HRM Management Modellen

ADDIE-model

Het ADDIE-model betreft een (implementatie)model voor het ontwerpen en ontwikkelen van effectief instructiemateriaal of training. Het is een acroniem dat staat voor Analyze, Design, Develop, Implement en Evaluate. Onderstaand zijn de verschillende fasen van het ADDIE-model weergegeven, gevolgd door een beknopte toelichting.

 1. Analyse (Analyze):
  A) In deze fase wordt de huidige situatie grondig geanalyseerd om de behoeften, doelen, doelgroep en randvoorwaarden van het instructiemateriaal vast te stellen.
  B) Het omvat een grondige evaluatie van de bestaande kennis, vaardigheden en attitudes van de doelgroep, evenals eventuele beperkingen en kansen die van invloed kunnen zijn op het ontwikkelingsproces.
 2. Ontwerp (Design):
  A) Op grond van de analyse worden de doelstellingen van het instructiemateriaal vastgesteld.
  B) Hier wordt bepaald hoe de instructie eruit zal zien, inclusief lesplannen, cursusinhoud, leermethoden, media en evaluatiecriteria.
  C) Het ontwerp richt zich op het creëren van een effectieve en efficiënte leeromgeving die de beoogde resultaten zal opleveren.
 3. Ontwikkeling (Develop):
  A) In deze fase wordt het daadwerkelijke instructiemateriaal gemaakt op basis van het ontwerp.
  B) Dit omvat het produceren inhoud, leermaterialen, multimedia-elementen en eventuele benodigde technologie.
  C) Kwaliteitscontrole wordt uitgevoerd om ervoor te zorgen dat het materiaal voldoet aan de ontwerpeisen en doelstellingen.
 4. Implementatie (Implement):
  A) Het ontwikkelde instructiemateriaal wordt ingevoerd in de werkomgeving of het educatieve systeem.
  B) In deze fase worden docenten getraind, cursusmaterialen gedistribueerd en technische ondersteuning geboden.
  C) Het doel is om een soepele en effectieve implementatie van het instructiemateriaal te waarborgen.
 5. Evaluatie (Evaluate):
  A) Na de implementatie wordt de effectiviteit van het instructiemateriaal geëvalueerd.
  B) Dit omvat het verzamelen van gegevens over leerresultaten, het meten van de mate waarin doelstellingen zijn bereikt, en het verzamelen van feedback van docenten en studenten.
  C) De evaluatieresultaten worden gebruikt om eventuele aanpassingen aan het instructiemateriaal en het ontwerpproces aan te brengen en om lessen te trekken voor toekomstige ontwikkelingscycli.

Het ADDIE-model is cyclisch en iteratief, wat betekent dat het kan worden herhaald en aangepast op grond van de evaluatieresultaten om de effectiviteit van het instructiemateriaal voortdurend te verbeteren. Het model wordt veelal gebruikt in het veld van instructieontwerp en training om gestructureerde en systematische benaderingen te bieden voor het ontwikkelen van leerprogramma’s.

Welke kanttekeningen kunnen er worden geplaatst bij het ADDIE-model?

Hoewel het ADDIE-model een veelgebruikte en effectieve benadering is voor instructieontwerp, zijn er enkele kanttekeningen en uitdagingen waar rekening mee moet worden gehouden.

 1. Starheid en lineariteit: ADDIE wordt soms als te lineair en rigide beschouwd, omdat het de indruk wekt dat elke fase strikt in volgorde moet worden doorlopen. In de praktijk kunnen iteraties en overlappende activiteiten nodig zijn.
 2. Tijd en kosten: Het volledig doorlopen van alle fasen van het ADDIE-proces kan tijdrovend en kostbaar zijn. In snel veranderende omgevingen kan dit een belemmering vormen voor het snel ontwikkelen en implementeren van instructiemateriaal.
 3. Technologie: Het model is oorspronkelijk ontwikkeld vóór de opkomst van moderne technologieën en online leermethoden. In sommige gevallen kan het moeite hebben om volledig aan te sluiten bij de mogelijkheden die nieuwe technologieën bieden.
 4. Onvoldoende nadruk op informeel Leren: ADDIE is sterk gericht op formele leeromgevingen. Het kan minder geschikt zijn voor situaties waarin informeel leren, zoals leren op de werkplek, een belangrijke rol speelt.
 5. Flexibiliteit: Het model kan minder flexibel zijn in situaties waarin snelle aanpassingen en veranderingen vereist zijn. In dynamische omgevingen is een meer agile benadering wellicht geschikter.
 6. Focus op documentatie: ADDIE legt nadruk op gedetailleerde documentatie in elke fase. Sommige critici beweren dat dit de neiging heeft om het proces bureaucratisch te maken en dat overmatige documentatie kan afleiden van de feitelijke leerdoelen.
 7. Beperkte betrokkenheid van stakeholders: Het model benadrukt niet altijd voldoende de betrokkenheid van eindgebruikers en belanghebbenden in alle fasen. Het is belangrijk om regelmatige feedback en input te verkrijgen van degenen voor wie het instructiemateriaal wordt ontwikkeld.

Het is essentieel om te begrijpen dat het ADDIE-model een framework is dat kan worden aangepast aan de specifieke behoeften van een project of organisatie. Sommige van deze kanttekeningen kunnen worden aangepakt door flexibele implementaties en door gebruik te maken van aanvullende methodologieën en benaderingen zoals agile-instructieontwerp.

LITERATUUR

Van Strien, P. J. (1986). Praktijk als wetenschap. Methodologie van het sociaal wetenschappelijk handelen. Assen: Van Gorcum.

Deel dit artikel

Over de auteur

Redactie

Voor vragen kunt u contact opnemen met de redactie via info[at]managementplatform.nl of bel +(31)6-57912496.

Hebt u inhoudelijke vragen en/of zoekt u ondersteuning bij een organisatievraagstuk?
Neem ook dan gerust contact met ons op. Een team van adviseurs staat u voor u klaar.

Reageer op dit bericht

Klik hier om een reactie achter te laten