R V Wiki

VOR

Een Verklaring Omtrent Risicobeheersing (VOR) betreft een document dat wordt opgesteld door een organisatie om aan te tonen dat zij voldoende maatregelen heeft getroffen om risico’s op het gebied van veiligheid, gezondheid, milieu, of andere relevante aspecten te beheersen. Dit document is bedoeld om zekerheid te bieden aan belanghebbenden, zoals opdrachtgevers, toezichthouders, of verzekeraars, dat de organisatie haar risico’s effectief beheert en de nodige voorzorgsmaatregelen heeft genomen.

Inhoud van een Verklaring Omtrent Risicobeheersing

 1. Bedrijfsinformatie

  • Naam en adres van de organisatie.
  • Contactgegevens van de verantwoordelijke persoon.
 2. Beschrijving van de Risico’s

  • Identificatie van de belangrijkste risico’s die relevant zijn voor de organisatie. Dit kan variëren van veiligheidsrisico’s op de werkvloer tot milieurisico’s en risico’s met betrekking tot gegevensbescherming.
 3. Risicoanalyse

  • Een gedetailleerde analyse van elk geïdentificeerd risico. Dit omvat de kans dat het risico zich voordoet en de mogelijke impact als het risico zich daadwerkelijk voordoet.
 4. Maatregelen voor Risicobeheersing

  • Een overzicht van de maatregelen die zijn genomen om de geïdentificeerde risico’s te beheersen of te mitigeren. Dit kan technische maatregelen, organisatorische maatregelen, en procedurele maatregelen omvatten.
   • Technische maatregelen: Installatie van beveiligingssystemen, onderhoud van apparatuur, implementatie van IT-beveiligingsoplossingen.
   • Organisatorische maatregelen: Training en opleiding van personeel, aanpassing van werkprocessen, opstellen van noodplannen.
   • Procedurele maatregelen: Invoeren van protocollen en richtlijnen, regelmatige audits en controles.
 5. Monitoring en Evaluatie

  • Beschrijving van hoe de effectiviteit van de risicobeheersingsmaatregelen wordt gemonitord en geëvalueerd. Dit kan door middel van periodieke controles, audits, en rapportages.
 6. Incidentbeheer

  • Procedures voor het melden, onderzoeken en afhandelen van incidenten of bijna-incidenten die ondanks de risicobeheersingsmaatregelen toch plaatsvinden.
 7. Verantwoordelijkheden

  • Duidelijke toewijzing van verantwoordelijkheden binnen de organisatie voor risicobeheersing. Dit omvat wie verantwoordelijk is voor de implementatie, monitoring en evaluatie van de maatregelen.
 8. Verklaring en Ondertekening

  • Een formele verklaring waarin de organisatie bevestigt dat zij alle redelijke maatregelen heeft genomen om de geïdentificeerde risico’s te beheersen.
  • Ondertekening door de directeur of een andere bevoegde vertegenwoordiger van de organisatie.

Voorbeeld van een Verklaring Omtrent Risicobeheersing

Bedrijfsnaam: XYZ Constructie BV
Adres: Industrieweg 12, 1234 AB Stad

Contactpersoon: Jan Jansen, Veiligheidscoördinator
Telefoonnummer: 012-3456789
Email: jan.jansen [at] xyzconstructie.nl

Verklaring Omtrent Risicobeheersing

XYZ Constructie BV erkent de belangrijke verantwoordelijkheid die wij hebben om de risico’s op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu effectief te beheersen. Wij hebben de volgende maatregelen geïmplementeerd om deze risico’s te beheersen:

1. Identificatie van Risico’s:
– Valgevaar op bouwplaatsen.
– Blootstelling aan schadelijke stoffen.
– Brandrisico in opslagfaciliteiten.

2. Risicoanalyse:
– Valgevaar: Kans 3 (schaal 1-5), Impact 4 (schaal 1-5)
– Schadelijke stoffen: Kans 2 (schaal 1-5), Impact 5 (schaal 1-5)
– Brandrisico: Kans 1 (schaal 1-5), Impact 5 (schaal 1-5)

3. Maatregelen voor Risicobeheersing:
– Installatie van valbeveiligingssystemen.
– Regelmatige training en bewustwordingssessies voor werknemers.
– Implementatie van strikte opslag- en veiligheidsprocedures voor gevaarlijke stoffen.

4. Monitoring en Evaluatie:
– Maandelijkse veiligheidsinspecties.
– Jaarlijkse audits door externe partijen.
– Incidentrapportages en analyses.

5. Incidentbeheer:
– Procedures voor het onmiddellijk melden van incidenten.
– Grondige onderzoeken na elk incident.
– Actieplannen om herhaling te voorkomen.

6. Verantwoordelijkheden:
– Jan Jansen is verantwoordelijk voor de implementatie en monitoring van de risicobeheersingsmaatregelen.

Wij bevestigen hierbij dat XYZ Constructie BV alle redelijke maatregelen heeft getroffen om de geïdentificeerde risico’s te beheersen.

Naam: Piet Pietersen
Functie: Directeur
Handtekening: _______________
Datum: 01-01-2024

Doel van de VOR

Het doel van de VOR is om transparantie en vertrouwen te creëren tussen de organisatie en haar belanghebbenden door aan te tonen dat risico’s systematisch worden beheerd en dat er een proactieve benadering is om potentiële gevaren te minimaliseren.

Deel dit artikel

Over de auteur

Redactie

Voor vragen kunt u contact opnemen met de redactie via info[at]managementplatform.nl of bel +(31)6-57912496.

Hebt u inhoudelijke vragen en/of zoekt u ondersteuning bij een organisatievraagstuk?
Neem ook dan gerust contact met ons op. Een team van adviseurs staat u voor u klaar.

Reageer op dit bericht

Klik hier om een reactie achter te laten