A-orgaan

Een A-orgaan betreft een een orgaan van een rechtspersoon ingesteld krachtens publiekrecht (art. 1:1 lid 1 sub a Awb);

  1. Rechtspersonen ingesteld krachtens publiekrecht zijn te vinden in art. 2:1 BW.
  2. Art. 2:1 lid 1 BW bepaalt dat de Staat, provincies, gemeenten, waterschappen, alsmede alle lichamen waaraan krachtens de Grondwet verordenende bevoegdheid is verleend (publiekrechtelijke bedrijfsorganisaties en openbare lichamen ingesteld krachtens art. 134 Gw), rechtspersoonlijkheid bezitten.
  3. Andere lichamen kunnen slechts krachtens publiekrecht zijn ingesteld indien een wet in formele zin rechtspersoonlijkheid verleent aan een lichaam. Een voorbeeld hiervan staat in art. 21 lid 4 Politiewet 1993: ‘de regio is rechtspersoon’. De organen van deze rechtspersoon zijn A-organen.
  4. Instanties die geen publiekrechtelijke bevoegdheden hebben, kunnen ook A-orgaan zijn, zoals bijvoorbeeld het KNMI. Dit is een orgaan dat geen besluiten kan nemen en geen rechtspersoonlijkheid bezit, maar een a-orgaan is omdat het een orgaan van de rechtspersoon Staat is.
Deel dit artikel

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *