Algemene Voorwaarden Evenement

Door het kopen van een toegangsbewijs of het bezoeken van het evenement, gaat u akkoord met de huisregels en algemene voorwaarden van het evenement. Deze zijn hieronder gedeponeerd.

Artikel 1. Definities
1.1. “Organisatie”: Keen Concepts statutair gevestigd te Arnhem ingeschreven onder Kamer van Koophandel nummer: 08206093, en Business Enablers BV statutair gevestigd te Utrecht ingeschreven onder Kamer van Koophandel nummer: 59431733,  tevens de (rechts)personen die namens haar zijn belast met de organisatie van een Evenement.
1.2. “Evenement”: iedere door de Organisatie georganiseerde zakelijke activiteit.
1.3. “Bezoeker“: iedere (rechts)persoon die op een geldige wijze een toegangsbewijs heeft gekocht of gekregen voor een door de Organisatie georganiseerd Evenement en iedere persoon die zich met een geldig toegangsbewijs toegang wenst te verschaffen tot een Evenement.
1.4. “Terrein”: alle gebouwen, (al dan niet overdekte) ruimten, velden, pleinen, etc. die deel uitmaken van het gebied waar het Evenement plaatsvindt, waaronder tevens begrepen de parkeerplaatsen en aanlooproutes.
1.5. “Toegangsbewijs” of “Toegangsbewijzen”: een door of namens de Organisatie verstrekt (digitaal) document of een door of namens de Organisatie verstrekte barcode, waarmee de Bezoeker toegang kan verkrijgen tot een specifiek aangeduid Evenement.

Artikel 2. Toepasselijkheid
2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op – en maken onlosmakelijk deel uit van – iedere aanbieding en iedere overeenkomst die betrekking heeft op door de Organisatie te leveren diensten of producten van welke aard dan ook, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.
2.2. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op overeenkomsten die worden gesloten met dan wel via (of door bemiddeling van) door de Organisatie daartoe aangewezen officiële (voor)verkoopadressen.
2.3. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing gedurende het Evenement en op alle (nadere) overeenkomsten die de Bezoeker sluit met de Organisatie.
2.4. Deze algemene voorwaarden zijn tevens raadpleegbaar (en op te slaan) via de website van het Evenement.
2.5. Voor een Evenement kunnen huisregels gelden. De huisregels zijn raadpleegbaar via de website van het betreffende Evenement en de Organisatie en liggen ter inzage bij de entree van het Evenement. De Bezoeker verklaart zich hierbij uitdrukkelijk met de betreffende huisregels akkoord en verklaart tevens zich conform die huisregels te zullen gedragen.
2.6. Kennelijke verschrijvingen of vergissingen in de aanbiedingen van de Organisatie ontheffen haar van de nakomingplicht en/of eventuele verplichtingen tot schadevergoeding daaruit voortvloeiend, ook na de totstandkoming van de overeenkomst.
2.7. Indien een Bezoeker ook een Toegangsbewijs of Toegangsbewijzen voor derden bestelt, verklaart hij gemachtigd te zijn om namens die derden deze algemene voorwaarden te accepteren en die derden te zullen wijzen op toepasselijkheid van de algemene voorwaarden.

Artikel 3. Ticketing
3.1. De overeenkomst tussen de Organisatie en de Bezoeker komt tot stand op het moment dat de Bezoeker één of meer Toegangsbewijzen voor een Evenement bestelt/koopt van de Organisatie of bij een door de Organisatie daartoe aangewezen officiële (voor)verkoopadressen, dan wel door inlevering van een Toegangsbewijs door een persoon om zich toegang te verschaffen tot het Evenement.
3.2. De Organisatie verschaft aan de Bezoeker via e-mail een bevestiging van toegang.
3.3. Een verstrekt Toegangsbewijs geeft één persoon eenmalig recht op toegang tot het Evenement.

Artikel 4. Media en media-apparatuur
4.1. Tijdens het Evenement kunnen foto- en filmopnames gemaakt worden in opdracht van (of met een accreditatie van) de Organisatie. De Bezoeker gaat er expliciet mee akkoord dat op en om het Terrein beeld- en/of geluidsopnamen worden gemaakt van bezoekers (en dus ook mogelijk van de Bezoeker) van het Evenement en dat deze worden verspreid c.q. geëxploiteerd via alle mogelijke mediavormen.
4.2. Het is de Bezoeker toegestaan om tijdens het Evenement fotoapparatuur bedoeld voor consumenten mee op het Terrein te nemen en hier gebruik van te maken. Onder fotoapparatuur bedoeld voor consumenten wordt verstaan: digitale compact-camera’s (met een normale en vaste lens), telefoons met fotocamera en wegwerptoestellen. Het is niet toegestaan om professionele fotoapparatuur of accessoires (zoals een (uitschuifbaar) statief; waaronder bijvoorbeeld ook wordt verstaan een GoPro Telescoping-Pole) mee te nemen. Ook het meenemen van een filmcamera is niet toegestaan. Of sprake is van de in dit artikel bedoelde niet toegestane apparatuur, is uitsluitend ter beoordeling van de Organisatie. Als u twijfelt of de fotoapparatuur die u wilt meenemen is toegestaan, neem dan voorafgaand aan het Evenement per e-mail contact op de Organisatie.

5. Overmacht

5.1. In geval van overmacht heeft de Organisatie het recht het Evenement te annuleren of te organiseren op een andere datum.
5.2. Onder het begrip ‘overmacht’ als bedoeld in dit artikel wordt mede verstaan, alle onvoorziene omstandigheden die buiten schuld of toedoen van de Organisatie zijn ontstaan zoals; ziekte of terugtrekking van een spreker, wijzigingen van het programma of andere overmacht situaties zoals weersomstandigheden, epidemieën, stakingen, wereldwijde gezondheidsproblemen, terroristische dreigingen,etc.
5.3. Als het Evenement als gevolg van of in verband met overmacht wordt geannuleerd, zal de Organisatie het aankoopbedrag (exclusief fees) van het Toegangsbewijs vergoeden. De Bezoeker kan ten opzichte van de Organisatie geen aanspraak maken op enige (schade)vergoeding anders dan de restitutie van het aankoopbedrag.
5.4. In tegenstelling tot artikel 5.3. is de Organisatie niet verplicht om tickets terug te betalen in situaties zoals annuleren door ziekte of terugtrekking van een spreker, wijzigingen van het programma of andere overmacht situaties zoals weersomstandigheden, epidemieën, stakingen, wereldwijde gezondheidsproblemen, terroristische dreigingen etc.
5.5. Zolang het evenement plaatsvindt, kunnen geen terugbetalingen worden verricht.

Artikel 6. Aansprakelijkheid
6.1. De Bezoeker is zakelijk: De aansprakelijkheid van de Organisatie is beperkt tot vergoeding van directe schade, waarbij het aan de Bezoeker te betalen bedrag nimmer meer zal bedragen dan het bedrag dat de verzekeraar van de Organisatie in het betreffende geval uitkeert. Voor indirecte schade, waaronder tevens begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade wegens bedrijfsstagnatie is de Organisatie nimmer aansprakelijk.
6.2. De Bezoeker is een (rechts)persoon die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf: de Organisatie is uitsluitend aansprakelijk voor schade die de Bezoeker lijdt, indien en voor zover die schade het rechtstreekse gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van leidinggevenden van de Organisatie. De aansprakelijkheid is in dit geval beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag dat de verzekeraar van de Organisatie in het betreffende geval uitkeert.
6.3. Het betreden van het Terrein en het bezoeken van het Evenement geschiedt geheel op eigen risico. Kluisjes voor het opbergen van waardevolle spullen zijn -al dan niet tegen vergoeding- op het Terrein beschikbaar, tenzij anders aangegeven. Het gebruik van een kluisje is geheel op eigen risico. De Organisatie is niet aansprakelijk voor schade aan of verlies of diefstal van bezittingen van de Bezoeker.

Artikel 7. Ontbinding

7.1. De Organisatie heeft altijd het recht om de overeenkomst met de Bezoeker geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Ontbinding betekent in dit geval dat de bestelling van Toegangsbewijzen wordt geannuleerd. Aangeschafte kaarten zijn vanaf dat moment niet langer geldig. Bij het annuleren van een bestelling zal het volledige aankoopbedrag (exclusief de door de Bezoeker betaalde fee) worden terugbetaald aan de Bezoeker. De Bezoeker kan geen aanspraak maken op enige (schade)vergoeding anders dan de restitutie van het aankoopbedrag. Als een bestelling wordt geannuleerd nadat aan de Bezoeker een Toegangsbewijs is uitgereikt, zal alleen tot terugbetaling van het aankoopbedrag worden overgegaan na afgifte van een origineel, geldig en onbeschadigd Toegangsbewijs door de Bezoeker. Dit artikel is niet van toepassing wanneer artikel 5 van toepassing is.
7.2. Indien de Bezoeker in strijd handelt met de overeenkomst (waaronder deze algemene voorwaarden), kan hij onder meer verwijderd worden van het Terrein en de verdere toegang worden ontzegd. Daarnaast is de Bezoeker aansprakelijk voor alle uit zijn handelen voortvloeiende schade. Het door de Bezoeker aan de Organisatie te vergoeden bedrag bedraagt minimaal €150,00, ook indien de daadwerkelijk door de Organisatie geleden schade lager zou zijn.

Artikel 8. Persoonsgegevens
8.1. De Organisatie verwerkt persoonsgegevens van Bezoekers en van Bezoekers van haar websites in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens.

Artikel 9. Slotbepalingen
9.1. Op deze algemene voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
9.2. Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld in het Nederlands en vertaald in het Engels. In geval van enige inconsistentie tussen de Nederlandse versie en de Engelse vertaling, is uitsluitend de Nederlandse versie bindend.
9.3. De Rechtbank te Utrecht is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen die direct of indirect betrekking hebben op enige overeenkomst of rechtshandeling waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn.
9.4. Voor zover de in deze voorwaarden aangewezen rechter, ingeval van een overeenkomst met een Bezoeker zijnde consument, niet relatief bevoegd is, dan is de Bezoeker gerechtigd om binnen één maand nadat de Organisatie zich schriftelijk op dit artikel heeft beroepen, te kiezen voor beslechting van het geschil door de volgens de wet relatief bevoegde rechter.

Mocht u vragen hebben naar aanleiding van deze algemene voorwaarden dan kunt u contact opnemen via nomair@managementplatform.nl

 

Deel dit artikel