R Wiki

RNA-norm

In 2003 heeft de Hoge Raad in de RNA/Westfield beschikking maatgevende normen verschaft inzake toelaatbaarheid van (het inzetten van) beschermingsconstructies.
Alhoewel het in de RNA-zaak gaat om de uitgifte van gewone aandelen, wordt in de literatuur veronderstelt dat dit tevens geldt voor (ad-hoc) beschermingsconstructies in het algemeen.

De Hoge Raad maakt in dit verband onderscheid tussen het inroepen/treffen van ad-hoc beschermingsconstructies en het handhaven van beschermingsconstructies. Uit de kernoverwegingen van De Hoge Raad kunnen vier elementen worden ontleed.

De Hoge Raad overwoog allereerst dat onder bepaalde omstandigheden het gebruik van een beschermingsconstructie gerechtvaardigd kan zijn wanneer deze constructie noodzakelijk is met oog op de continuïteit van (het beleid van) de vennootschap en de belangen van betrokken actoren.

Ten tweede stelt de Hoge Raad dat daarbij met name zal moeten worden afgewogen of het bestuur van de vennootschap die doelwit is van een poging tot overname, in redelijkheid heeft kunnen oordelen dat het nemen van een beschermingsmaatregel noodzakelijk was teneinde in afwachting van de uitkomst van verder overleg met de partij die de zeggenschap poogt over te nemen en met andere betrokkenen de status quo te handhaven en aldus te voorkomen dat – zonder voldoende overleg – wijzigingen worden gebracht in de samenstelling van het bestuur of in het tot dan toe gevoerde beleid van de onderneming, welke wijzigingen naar het oordeel van het bestuur van de vennootschap niet in het belang zouden zijn van de onderneming of van degenen die bij de onderneming betrokken zijn.

Een derde element betreft de stelling van de Hoge Raad dat als uitgangspunt moet worden genomen dat het gedurende onbepaalde tijd handhaven van een beschermingsmaatregel in het algemeen niet gerechtvaardigd zal zijn.

Als vierde element stelt de Hoge Raad ten slotte dat voor het beantwoorden van de vraag of het nemen en vooralsnog handhaven van een beschermingsmaatregel gerechtvaardigd is, als maatstaf dient te gelden of deze maatregel in de gegeven omstandigheden bij een redelijke afweging van de in het geding zijnde belangen (nog) valt binnen de marges van een adequate en proportionele reactie op het dreigende gevaar van een ongewenste overname. De eis van een adequate en proportionele reactie geldt niet alleen voor het instellen, maar ook voor het (vooralsnog) handhaven van beschermingsmaatregelen.

Deel dit artikel

Over de auteur

Redactie

Voor vragen kunt u contact opnemen met de redactie via info[at]managementplatform.nl of bel +(31)6-57912496.

Hebt u inhoudelijke vragen en/of zoekt u ondersteuning bij een organisatievraagstuk?
Neem ook dan gerust contact met ons op. Een team van adviseurs staat u voor u klaar.

Reageer op dit bericht

Klik hier om een reactie achter te laten