B-orgaan

Een B-orgaan is een ander persoon of college met enig openbaar gezag bekleed (art. 1:1 lid 1 sub b Awb); Aan deze/dit ‘persoon of college’ is een publieke taak opgedragen. Ter uitoefening daarvan beschikt deze persoon of dit college over publiekrechtelijke bevoegdheden betreffende het nemen van besluiten.(Besturen van) private rechtspersonen in de zin van art. 2:3 BW worden soms belast met de uitoefening van publiekrechtelijke bevoegdheden. Dit geldt met voornamelijk voor stichtingen. De org...
Lees verder