Consumentenkredietovereenkomsten – Bijzondere overeenkomsten (BW Boek 7)

Titel 2a. Consumentenkredietovereenkomsten Afdeling 1. Algemene bepalingen Artikel 57 1.In deze titel wordt verstaan onder: a.consument: een natuurlijk persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteiten vallen; b.kredietgever: een natuurlijk persoon of rechtspersoon die in het kader van de uitoefening van zijn bedrijfs- of beroepsactiviteiten krediet verleent of toezegt; c.kredietoveree...
Lees verder