HRM Modellen

Successive Approximation Model (SAM)

Het Successive Approximation Model (SAM) betreft een ontwerpprocesmodel dat wordt gebruikt in de context van instructieontwerp en e-learning. Het model is ontwikkeld door Michael Allen en heeft tot doel een flexibeler en iteratief ontwerpproces te bieden in vergelijking met een meer lineaire model zoals het traditionele ADDIE-model. SAM richt zich op de betrokkenheid van belanghebbenden, de geleidelijke ontwikkeling van prototypes en een herhalende cyclus van evaluatie en aanpassing.
Het model is gebaseerd op verschillende veronderstellingen die de basis vormen voor het ontwerpproces:

 1. Betrokkenheid van belanghebbenden: een fundamentele aanname van SAM is dat de betrokkenheid van belanghebbenden cruciaal is. Het ontwerpproces is gericht op samenwerking en communicatie met eindgebruikers, opdrachtgevers, en andere relevante partijen om hun behoeften en verwachtingen beter te begrijpen.
 2. Iteratief proces: het model gaat uit van een iteratieve benadering. In plaats van een lineaire en starre structuur, stimuleert het model herhaalde cycli van ontwikkeling en verbetering. Het erkent dat ontwerpen een voortdurend evoluerend proces is dat profiteert van iteraties.
 3. Focus op real-world performance: het model stelt dat het doel niet alleen is om leerdoelen te realiseren, maar ook om prestaties in de echte wereld te verbeteren. Het ontwerp van leeroplossingen dient direct aansluiten bij de praktische behoeften en uitdagingen waarmee gebruikers worden geconfronteerd.

Fases van het Successive Approximation Model

Het SAM bestaat uit de volgende fases:

1. Preparation: deze fase omvat het identificeren van doelen, doelstellingen en belanghebbenden. Het is een verkennende fase waarin de ontwerpers zich richten op het begrijpen van de context van het leerproces en de beoogde resultaten.

2. Iterative Design: in deze fase wordt een initiële versie van de leerervaring gecreëerd in de vorm van een prototype. Dit prototype wordt vervolgens voorgelegd aan belanghebbenden voor evaluatie en feedback. Het ontwerp wordt aangepast op basis van deze input.

3. Iteration Cycle: deze fase bestaat uit drie cycli: Design, Development, en Iterative Testing. Tijdens de Design-cyclus wordt het prototype verder verfijnd. De Development-cyclus omvat de feitelijke ontwikkeling van het lesmateriaal, terwijl de Iterative Testing-cyclus gericht is op het testen en verzamelen van feedback.

4. Implementation: hier wordt de definitieve versie van de leerervaring geïmplementeerd op basis van de feedback en aanpassingen uit de eerdere fasen. Het eindproduct wordt klaargemaakt voor breder gebruik.

5. Evaluation: na implementatie wordt de effectiviteit van de leeroplossing geëvalueerd. Feedback wordt verzameld om verdere verbeteringen aan te brengen en het ontwerpproces te informeren.

Toepassing van het model

Het Successive Approximation Model kan worden toegepast in diverse contexten, zoals bedrijfstrainingen, onderwijs, en e-learning. Een praktische toepassing van SAM zou kunnen zijn bij het ontwikkelen van een online cursus voor professionele vaardigheden. Onderstaand een voorbeeld hoe het toegepast kan worden.

 1. Preparation: identificeer de specifieke vaardigheden die moeten worden ontwikkeld en definieer de doelen van de cursus. Betrek belanghebbenden, zoals werknemers en HR-professionals, om hun input te verkrijgen.
 2. Iterative Design: ontwikkel een prototype van de cursusmodule met basisinhoud en interactieve elementen. Laat een groep vertegenwoordigers uit de doelgroep de prototype-module evalueren en feedback geven over de bruikbaarheid en relevantie.
 3. Iteration Cycle: pas het ontwerp aan op basis van de ontvangen feedback. Herhaal deze cyclus totdat het prototype de gewenste kwaliteit en effectiviteit bereikt. Zorg ervoor dat het ontwerp flexibel is en gemakkelijk kan worden aangepast.
 4. Implementation: implementeer de definitieve versie van de cursusmodule op het online platform. Zorg voor een gebruiksvriendelijke interface en integreer eventueel gamification-elementen om de betrokkenheid te vergroten.
 5. Evaluation: monitor het gebruik van de cursusmodule en verzamel feedback van gebruikers. Voer periodieke evaluaties uit om te beoordelen of de cursus daadwerkelijk bijdraagt aan de ontwikkeling van de beoogde vaardigheden.

Welke kanttekeningen kunnen bij het model worden geplaatst?

 1. Tijdsintensief: het iteratieve karakter van SAM kan tijdrovend zijn, vooral als er frequente wijzigingen nodig zijn. Dit kan de doorlooptijd van het ontwerpproces beïnvloeden.
 2. Betrokkenheid van belanghebbenden: het verkrijgen van actieve betrokkenheid van belanghebbenden kan een uitdaging zijn, vooral als er sprake is van strakke deadlines of beperkte beschikbaarheid van belanghebbenden.
 3. Kostbaar: het ontwikkelen van meerdere prototypes en het doorlopen van herhaalde cycli kan kostbaar zijn in termen van tijd en middelen. Dit kan een beperking zijn voor organisaties met beperkte budgetten.
 4. Niet geschikt voor alle projecten: hoewel SAM effectief is voor veel ontwerpscenario’s, is het mogelijk niet geschikt voor projecten waar een meer lineaire aanpak passender is, zoals bij eenvoudige contentontwikkeling.

LITERATUUR

Jung, H., Kim, Y., Lee, H., & Shin, Y. (2019). Advanced design for successive E-Learning: Based on the successive approximation model (SAM). International Journal on E-Learning. 18(2), 191-204.

Deel dit artikel

Over de auteur

Redactie

Voor vragen kunt u contact opnemen met de redactie via info[at]managementplatform.nl of bel +(31)6-57912496.

Hebt u inhoudelijke vragen en/of zoekt u ondersteuning bij een organisatievraagstuk?
Neem ook dan gerust contact met ons op. Een team van adviseurs staat u voor u klaar.

Reageer op dit bericht

Klik hier om een reactie achter te laten