisatorische wendbaarheid en wordt in het verlengde daarvan beschouwd als een nieuwe manier van leidinggeven die passend is bij de toenemende wendbaarheid van organisaties. Een wendbaar leider is een leider die ten gevolge van een ontwikkeling van zijn of haar gedragsrepertoire een hoge mate van flexibiliteit kan hanteren betreffende het aansturen van werknemers. Dit betekent concreet dat de leider niet het eigen men...
Lees verder

Bal’s model van waardigheid op het werk

Waardigheid is een concept dat min of meer afwezig is in de HRM-litera­tuur. Echter, het begrip kan invulling geven aan de ethische rol van HRM in organisaties. In veel HRM-onderzoek wordt de ethische rol genegeerd maar dit bete­kent niet dat deze afwezig is. Wanneer gesteld wordt dat de primaire func­tie van HRM het bevorderen van organisatieprestatie is, dan volgt dit uit een instrumentele, utilitaire ethiek. Dit heeft tot gevolg dat mens, dier, milieu, en elke hulpbron die de aarde in zich h...
Lees verder

Kritische perspectieven op HRM

De term ‘Human Resource Management’ is vanaf het ontstaan ervan een controversiële term geweest, en met name betreffende de betekenis van ‘Human’ in HRM. Er is regelmatig de vraag gesteld of HRM mensen werkelijk als ‘Human’ beschouwt, of toch voornamelijk als ‘Human Resource’ (zie bv. Delbridge & Keenoy, 2010). Deze vraag betreft de kern waar HRM om draait, en dus of mensen in organisaties door HRM worden gezien als ‘instrument’ (een resource) voor het bereiken van organisatieprestaties, o...
Lees verder

Diagnose van conflicten: het structuur- en procesmodel

Om op juiste wijze te kunnen interveniëren bij een conflict, is het noodzakelijk dat eerst bepaald wordt wat er exact gaande is. Ofwel, er zal een diagnose gesteld moeten worden. Een diagnose van een conflict kan naar twee aspecten worden onderscheiden, namelijk de inhoud en de manier waarop een diagnose wordt uitgevoerd (het wat en hoe). Dit artikel behandeld beknopt de benaderingen welke verbonden zijn aan deze twee perspectieven alsook geeft het enkele valkuilen weer bij het stellen van een ...
Lees verder