Arbeidsovereenkomst – Bijzondere overeenkomsten (BW Boek 7)

Titel 10. Arbeidsovereenkomst   Afdeling 1. Algemene bepalingen   Artikel 610 1.De arbeidsovereenkomst is de overeenkomst waarbij de ene partij, de werknemer, zich verbindt in dienst van de andere partij, de werkgever, tegen loon gedurende zekere tijd arbeid te verrichten. 2.Indien een overeenkomst zowel aan de omschrijving van lid 1 voldoet als aan die van een andere door de wet geregelde bijzondere soort van overeenkoms...
Lees verder

Huur – Bijzondere overeenkomsten (BW Boek 7)

Titel 4. Huur   Afdeling 1. Algemene bepalingen   Artikel 201 1.Huur is de overeenkomst waarbij de ene partij, de verhuurder, zich verbindt aan de andere partij, de huurder, een zaak of een gedeelte daarvan in gebruik te verstrekken en de huurder zich verbindt tot een tegenprestatie. 2.Huur kan ook op vermogensrechten betrekking hebben. In dat geval zijn de bepalingen van deze afdeling en de afdelingen 2–4 van toepassing,...
Lees verder

Schenking – Bijzondere overeenkomsten (BW Boek 7)

Titel 3. Schenking   Artikel 175 1.Schenking is de overeenkomst om niet, die ertoe strekt dat de ene partij, de schenker, ten koste van eigen vermogen de andere partij, de begiftigde, verrijkt. 2.Het tot een bepaalde persoon gericht schenkingsaanbod geldt als aangenomen, wanneer deze na er van kennis te hebben genomen het niet onverwijld heeft afgewezen.   Artikel 176 lndien de schenker feiten stelt waaruit volgt dat de sch...
Lees verder

Consumentenkredietovereenkomsten – Bijzondere overeenkomsten (BW Boek 7)

Titel 2a. Consumentenkredietovereenkomsten Afdeling 1. Algemene bepalingen Artikel 57 1.In deze titel wordt verstaan onder: a.consument: een natuurlijk persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteiten vallen; b.kredietgever: een natuurlijk persoon of rechtspersoon die in het kader van de uitoefening van zijn bedrijfs- of beroepsactiviteiten krediet verleent of toezegt; c.kredietoveree...
Lees verder