Verschillende betekenissen van flexibiliteit

Flexibiliteit kan worden gedefinieerd in relatie tot een entiteit (werknemer, organisatie of contract). Flexibiliteit  kan echter ook worden beschouwd als een kenmerk van een baan of van werkgelegenheid, zoals flexibiliteit in banen, flexibele werkgelegenheid of flexibele loopbanen. Aan de ene kant kan flexibiliteit dus worden beschreven in termen van flexibiliteit van de werknemer, inhoudende dat het individu flexibel is in het hebben van aanpasbare handelingsrepertoires en daarmee instrumente...
Lees verder

KWINT

KWINT is de afkorting voor 'kwalificerende intake'. Dit betreft een analyse van een cliënt ten behoeve van een oordeel vellen over de cliënt. Voorts wordt hierbij vastgesteld welke instrumenten en activiteiten nodig zijn om te kunnen re-integreren. Dit wordt gedaan aan de hand van zeven criteria: - Beroepsperspectief en realiteitszin - Arbeidsmarktoriëntatie - Energie en motivatie - Hanteerbaarheid persoonlijke belemmeringen - Arbeidsprestaties - Zelfredzaamheid op de arbeidsplaats - Zelfstand...
Lees verder

Functieclassificatie

Bij functieclassificatie gaat het om het ordenen en/of groeperen van de functies van een land, een streek, een sector, een bedrijf of een afdeling naar onderlinge verwantschap volgens één of meer gegeven criteria. Gebruikte categoriseringscriteria worden bepaald door het uiteindelijke doel van de functieclassificatie. Bij de analyse gebruikte criteria spelen hierbij een kritische rol.
Lees verder

Functieanalyse

Dit betreft het nauwkeurig en systematisch bepalen van alle eisen die een functie aan een beoefenaar stelt, samen met het vaststellen van de mate waarin de eisen gesteld worden. Doorgaans steunt een functieanalyse op de in de functiebeschrijving opgenomen descriptieve gegevens. De termen waarin de bevindingen worden uitgedrukt, zijn bij een functieanalyse gericht op de menselijke kwaliteiten, terwijl op het niveau van de functiestudie alles nog uitgedrukt is in te verrichten activiteiten. Het m...
Lees verder

HRIS

Dit betreft de afkorting van Human Ressource Information Systems. Dit betreft een IT-gebaseerde toepassingen waarmee het personeelsmanagement gegevens, databestanden en kennis over de medewerkers op een systematische manier kan opslaan, bewaren en weergeven.
Lees verder

Verticale arbeidsdeling

Dit betreft een strakke scheiding tussen uitvoerend werk aan de ene kant en controleren en regelend werk aan de andere kant. De planning is gecentraliseerd in stafafdelingen. Het achterliggende idee hierbij is dat productieprocessen strakker geplant kunnen worden alsook arbeid beheerst kan worden.
Lees verder

Horizontale arbeidsdeling

Dit betreft complexe uitvoerende taken systematisch opsplitsen in zo klein mogelijke, kortdurende deeltaken. Elke deelbeweging dient zoveel mogelijk door afzonderlijke werknemer te worden verricht. Niet alleen op de werkvloer, maar ook op regelende taken van de stafafdelingen. Lijnmanagers ontlast van tal van regelende taken, opgesplitst in lange rij specialismen zoals logistiek, kwaliteitsbeheer, onderhoud, voorraadbeheer, enzovoorts.
Lees verder