A-orgaan

Een A-orgaan betreft een een orgaan van een rechtspersoon ingesteld krachtens publiekrecht (art. 1:1 lid 1 sub a Awb); Rechtspersonen ingesteld krachtens publiekrecht zijn te vinden in art. 2:1 BW. Art. 2:1 lid 1 BW bepaalt dat de Staat, provincies, gemeenten, waterschappen, alsmede alle lichamen waaraan krachtens de Grondwet verordenende bevoegdheid is verleend (publiekrechtelijke bedrijfsorganisaties en openbare lichamen ingesteld krachtens art. 134 Gw), rechtspersoonlijkheid bezitten. And...
Lees verder